Standardizirani oborinski indeks (SPI)


Vrijednosti SPI
Klasa
≥ 2Ekstremno kišno
1.5 do 1.99Vrlo kišno
1.0 do 1.49Umjereno kišno
-0.99 do 0.99Normalno
-1.0 do -1.49Umjereno sušno
-1.5 do -1.99Vrlo sušno
≤ -2Ekstremno sušno

Standardizirani oborinski indeks (SPI)

Za proračun standardiziranog oborinskog indeksa korišteni su mjesečni podaci količine oborine iz razdoblja 1981. - 2020. te iz aktualnog mjeseca i prethodna 23 mjeseca na 30 glavnih meteoroloških postaja. Razdiobi čestina oborine na mjesečnoj ili višemjesečnoj skali prilagođena je gama funkcija gustoće vjerojatnosti primjenom metode maksimalne vjerodostojnosti za određivanje parametara razdiobe α i β (Wilks, 2006.). Time je određena kumulativna funkcija vjerojatnosti razdiobe količina oborine koja se potom transformira u normalnu razdiobu sa srednjakom nula i standardnom devijacijom jedan. Dobivena vrijednost predstavlja standardizirani oborinski indeks (SPI), a ukazuje na odstupanje oborine (na pojedinoj vremenskoj skali) od medijana za iznose standardne devijacije. Prema klasifikacijskoj skali (Tablica) ocjenjuje se intenzitet kišnih/sušnih prilika: od normalnih, do umjereno, vrlo i ekstremno kišnih/sušnih prilika. Boje stupića ukazuju na pripadni intenzitet suše prema bojama danim u Tablici.

Za prostornu raspodjelu indeksa SPI, vrijednosti su interpolirane pomoću metode inverzne udaljenosti (eng. Inverse distance). Na pripadnim kartama za pojedinu vremensku skalu (1, 2, 3, 6, 9, 12, 18 i 24 mjeseca) prikazan je histogram koji pokazuje udio teritorija Hrvatske zahvaćen pojedinom klasom indeksa SPI.

Prostorni prikazi indeksa SPI izračunati prema ranijem razdoblju 1981. – 2010. dostupni su u Biltenu DHMZ-a (do prosinca 2022.).
Od siječnja 2023. za praćenje oborinskih prilika ne koristi se postaja Knin.