Standardizirani oborinski evapotranspiracijski indeks (SPEI)


Vrijednosti SPEI
Klasa
≥ 2Ekstremno kišno
1.5 do 1.99Vrlo kišno
1.0 do 1.49Umjereno kišno
-0.99 do 0.99Normalno
-1.0 do -1.49Umjereno sušno
-1.5 do -1.99Vrlo sušno
≤ -2Ekstremno sušno

Standardizirani oborinski evapotranspiracijski indeks (SPEI)

Za proračun standardiziranog oborinskog evapotranspiracijskog indeksa (Vicente-Serrano i sur. 2010.) korišteni su mjesečni podaci količine oborine i srednje maksimalne i minimalne temperature zraka iz razdoblja 1981. - 2020. te iz aktualnog mjeseca i prethodna 23 mjeseca na 30 glavnih meteoroloških postaja.

Najprije je za svaki mjesec procijenjena vodna bilanca kao razlika između oborine (P) i potencijalne evapotranspiracije (PET). Pri tome je za procjenu PET-a korištena metoda iz Hargreaves - Samani (1985.). Razdiobi čestina vodne bilance na mjesečnoj i višemjesečnoj skali prilagođena je log - logistička funkcija gustoće vjerojatnosti primjenom metode L -momenata za određivanje parametara razdiobe (Hosking i Wallis, 1997.). Time je određena kumulativna funkcija vjerojatnosti razdiobe vodne bilance koja se potom transformira u normalnu razdiobu sa srednjakom nula i standardnom devijacijom jedan. Dobivena vrijednost predstavlja standardizirani oborinski evapotranspiracijski indeks, a ukazuje na odstupanje vodne bilance (na pojedinoj vremenskoj skali) od medijana za iznose standardne devijacije. Intenzitet odstupanja ocjenjuje se prema klasifikacijskoj skali navedenoj u tablici, a upućuje na prevladavajuće normalne, umjerene, vrlo i ekstremno kišne/sušne prilike. Boje stupića na grafovima ukazuju na pripadne intenzitete.

Za prostornu raspodjelu indeksa SPEI, vrijednosti su interpolirane pomoću metode inverzne udaljenosti (eng. Inverse distance). Na pripadnim kartama za pojedinu vremensku skalu (1, 2, 3, 6, 9, 12, 18 i 24 mjeseca) prikazan je histogram koji pokazuje udio teritorija Hrvatske zahvaćen pojedinom klasom indeksa SPEI.

Od siječnja 2023. za praćenje oborinskih prilika ne koristi se postaja Knin.