O nama


Državni hidrometeorološki zavod

Grič 3, Zagreb


Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je državna upravna organizacija (Zakon o sustavu državne uprave, NN 150/11, 93/16, 104/16) i znanstveno istraživačka pravna osoba, kojom upravlja glavni ravnatelj imenovan od strane Vlade te odgovoran Vladi, odnosno nadležnom ministru.

DHMZ obavlja stručne poslove praćenja hidroloških i meteoroloških procesa, prikupljanja, obrađivanja i objavljivanja meteoroloških i hidroloških podataka; poslove istraživanja atmosfere i vodnih resursa te različite primjene meteorologije i hidrologije u područjima klimatologije, pomorske meteorologije, agrometeorologije, zrakoplovne meteorologije, prostornog planiranja i projektiranja i ostalih primjena. DHMZ upravlja mrežom meteoroloških i hidroloških postaja i centara te ih razvija kao i nacionalnim bazama podataka iz područja meteorologije, hidrologije i kvalitete zraka (Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, NN 66/2019).

DHMZ prati kvalitetu zraka na Državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka, upravlja mrežom i razvija je te obavlja procjenu kvalitete zraka na području Republike Hrvatske (Zakon o zaštiti zraka, NN 130/11, 47/14, 61/17).

DHMZ obavlja poslove obrane od tuče: motri, planira, upravlja mrežom radarskih centara i generatorskih i lansirnih postaja, te aktivno provodi obranu od tuče (Zakon o obrani od tuče, NN 53/2001).

U ime Republike Hrvatske DHMZ obavlja međunarodne poslove iz područja hidrologije i meteorologije te je kao nacionalna meteorološka i hidrološka služba dio Svjetske meteorološke organizacije (WMO).

Sjedište DHMZ-a je u Zagrebu na Griču 3, a dijelovi DHMZ-a smješteni su na sljedećim adresama: Zagreb - Mesnička 47 (hidrologija), Avenija V. Holjevca 20 (dio kvalitete zraka), Heinzelova 71; Split - Glagoljaška 11; Rijeka - Riva 20; na 40 lokacija diljem RH gdje su smještene glavne meteorološke postaje, te na osam radarskih centara*.

Broj zaposlenika je 363, na dan 29. prosinca 2017., od toga 132 VSS, 16 magistara i 17 doktora znanosti od kojih su neki suradnici na fakultetima (Geofizički odsjek, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti i Šumarski fakultet).


* Šest radarskih centara (RC Puntijarka, RC Bilogora, RC Osijek, RC Varaždin, RC Gorice (kod Nove Gradiške), RC Gradište ) je na istim lokacijama kao i glavne meteorološke postaje dok su dvije radarske postaje (RC Trema i RC Stružec) na zasebnim lokacijama.