Ustrojstvo DHMZ-a


Organizacijska struktura uređena je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda (NN 97/20). Organigram se može preuzeti ovdje.

1. Kabinet glavnog ravnatelja
2. Sektor za financije i nabavu
3. Sektor za pravne, informatičke i opće poslove
4. Sektor za projekte Europske unije, međunarodne projekte i informiranje
5. Sektor za meteorološka motrenja i klimatološke podatke
6. Sektor za meteorološka istraživanja i razvoj
7. Sektor za vremenske i pomorske analize i prognoze
8. Sektor za hidrologiju
9. Sektor za kvalitetu zraka
10. Samostalna služba za umjerni laboratorij
11. Područna meteorološka služba Zagreb
12. Područna meteorološka služba Rijeka
13. Područni meteorološki ured Split
14. Područna služba za obranu od tuče Zagreb
15. Područna služba za obranu od tuče Osijek

1. Kabinet glavnog ravnatelja

Kabinet glavnog ravnatelja obavlja protokolarne poslove, poslove u vezi predstavki i pritužbi građana, te druge stručne i administrativne poslove podrške glavnom ravnatelju; obavlja poslove u vezi s odnosima s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske i tijelima državne uprave, kao i poslove u vezi javnog informiranja; surađuje s međunarodnim organizacijama i hidrološkim i meteorološkim službama drugih država; brine o usklađivanju rada Državnog zavoda s međunarodnim ugovorima, strategijama, konvencijama i drugim obvezujućim međunarodnopravnim dokumentima, posebno vezanim uz Svjetsku meteorološku organizaciju i ostale organizacije u kojima je Republika Hrvatska punopravna članica (ECMWF, EUMETSAT, EUMETNET, ECOMET, RC LACE, ALADIN, Grupa za motrenje zemlje itd.), te skrbi o pripremi, evidenciji i provedbi međunarodnih ugovora; obavlja poslove koji se odnose na jačanje koordinacije unutar Državnog zavoda; obavlja poslove podrške u upravljanju kvalitetom, dogovaranju interne i eksterne revizije procesa utvrđenih prema normi HRN ISO 9001; poslove u vezi objedinjavanja i izrade izvješća o radu i planova rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica; obavlja poslove vezane za pripremu sastanaka stručnog Kolegija te pohranu zapisnika s istih; obavlja poslove izrade odluka i okružnica glavnog ravnatelja, poslove u vezi sa zaprimanjem i rješavanjem pošte upućene glavnom ravnatelju, poslove u vezi s evidentiranjem i pohranom pošte s povjerljivim podacima; koordinira poslove koji se odnose na jačanje koordinacije unutar Državnog zavoda i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

2. Sektor za financije i nabavu

Sektor za financije i nabavu organizira, kontrolira i prati izvršenje svih financijskih i računovodstvenih poslova te brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga državnog proračuna, priprema i izrađuje izmjene i dopune državnog proračuna za Državni zavod; obavlja poslove područne riznice u skladu s autorizacijama i utvrđenim poslovnim procesima Državne riznice; prati i evidentira projekte financirane iz drugih izvora sredstava (fondova Europske unije); koordinira uspostavljanje i razvoj metodologija financijskog upravljanja; vodi zakonom propisane poslovne knjige; kontrolira knjigovodstvenu dokumentaciju; evidentira poslovne događaje; priprema i izrađuje financijska i statistička izvješća sukladno zakonima i ostalim propisima; obavlja obračun plaća i ostalih primanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara; izrađuje i dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohodaka iz radnog odnosa i bez radnog odnosa te obveznih doprinosa, poreza i prireza; obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza; vodi knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja; vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava i sitnog inventara; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja te usklađuje godišnji popis (inventuru) s knjigovodstvenim stanjem; izrađuje preglede po vrstama troškova; obavlja obračun i isplatu po putnim nalozima, priprema i objavljuje Plan nabave za Državni zavod; priprema i provodi postupke javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Državnog zavoda te jednostavne nabave u skladu s Pravilnikom o provođenju postupaka jednostavne nabave; sudjeluje u provedbi projekata financiranih iz sredstava EU – financijski dio i javna nabava, brine o uplati članarina i o financijskim sredstvima Državnog zavoda u međunarodnim organizacijama; predstavlja Državni zavod u ECOMET-u i EUMETSAT-u u području koji se odnosi na financije; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za financije i nabavu ustrojavaju se:

2.1. Služba za financije i računovodstvo

2.2. Služba za nabavu.

2.1. Služba za financije i računovodstvo

Služba za financije i računovodstvo obavlja poslove vezane uz planiranje i praćenje izvršenja proračuna; organizira i koordinira izradu planova potrebnih financijskih sredstava za rad svih ustrojstvenih jedinica Državnog zavoda; izrađuje financijske planove i obrazloženja i unosi ih u sustav Državne riznice; obavlja kontrolu ispravnosti dokumentacije za unos u sustav Državne riznice; obavlja poslove organizacije, provedbe i kontrole izvršenja računovodstvenih poslova i osigurava cjelovitu primjenu računovodstvenih propisa; obavlja stručne računovodstveno-knjigovodstvene poslove koji se odnose na prikupljanje dokumentacije, prethodnu i naknadnu kontrolu unutarnjih i vanjskih isprava, kontiranje, obračun, knjiženje, plaćanje obveza, rezervaciju financijskih sredstava u državnoj riznici sukladno financijskom planu, poslove plaćanja i platnog prometa; obavlja poslove obračuna i isplate plaća i naknada platnog prometa; evidencije prihoda i naplate usluga od korisnika; izrađuje planove i vodi brigu o primjeni financijskih upravljačkih kontrola te predlaže mjere za unaprjeđenje financijskih kontrola u cilju ostvarivanja poslovnih ciljeva i sprječavanja neadekvatnog trošenja sredstava i pronevjere; izrađuje kvartalna financijska izvješća, polugodišnji i godišnji financijski izvještaj i druga izvješća po nalogu te ih dostavlja nadležnim tijelima; nadzire pripremu Izjave o fiskalnoj odgovornosti; prati i primjenjuje propise iz svoga djelokruga; obavlja poslove planiranja i prati izvršenje na projektima financiranim iz fondova Europske unije, kao i projektima iz prekogranične suradnje; brine o uplati članarina i o financijskim sredstvima Državnog zavoda u međunarodnim organizacijama; predstavlja Državni zavod u ECOMET-u; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za financije i računovodstvo ustrojavaju se:

2.1.1. Odjel za proračun i financije

2.1.2. Odjel za računovodstvene poslove.

2.1.1. Odjel za proračun i financije

Odjel za proračun i financije obavlja poslove planiranja i praćenja izvršenja proračuna; organizira i koordinira izradu planova potrebnih financijskih sredstava za rad svih ustrojstvenih jedinica Državnog zavoda; izrađuje financijske planove i obrazloženja te ih unosi u sustav Državne riznice; obavlja kontrolu ispravnosti dokumentacije za unos u sustav Državne riznice; organizira, provodi i kontrolira izvršenje svih računovodstvenih poslova i osigurava cjelovitu primjenu važećih računovodstvenih propisa; obavlja stručne računovodstveno-knjigovodstvene poslove koji se odnose na prikupljanje dokumentacije, prethodnu i naknadnu kontrolu unutarnjih i vanjskih isprava, kontiranje, obračun, knjiženje, plaćanje obveza, rezervaciju financijskih sredstava u državnoj riznici sukladno financijskom planu, poslove plaćanja i platnog prometa; prati i primjenjuje promjene u području proračunskog računovodstva i računskom planu proračuna; obavlja poslove koordinacije razvoja financijskog upravljanja; daje smjernice i izrađuje upute za potrebe financijskog upravljanja; priprema Izjavu o fiskalnoj odgovornosti iz nadležnosti Državnog zavoda; analizira trošenje proračunskih sredstava Državnog zavoda i izrađuje izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici; izrađuje i dostavlja ustrojstvenim jedinicama, na njihov zahtjev, izvješća o evidentiranim obvezama, utrošenosti sredstava po pojedinom dokumentu rezervacije, izvršenim plaćanjima, povratima sredstava i sl.; izrađuje kvartalna financijska izvješća, polugodišnji i godišnji financijski izvještaj i druga izvješća po nalogu te ih dostavlja nadležnim tijelima; prati i evidentira projekte financirane iz sredstava Europske unije; izrađuje financijska izvješća za projekte iz prekogranične suradnje prema smjernicama o prihvatljivosti troškova te ih dostavlja kontrolnom tijelu; prati prihode Državnog zavoda te vodi skrb o naplati potraživanja, izrađuje narudžbenice na temelju odobrenih zahtjeva za nabavu; vodi propisane evidencije, odnosno poslovne knjige i čuva knjigovodstvenu i materijalno-financijsku dokumentaciju; izrađuje zakonom propisane obrasce (PDV, INTRASTAT…), statistička izvješća; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

2.1.2. Odjel za računovodstvene poslove

Odjel za računovodstvene poslove vodi zakonom propisane poslovne knjige; kontrolira knjigovodstvenu evidenciju; obavlja obračun plaća i ostalih primanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika; obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara; izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i bez radnog odnosa te obveznih doprinosa, poreza i prireza; vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja; vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava i sitnog inventara te usklađuje godišnji popis (inventuru) s knjigovodstvenim stanjem; izrađuje preglede po vrstama troškova sukladno zakonskim propisima; obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne; obavlja obračun putnih naloga te uplate i isplate; obračun naknada za honorarne motritelje i raketare; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

2.2. Služba za nabavu

Služba za nabavu predlaže interne smjernice u skladu s provedbom zakona i drugih propisa iz područja javne nabave za Državni zavod; priprema i objavljuje Plan nabave te Izmjene i dopune plana nabave na temelju dostavljenih potreba pojedinih ustrojstvenih jedinica za Državni zavod; iskazuje i dostavlja potrebe Državnog zavoda Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu (SDUSJN) za pojedine nabavne kategorije te sklapa ugovore na temelju Okvirnih sporazuma SDUSJN; priprema interne upute; surađuje s ustrojstvenim jedinicama u pripremi plana nabave te izradi tehničkih specifikacija; osigurava provedbu postupaka javne nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim u financijskom planu proračuna; pruža podršku povjerenstvu za javnu nabavu u postupcima javne nabave za potrebe Državnog zavoda; priprema i provodi postupke javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Državnog zavoda te jednostavnih nabava u skladu s Pravilnikom o provođenju postupaka jednostavne nabave; sudjeluje u otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda te donosi prijedlog odluke o odabiru; odgovara na sve upite ponuditelja; priprema odgovore na žalbe i dostavlja dokumentaciju o nabavi Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave; vodi propisane evidencije te prati izvršenje ugovornih obveza; priprema godišnje izvješće o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima; osigurava nabavu i isporuku robe, radova i usluga od ugovorenih dobavljača; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3. Sektor za pravne, informatičke i opće poslove

Sektor za pravne, informatičke i opće poslove obavlja poslove koji se odnose na upravljanje poslovnim procesima Državnog zavoda, upravljanje imovinom, ljudskim potencijalima, upravnim poslovima, poslovima upravljanja knjižničnom građom te regulatornim usklađivanju s ostalim tijelima državne uprave; obavlja poslove uspostave, razvijanja, planiranja, nadzora i održavanja tehničke infrastrukture, elektroničkih komunikacija, objekata te voznog parka Državnog zavoda; obavlja poslove oblikovanja, uspostave, održavanja, osiguravanja i razvijanja računalne infrastrukture Državnog zavoda; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za pravne, informatičke i opće poslove ustrojavaju se:

3.1. Služba za pravne i opće poslove

3.2. Služba za tehničku potporu

3.3. Služba za informatiku.

3.1. Služba za pravne i opće poslove

Služba za pravne i opće poslove obavlja poslove koji se odnose na zapošljavanje, položaj, prava, obveze i odgovornosti zaposlenika, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala; obavlja poslove vezane za opće pravne i upravne poslove Državnog zavoda, primjenu i provedbu zakona i drugih propisa, tužbe u upravnim sporovima, suradnju s nadležnim tijelima državne vlasti, a posebno s nadležnim državnim odvjetništvima, utvrđivanje odgovornosti zbog lakih povreda službene dužnosti i poslove oko pokretanja postupaka zbog teških povreda službene dužnosti pri Službeničkom sudu; obavlja pripremu i kontrolu svih ugovora koje Državni zavod sklapa; obavlja poslove vezane uz imovinsko-pravne odnose Državnog zavoda, zaštitu na radu, upravljanje dokumentima i njihovo arhiviranje; pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Državnog zavoda iz svoje nadležnosti; obavlja poslove oko nabave, vođenja i čuvanja knjižnične građe; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za pravne i opće poslove ustrojavaju se:

3.1.1. Odjel za ljudske potencijale

3.1.2. Odjel za pravne i upravne poslove

3.1.3. Odjel za zaštitu na radu

3.1.4. Odjel biblioteka.

3.1.1. Odjel za ljudske potencijale

Odjel za ljudske potencijale obavlja poslove koji se odnose na planiranje, prijam, izbor i zapošljavanje ljudskih potencijala, raspoređivanje, premještaj, napredovanje te vježbenički staž, probni rad i prestanak rada zaposlenika; odjel prati stanje i predlaže mjere za unaprjeđenje upravljanja ljudskim potencijalima i njihov razvoj; obavlja poslove vezane za radne odnose, položaj, prava, obveze i odgovornosti zaposlenika, jubilarne nagrade i otpremnine; vodi osobne očevidnike i registar zaposlenih; sudjeluje u kreiranju, izradi i praćenju realizacije plana i programa stručnog usavršavanja zaposlenika; pruža organizacijsku i administrativnu pomoć vezano za polaganje državnog ispita te obavlja administrativne poslove vezane za ocjenjivanje rada zaposlenika; informira zaposlenike o njihovim pravima i obvezama; organizira i pruža podršku zaposlenicima te obavlja poslove koji se odnose na zdravstvenu zaštitu zaposlenika na radu; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.1.2. Odjel za pravne i upravne poslove

Odjel za pravne i upravne poslove obavlja pravne, upravne i stručne poslove koji se odnose na sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa; provodi opće postupovne aktivnosti u postupku donošenja zakona i drugih propisa; obavlja poslove koordinacije poslova procjene učinaka propisa; obavlja poslove vezane uz tužbe u upravnim sporovima, suradnju s nadležnim tijelima državne vlasti, a posebno s nadležnim državnim odvjetništvima; obavlja pravne poslove prilikom pripreme ugovora koje sklapa Državni zavod, poslove vezane uz imovinsko-pravne odnose Državnog zavoda; obavlja poslove primanja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije (očevidnike), dostave u rad, otpremanja, razvođenja te njihova čuvanja u pismohrani; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.1.3. Odjel za zaštitu na radu

Odjel za zaštitu na radu obavlja poslove u vezi s provedbom propisa iz područja zaštite na radu i zaštite od požara; prati stanje zaštite i sigurnosti zdravlja službenika i namještenika; vodi propisane evidencije iz zaštite na radu; surađuje s tijelom državne uprave nadležnim za poslove inspekcije rada; surađuje u izradi procjene rizika i revizije procjene rizika; u propisanim rokovima organizira utvrđivanje zdravstvene i psihofizičke sposobnosti službenika i namještenika koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada, preglede i ispitivanja rizičnih sredstava rada i zaštitne opreme; organizira i provodi vježbe evakuacije i zaštite od požara u propisanim rokovima; planira i prati nabavu osobne zaštitne opreme i drugih sredstava namijenjenih za rad; prati zakonsku regulativu i suvremena tehnološka dostignuća iz područja zaštite na radu; organizira i sudjeluje u osposobljavanju službenika i namještenika za rad na siguran način i za gašenje požara; obavlja stručni nadzor zaštite na radu i zaštite od požara; potiče nadređene i ovlaštenike na poboljšanje uvjeta i sigurnosti na radu; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.1.4. Odjel biblioteka

Odjel biblioteka skrbi o nabavi knjižnične građe, stručnoj obradi, čuvanju i zaštiti knjižnične građe, te provođenju mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro; izrađuje biltene, kataloge, bibliografije i druga informacijska pomagala; sudjeluje u izradi skupnih kataloga i baza podataka; omogućuje pristupačnost knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima; osigurava korištenje i posudbu knjižnične građe, te protok informacija; potiče i pomaže korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora te vodi dokumentaciju o građi i korisnicima; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2. Služba za tehničku potporu

Služba za tehničku potporu obavlja poslove uspostave, razvijanja, planiranja, nadzora i održavanja tehničke infrastrukture, elektroničkih komunikacija, objekata te voznog parka Državnog zavoda; obavlja stručne poslove uspostave, razvijanja i održavanja telemetrijske opreme, telekomunikacijskih linija i radio-komunikacijskog sustava; planira, održava i upravlja sustavom fiksnih i mobilnih govornih i podatkovnih telekomunikacija; koordinira planiranje i uspostavu novih sustava radijskih i ostalih suvremenih sustava veza, nužnih za ispravan i neprekidan rad cijelog Državnog zavoda; nadzire investicijsku izgradnju i projektiranje novih komunikacijskih sustava i postrojenja sudjeluje u radu državnih tijela u području elektroničkih komunikacija; planira i osigurava obavljanje poslova izgradnje, adaptacije, rekonstrukcije i investicijskog održavanja objekata Državnog zavoda; organizira i provodi nadzor nad izvođenjem radova i nadzor nad izvršavanjem ugovora, ovjerava račune i obračunske situacije izvedenih radova, vodi evidencije te sudjeluje u izradi prijedloga za osiguranje potrebnih sredstava, obavlja procjenu oštećenja objekata, daje prijedloge o prioritetima adaptacije i rekonstrukcije, te vodi skladišno poslovanje Državnog zavoda; organizira rad na tekućem održavanju objekata, održava čistoću u radnim i drugim prostorijama i dvorišnom prostoru oko Državnog zavoda; organizira i obavlja poslove održavanja instalacija jake i slabe struje, vodovoda i kanalizacije te grijanja; priprema ugovaranje i obavlja nadzor nad radovima na tekućem održavanju opreme i objekata; obavlja sve potrebne poslove pripreme i održavanja mjerne infrastrukture (pripreme terena, objekata i potrebnih instalacija te pomoćnih poslova) za uspostavu i redovan rad hidroloških i meteoroloških postaja; organizira i planira postupke preventivnog i izvanrednog održavanja sustava video nadzora, kontrole ulaza i izlaza te protuprovalnog sustava; koordinira aktivnosti u vezi s tekućim održavanjem, pripremom i održavanjem mjerne infrastrukture s ostalim ustrojstvenim jedinicama; organizira i nadzire održavanje prijevoznih sredstava Državnog zavoda; sudjeluje u izradi godišnjih planova nabave i rashoda vozila; sudjeluje u propisivanju evidencije korištenja, tehničkog korištenja i održavanja vozila i opreme sukladno uvjetima njihove uporabe, namjene i tehničkim standardima proizvođača; provodi postupak registracije, odjave i rashoda vozila Državnog zavoda te vodi evidencije o istome; vodi potrebne evidencije o korištenju vozila te provodi racionalizaciju korištenja i ekonomičnosti održavanja; daje mišljenja, prijedloge i tehničke izvještaje iz svoga djelokruga; održava stručne kontakte s domaćim i stranim subjektima te proizvođačima opreme; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.3. Služba za informatiku

Služba za informatiku obavlja poslove koji se odnose na oblikovanje, uspostavu, održavanje, osiguravanje i razvijanje računalne infrastrukture Državnog zavoda; projektira, koordinira i organizira izradu informatičkih sustava i pruža podršku svim procesima koji osiguravaju rad infrastrukturnih servisa i informatičkog sustava; provjerava i prati prijave nepravilnosti na temelju kojih pruža usluge pomoći korisnicima hidrološkog i meteorološkog informatičkog sustava te otklanja nepravilnosti u informatičkom sustavu; izrađuje upute, pravila i postupke kojima se propisuje način korištenja informatičke infrastrukture; obavlja testiranje, instalaciju i održavanje operacijskih sustava, poslužitelja i mrežnih servisa; instalira, nadograđuje, testira i održava programsku opremu na korisničkim računalima; organizira i upravlja procesom izrade sigurnosnih kopija, određuje i nadzire pravila kojima se osigurava sigurnost podataka, administriranje medija za pohranu podataka i održavanje arhive medija; nadzire ispravnost i raspoloživost te planira proširenje kapaciteta računalnog sustava; pruža podršku svim procesima koji osiguravaju rad komunikacijske mreže; uspostavlja i brine o međusobnoj povezanosti računalnih mreža u jedinstvenu mrežu za elektroničku razmjenu podataka; organizira pristup, uspostavlja i brine o centraliziranom pristupu prema intranetskoj mreži i prema javnoj internetskoj mreži; prosljeđuje hidrološke i meteorološke informacije kroz postojeći domaći i međunarodni telekomunikacijski sustav; pruža sustavnu i primijenjenu programsku podršku svim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Državnog zavoda; sudjeluje u provođenju i primjeni domaćih i međunarodnih projekata, osobito projekata financiranih iz strukturnih i investicijskih fondova; brine o edukaciji djelatnika Državnog zavoda za učinkovito i pravilno korištenje informatičke opreme; sudjeluje na međunarodnim i domaćim tečajevima i radionicama u svrhu edukacije djelatnika Službe; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za informatiku ustrojavaju se:

3.3.1. Odjel za baze podataka

3.3.2. Odjel za programsku nadgradnju

3.3.3. Odjel za računalni sustav.

3.3.1. Odjel za baze podataka

Odjel za baze podataka obavlja poslove planiranja, organiziranja, razvijanja i administriranja hidrološke, meteorološke i ostalih baza podataka vezanih uz stručne poslove Državnog zavoda; koordinira raspodjelu i korištenje odgovarajućih resursa; redovito izrađuje sigurnosne kopije, brine o skladištenju elektroničkih podataka te ih čuva na poseban način od mogućeg uništenja; izrađuje aplikacije i web sučelja za potrebe unosa, provjere i pohrane podataka; obučava korisnike; testira aplikacije; kontinuirano prati rad aplikacija i prilagođava potrebama korisnika; izrađuje izvješća za korisnike Državnog zavoda i za mrežne stranice Državnog zavoda; sudjeluje u izradi programskih paketa u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Državnog zavoda; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.3.2. Odjel za programsku nadgradnju

Odjel za programsku nadgradnju planira, dizajnira, razvija, testira, implementira i održava hidrološke i meteorološke aplikacije; izrađuje upute o radu aplikacija; planira, organizira i razvija programske nadgradnje za pretraživanje, izdvajanje i prikaz podataka za provođenje kvalitativne kontrole podataka, kao i za pravovremeno i automatsko prosljeđivanje podataka prema korisnicima te međunarodnu razmjenu u okviru globalnog telekomunikacijskog sustava Svjetske meteorološke organizacije; sudjeluje u razmjeni podataka s drugim korisnicima usluga Državnog zavoda; sudjeluje u izradi izvješća po posebnim zahtjevima; sudjeluje u pripremi i izradi programskih paketa u suradnji s ostalim odjelima Službe za informatiku za njihove potrebe; sudjeluje u definiranju, izradi i održavanju mrežnih stranica Državnog zavoda i zaštićenih mrežnih stranica za potrebe korisnika usluga Državnog zavoda; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.3.3. Odjel za računalni sustav

Odjel za računalni sustav organizira i pruža potporu korisnicima informacijskog sustava, provodi nadzor i održavanje sustava, te operativno administrira raspodjelu računalnih kapaciteta; planira, organizira i nadzire uspostavu i razvoj računalnih mreža u Državnom zavodu; operativno prati korištenje i ispravnost računalnih sustava i poduzima odgovarajuće mjere u slučajevima neispravnosti; izrađuje sigurnosne kopije sistemskih i korisničkih datoteka te nadzire pravodobnost i popunjenost prijemnih i otpremnih podataka; administrira medije za pohranu podataka i održava arhive medija; obavlja poslove koji uključuju instalaciju i održavanje operacijskih sustava, poslužitelja i mrežnih servisa; distribuira, instalira, nadograđuje, testira i održava programsku opremu na korisničkim računalima, obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4. Sektor za projekte Europske unije, međunarodne projekte i informiranje

Sektor za projekte Europske unije, međunarodne projekte i informiranje obavlja poslove koji se odnose na planiranje, pripremu, provedbu, praćenje, vrednovanje, razvoj i koordinaciju projekata financiranih sredstvima Europske unije i drugih projekata financiranih iz međunarodnih izvora, koordinira i izrađuje strateške i operativne dokumente iz djelokruga Sektora; sudjeluje u planiranju proračuna koje je povezano s korištenjem sredstava Europske unije; provodi mjere informiranja i vidljivosti Državnog zavoda i projekata koje provodi; sudjeluje u komunikaciji s javnošću i korisnicima o djelatnostima Državnog zavoda; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Državnog zavoda, nadležnim ministarstvima i ostalim tijelima uključenim u provedbu i praćenje provedbe projekata, institucijama i civilnim društvom u cjelini; prati nacionalne i međunarodne propise i dokumente iz svoga djelokruga; sudjeluje u radu relevantnih tijela u Republici Hrvatskoj i na međunarodnoj razini; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za projekte Europske unije, međunarodne projekte i informiranje ustrojavaju se:

4.1. Služba za provedbu projekata

4.2. Služba za informiranje, odnose s javnošću i korisnike.

4.1. Služba za provedbu projekata

Služba za provedbu projekata sudjeluje u pripremi dokumentacije za prijavu projekata; obavlja poslove koji se odnose na pripremu, provedbu, koordinaciju, praćenje i vrednovanje projekata financiranih sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi) i drugih projekata financiranih iz međunarodnih izvora; upravlja opsegom, vremenskim rasporedom, troškovima, kvalitetom i ljudskim resursima potrebnim za provedbu projekta, razmjenom informacija u projektu te rizicima i nepravilnostima projekta; sudjeluje u pripremanju natječajne i projektne dokumentacije i postupcima javne nabave za potrebe projekata; obavlja poslove upravljanja i kontrole provedbe projekata; izrađuje analize i izvješća o realizaciji projekata za potrebe tijela nadležnog za nadzor, kontrolu i odlučivanje u upravljanju projektima; priprema interne pisane procedure za obavljanje poslova iz svoga djelokruga; surađuje sa svim ustrojstvenim jedinicama Državnog zavoda i relevantnim dionicima u provedbi projekata Europske unije; organizira sastanke o statusu provedbe projekata, te osigurava pravovremenu i učinkovitu provedbu predlaganjem korektivnih upravljačkih radnji na temelju praćenja projekata; pohranjuje dokumente i zapise o obavljanju poslova iz svoga djelokruga s ciljem osiguravanja odgovarajućeg revizorskog traga; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.2. Služba za informiranje, odnose s javnošću i korisnike

Služba za informiranje, odnose s javnošću i korisnike obavlja poslove koji se odnose na unutarnju i vanjsku komunikaciju o svim značajnim događajima i temama vezanim uz rad i djelatnosti Državnog zavoda; obavlja i objedinjava poslove vezano uz informiranje i vidljivost projekata financiranih sredstvima Europske unije kao i drugih projekata financiranih iz međunarodnih izvora; sustavno promiče rad, ugled i pozitivnu sliku Državnog zavoda u javnosti, sudjeluje u donošenju politika i strategija Državnog zavoda, posebice vezano za politiku podataka i odnose s korisnicima; sudjeluje u razvoju svih oblika unutarnje i vanjske komunikacije i transparentnosti poslovanja; prati potrebe i zadovoljstvo korisnika te skrbi o predstavljanju i povećanju prepoznatljivosti, vidljivosti i dostupnosti proizvoda i usluga Državnog zavoda; provodi aktivnosti edukacije i osvještavanja građana svih dobnih skupina iz djelokruga poslova koje obavlja Državni zavod; skrbi o vizualnom identitetu Državnog zavoda, uređenju i sadržaju mrežnih stranica, društvenih mreža, izvješća, strategija i promidžbenih materijala; organizira i koordinira suradnju s medijima; organizira posebna događanja i skupove; izdaje informativne materijale i publikacije; vodi arhivu medijskih objava; potiče dobre poslovne odnose s korisnicima, sudjeluje u pripremi ugovora s korisnicima, administrira i analizira poslovanje s korisnicima, surađuje sa svim mjerodavnim institucijama, posebno vezano za politiku podataka uključujući i Europsko ekonomsko interesno udruženje nacionalnih meteoroloških službi; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5. Sektor za meteorološka motrenja i klimatološke podatke

Sektor za meteorološka motrenja i klimatološke podatke obavlja poslove koji se odnose na meteorološka motrenja te nadzire kvalitetu tih motrenja; planira, uspostavlja, održava, nadzire i usklađuje rad i metode rada mreže svih vrsta meteoroloških postaja uključujući i sustav meteoroloških radara; prikuplja, kontrolira, obrađuje i arhivira meteorološke podatke; vodi brigu o bazama i arhivu meteoroloških podataka; priprema nizove klimatoloških podataka; priprema izvještaje o meteorološkim podacima i informacijama za korisnike; sudjeluje u izradi prijedloga provedbenih propisa kojima se uređuje rad mreže meteoroloških postaja; prati i primjenjuje nove spoznaje i metode iz područja meteoroloških motrenja, kvalitete i arhiviranja meteoroloških podataka te izrađuje prijedloge za unaprjeđenje i razvoj djelatnosti Sektora; nadležan za rad sustava daljinskih mjerenja, analizu i kakvoću podataka daljinskih mjerenja, prvenstveno radarskih mjerenja; s ostalim ustrojstvenim jedinicama Državnog zavoda, usklađuje poslove na području vrlo kratkoročne prognoze, najave i proučavanja opasnih meteoroloških pojava upotrebom uređaja daljinskih mjerenja; koordinira poslove održavanja, usavršavanja, modernizacije tehničke infrastrukture daljinskih mjerenja (radari, telekomunikacije, programska podrška, informatička oprema); obavlja poslove razmjene radarskih podataka i produkata i brine o ispravnosti rada sustava daljinskih mjerenja, radarskih sustava i radiosondažnih uređaja; sudjeluje u pripremi i provedbi domaćih i međunarodnih projekata iz svoga djelokruga, te predstavlja rezultate rada na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima i u publikacijama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za meteorološka motrenja i klimatološke podatke ustrojavaju se:

5.1. Služba za prizemna meteorološka motrenja

5.2. Služba za automatska i posebna meteorološka mjerenja

5.3. Služba za daljinska mjerenja

5.4. Služba za obradu i kontrolu podataka.

5.1. Služba za prizemna meteorološka motrenja

Služba za prizemna meteorološka motrenja definira i propisuje način obavljanja prizemnih meteoroloških motrenja u skladu sa smjernicama i preporukama Svjetske meteorološka organizacije; definira i propisuje način rada mreže meteoroloških postaja (glavnih, klimatoloških, kišomjernih, temperatura mora, fenoloških i totalizatora); uspostavlja i održava meteorološke postaje; obavlja stručni nadzor te unaprjeđuje kvalitetu rada meteoroloških postaja; izdaje upute i priručnike za rad meteoroloških postaja; sudjeluje u izradi pravilnika iz područja meteoroloških motrenja; prati i primjenjuje nove spoznaje i metode iz područja meteoroloških motrenja; prati promjene u šifriranju meteoroloških podataka za međunarodnu razmjenu te sudjeluje u izradi uputa i priručnika za način izvješćivanja te opseg i dinamiku međunarodne razmjene podataka meteoroloških motrenja; priprema tehničke specifikacije za nabavu meteoroloških instrumenata i opreme za održavanje meteoroloških postaja; prati i primjenjuje međunarodna dostignuća iz područja prizemnih meteoroloških motrenja; sudjeluje u provedbi domaćih i međunarodnih projekata te predstavlja rezultate rada na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima i u publikacijama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za prizemna meteorološka motrenja ustrojavaju se:

5.1.1. Odjel za uspostavu i održavanje meteoroloških postaja

5.1.2. Odjel za provedbu meteoroloških motrenja i nadzor meteoroloških postaja.

5.1.1. Odjel za uspostavu i održavanje meteoroloških postaja

Odjel za uspostavu i održavanje meteoroloških postaja uspostavlja, održava, obavlja stručnu i tehničku kontrolu rada i obilazak glavnih, klimatoloških, kišomjernih, fenoloških postaja i postaja za mjerenje temperature mora; prikuplja i pohranjuje metapodatke meteoroloških postaja u Katalog postaja; redovno obilazi i provodi mjerenja te stručnu i tehničku kontrolu u mreži totalizatora; vodi evidenciju o postajama i uvođenju svih meteoroloških izvješća; organizira obuku i rad motritelja na klimatološkim, kišomjernim, fenološkim i postajama za mjerenje temperature mora; sudjeluje u nabavi opreme, instrumenata i materijala za održavanje i rad prizemnih meteoroloških i fenoloških postaja; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.2. Odjel za provedbu meteoroloških motrenja i nadzor meteoroloških postaja

Odjel za provedbu meteoroloških motrenja i nadzor meteoroloških postaja priprema i izrađuje naputke za rad prizemnih meteoroloških i fenoloških postaja; propisuje i definira način rada prizemnih meteoroloških i fenoloških postaja; određuje položaj i klasificira prizemne meteorološke postaje u skladu sa smjernicama i preporukama Svjetske meteorološke organizacije; prikuplja i kontrolira fenološke podatke; izrađuje upute za kontrolu fenoloških podataka; priprema tehničke specifikacije za nabavu meteoroloških instrumenata i opreme za održavanje meteoroloških postaja; sudjeluje u provođenju domaćih i međunarodnih projekata; sudjeluje u znanstveno-razvojnim istraživanjima i implementira nove spoznaje iz područja meteoroloških motrenja; predstavlja rezultate rada na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima i u publikacijama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2. Služba za automatska i posebna meteorološka mjerenja

Služba za automatska i posebna meteorološka mjerenja planira, uspostavlja i provodi sve vrste automatskih meteoroloških mjerenja; obavlja nadzor, prati kakvoću i održava rad postaja u skladu s preporukama i zahtjevima Svjetske meteorološke organizacije i nacionalnog zakonodavstva s područja normizacije i mjeriteljstva; izrađuje studije i elaborate, stručne planove i izvješća iz djelokruga Službe; razrađuje, uspostavlja, obavlja i koordinira metodologiju posebnih mjerenja te prati i primjenjuje svjetska dostignuća na području meteorološke mjerne tehnike; sudjeluje u izradi naputaka i pravilnika iz područja rada mreže automatskih meteoroloških postaja; prati i primjenjuje nove spoznaje i metode iz područja automatskih meteoroloških mjerenja te sudjeluje u izradi odgovarajuće baze podataka; sudjeluje u provedbi domaćih i međunarodnih projekata te predstavlja rezultate rada na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima i u publikacijama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za automatska i posebna meteorološka mjerenja ustrojavaju se:

5.2.1. Odjel za uspostavu i održavanje automatskih meteoroloških sustava

5.2.2. Odjel za nadzor rada automatskih meteoroloških sustava.

5.2.1. Odjel za uspostavu i održavanje automatskih meteoroloških sustava

Odjel za uspostavu i održavanje automatskih meteoroloških sustava obavlja poslove planiranja uspostave i održavanja te operativnog održavanja automatskih meteoroloških sustava na terenu; planira i provodi posebna automatska meteorološka mjerenja; brine o kvaliteti mjerne opreme; sudjeluje u implementaciji novih mjernih metoda i odabiru mjerne opreme; sudjeluje u znanstveno-razvojnim istraživanjima i operativnim radovima na terenu; vodi evidencije i arhiviranje dokumentacije za koju je nadležan; predstavlja rezultate rada na domaćim i međunarodnim znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2.2. Odjel za nadzor rada automatskih meteoroloških sustava

Odjel za nadzor rada automatskih meteoroloških sustava u realnom vremenu obavlja poslove nadzora rada mreže automatskih meteoroloških sustava; brine o kontinuiranom prikupljanju podataka mreže automatskih meteoroloških sustava te njihovoj dostupnosti službama i korisnicima; prikuplja metapodatke automatskih meteoroloških postaja i pohranjuje ih u Katalog postaja; sudjeluje u izradi algoritama za kontrolu i obradu podataka te izradu odgovarajućih baza podataka; izrađuje stručne planove i izvješća iz djelokruga Odjela; sudjeluje u znanstveno-razvojnim istraživanjima, operativnim radovima na terenu, kontrolama, analizama i obradama podataka automatskih meteoroloških sustava; vodi evidencije i arhiviranje dokumentacije za koju je nadležan; predstavlja rezultate rada na domaćim i međunarodnim znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.3. Služba za daljinska mjerenja

Služba za daljinska mjerenja je nadležna za rad sustava daljinskih mjerena, analizu i kakvoću podataka daljinskih mjerenja, prvenstveno radarskih mjerenja; s ostalim ustrojstvenim jedinicama Državnog zavoda, usklađuje poslove na području vrlo kratkoročne prognoze, najave i proučavanja opasnih meteoroloških pojava upotrebom uređaja daljinskih mjerenja; sudjeluje u pripremnim poslovima radarske komponente razvojnih projekata Državnog zavoda i realizaciji iste; sudjeluje u provedbi stručnih i operativnih poslova obrane od tuče; sudjeluje u međunarodnim projektima razmjene podataka radarskih mjerenja; obavlja poslove vezane uz radarska mjerenja; planira, uspostavlja, održava i usklađuje metode rada te nadzire rad mreže radarskih postaja; prikuplja, kontrolira, obrađuje i pohranjuje radarske podatke; izrađuje upute za rad, obavijesti, analize, izvješća i studije; koordinira poslove održavanja, usavršavanja, modernizacije tehničke infrastrukture daljinskih mjerenja (radari, telekomunikacije, programska podrška, informatička oprema) i priprema projektne dokumente mreže meteoroloških radara; obavlja poslove razmjene radarskih podataka i produkata i brine o ispravnosti rada sustava daljinskih mjerenja, radarskih sustava i radiosondažnih uređaja; sudjeluje u obavljanju stručnih analitičkih poslova i poslova organiziranja, održavanja i provedbe radarskog motrenja, mjerenja oborine; sudjeluje u provedbi domaćih i međunarodnih projekata te predstavlja rezultate rada na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima i u publikacijama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za daljinska mjerenja ustrojavaju se:

5.3.1. Odjel za održavanje i tehničku podršku sustavima daljinskih mjerenja

5.3.2. Odjel za analizu podataka i unaprjeđenje sustava daljinskih mjerenja.

5.3.1. Odjel za održavanje i tehničku podršku sustavima daljinskih mjerenja

Odjel za održavanje i tehničku podršku sustavima daljinskih mjerenja u okviru poslova za održavanje uređaja za daljinska i visinska mjerenja nadzire rad, organizira i provodi održavanje meteoroloških radara te pripadajućih instalacija, uređaja za radio-sondažu te ostalih uređaja za obavljanje daljinskih mjerenja s njihovim pripadajućim pratećim tehničkim sustavima; prati rad sustava, primjenjuje nove tehnologije i unaprjeđuje metode i postupke mjerenja na području radarske meteorologije i ostalih daljinskih mjerenja; sudjeluje u operativnoj provedbi projekata proširenja i modernizacije radarske mreže na području Republike Hrvatske, napose projekta instalacije meteoroloških radara u Primorju; koordinira prikupljanje podataka s radarskih centara Sjeverne Hrvatske (radarskih mjerenja, podataka o nepogodama i pojavama s mreže postaja obrane od tuče); sudjeluje u provedbi projekata verifikacije mjerenja oborina radarom; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Odjelu za održavanje i tehničku podršku sustavima daljinskih mjerenja ustrojavaju se:

5.3.1.1. Pododsjek podrške radarskih centara u Primorskoj Hrvatskoj

5.3.1.2. Pododsjek podrške radarskih centara u Sjevernoj Hrvatskoj.

5.3.1.1. Pododsjek podrške radarskih centara u Primorskoj Hrvatskoj

Pododsjek podrške radarskih centara u Primorskoj Hrvatskoj obavlja operativne poslove vezano uz projekte modernizacije radarske mreže i proširenja na području Republike Hrvatske posebno projekta sustava meteoroloških radara u Primorju; koordinira rad vezano uz uspostavu novih sustava s ostalim tehničkim službama Državnog zavoda; po potrebi obavlja poslove vezano uz rad postojećih radarskih centara i obrane od tuče; provodi preliminarna mjerenja vezano uz nove radarske sustave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.3.1.2. Pododsjek podrške radarskih centara u Sjevernoj Hrvatskoj

Pododsjek podrške radarskih centara u Sjevernoj Hrvatskoj prikuplja podatke radarskih mjerenja s radarskih centara sjeverne Hrvatske, podatke o nepogodama i pojavama s mreže postaja obrane od tuče te koordinira rad radarskih centara s Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe; brine o održavanju poligona tučomjera i obradi podataka tučomjera u suradnji s Odjelom za analizu podataka i unaprjeđenje sustava daljinskih mjerenja; kontrolira, pohranjuje i obrađuje podatke s radarskih centara Sjeverne Hrvatske te popunjava bazu podataka sustava obrane od tuče i daljinskih mjerenja; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.3.2. Odjel za analizu podataka i unaprjeđenje sustava daljinskih mjerenja

Odjel za analizu podataka i unaprjeđenje sustava daljinskih mjerenja primjenjuje i razvija metode korištenja podataka daljinskih mjerenja za potrebe upozorenja na vremenske i hidrološke nepogode i opasne vremenske pojave (npr. orkanski vjetar, intenzivne oborine, električna pražnjenja u atmosferi); u suradnji s Odjelom za održavanje i tehničku podršku sustavima daljinskih mjerenja, izrađuje analize i tumačenja radarskih podataka i mjerenja oblačnih sustava i oborina; sudjeluje u projektima vezanim uz mjerenje i razdiobu oborina, razrađuje i koordinira metodologiju radarskih mjerenja; sudjeluje u provedbi poslova operativne obrane od tuče, izrađuje vrlo kratkoročnu prognozu za potrebe generatorske obrane od tuče; po potrebi analizira djelovanje i provodi istraživanja vezano uz rad sustava obrane od tuče; koordinira rad poligona tučomjera i obrađuje podatke tučomjera u suradnji s Pododsjekom podrške radarskih centara u Sjevernoj Hrvatskoj; sudjeluje u poslovima razmjene radarskih podataka i produkata, kontroli i obradi te definiranju, uspostavljanju i vođenju baze radarskih podataka; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.4. Služba za obradu i kontrolu podataka

Služba za obradu i kontrolu podataka obrađuje i kontrolira meteorološke podatke s klasičnih meteoroloških postaja, totalizatora te površinske temperature mora; kontrolira podatke automatskih i posebnih meteoroloških mjerenja; kontrolira arhivske meteorološke podatke; izrađuje algoritme za obradu i kontrolu podataka; pohranjuje podatke u relacijske baze podataka te vodi brigu o njihovoj kvaliteti; arhivira meteorološke podatke te vodi brigu o arhivu; digitalizira meteorološke podatke; distribuira meteorološke podatke domaćim i međunarodnim korisnicima podataka; prati dostignuća, metodologije i međunarodne propise te razvija metode za kontrolu meteoroloških podataka te izrađuje upute i tehničke specifikacije o obradi i kontroli meteoroloških podataka; razvija metode usporedbe paralelnih motrenja i bavi se implementacijom postojećih metoda u svrhu stvaranja dugih nizova meteoroloških podataka; stvara nizove klimatoloških podataka; analizira rezultate usporednog mjerenja klasičnih i automatskih mjernih sustava; sudjeluje u provedbi domaćih i međunarodnih projekata te predstavlja rezultate rada na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima i u publikacijama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za obradu i kontrolu podataka ustrojavaju se:

5.4.1. Odjel za obradu i kontrolu meteoroloških podataka

5.4.2. Odjel za arhiviranje i distribuciju meteoroloških podataka.

5.4.1. Odjel za obradu i kontrolu meteoroloških podataka

Odjel za obradu i kontrolu meteoroloških podataka obrađuje i kontrolira meteorološke podatke s klasičnih prizemnih meteoroloških postaja, totalizatora te postaja na kojima se mjeri površinska temperatura mora; kontrolira podatke automatskih, visinskih i posebnih meteoroloških mjerenja; izrađuje algoritme za obradu i kontrolu podataka; pohranjuje podatke u relacijske baze podataka te vodi brigu o kvaliteti podataka u relacijskoj bazi podataka; razvija metode za kontrolu i prostorno-vremensku interpolaciju nedostajućih meteoroloških podataka te izrađuje upute i tehničke specifikacije o obradi i kontroli meteoroloških podataka; razvija metode usporedbe paralelnih motrenja i bavi se implementacijom postojećih metoda u svrhu stvaranja dugih nizova meteoroloških podataka; analizira rezultate usporednog mjerenja klasičnih i automatskih mjernih sustava; prati nova dostignuća, metodologije i međunarodne propise u obradi i kontroli meteoroloških podataka te ih u skladu s mogućnostima primjenjuje u svom djelokrugu; predstavlja rezultate rada na domaćim i međunarodnim znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.4.2. Odjel za arhiviranje i distribuciju meteoroloških podataka

Odjel za arhiviranje i distribuciju meteoroloških podataka kreira nizove podataka u relacijskoj bazi podataka; obrađuje i kontrolira sve vrste arhivskih meteoroloških podataka; digitalizira podatke zapisa autografa te ih kontrolira; priprema, obrađuje i arhivira dnevnike motrenja i provodi digitalizaciju arhivskog materijala; kontrolira digitalizirane arhivske podatke; razvija metode za kontrolu arhivskih meteoroloških podataka; bavi se homogenizacijom nizova meteoroloških podataka te stvara tzv. tehničke nizove meteoroloških podataka potrebnih za klimatološka istraživanja; bavi se pronalaženjem arhivske građe izvan Državnog zavoda; obavlja pohranu meteorološke dokumentacije; izrađuje operativne klimatološke podloge za opće potrebe i operativno praćenje klime te operativno prati klimu; priprema i šalje podatke za međunarodnu razmjenu; izrađuje potvrde za potrebe sudova, osiguravajućih društava i drugih gospodarskih subjekata i pojedinaca; prati nova dostignuća, metodologije i međunarodne propise u obradi i kontroli arhivskih podataka i metodama homogenizacije te ih u skladu s mogućnostima primjenjuje u svom djelokrugu; izrađuje upute i dokumentaciju za rad te obavijesti, analize i studije vezane uz sustav motrenja, kvalitetu arhivskih podataka, praćenje klime te načine izrade potvrda za korisnike; sudjeluje na domaćim i međunarodnim projektima iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6. Sektor za meteorološka istraživanja i razvoj

Sektor za meteorološka istraživanja i razvoj obavlja poslove koji se odnose na organizaciju, koordinaciju i izvršavanje poslova istraživanja lokalnih i regionalnih atmosferskih procesa, te njihovog modeliranja za potrebe operativne numeričke analize i prognoze vremena, te integriranog modeliranja meteoroloških, hidroloških i oceanografskih procesa; Sektor je nadležan i za primijenjena meteorološka istraživanja i modeliranja atmosferskih procesa za potrebe države i gospodarstva; sudjeluje u razvoju i primjeni operativnog sustava djelovanja u slučaju prirodnih i civilizacijskih nepogoda; prati, analizira i istražuje prostorno-vremenske varijabilnosti klime i klimatskih promjena te ocjenjuje izvanrednosti meteoroloških pojava; razvija primijenjenu klimatologiju, biometeorologiju, agrometeorologiju i hidrometeorologiju; izrađuje ekspertize, studije, elaborate i prikaze iz područja primijenjene meteorologije, klimatologije i agrometeorologije za potrebe planiranja i razvoja gospodarskih i društvenih djelatnosti; sudjeluje u izradi nacionalnih klimatskih izvješća u Republici Hrvatskoj; obavlja poslove međunarodne suradnje iz djelokruga Sektora, surađuje sa znanstveno-nastavnim, državnim i međunarodnim ustanovama iz djelokruga Sektora; sudjeluje u provođenju i primjeni domaćih i međunarodnih projekata, uključivo i projekata financiranih iz strukturnih i investicijskih fondova; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za meteorološka istraživanja i razvoj ustrojavaju se:

6.1. Služba za razvoj operativnih prognostičkih modela

6.2. Služba za primijenjena istraživanja i modeliranje

6.3. Služba za klimatologiju

6.4. Služba za agrometeorologiju.

6.1. Služba za razvoj operativnih prognostičkih modela

Služba za razvoj operativnih prognostičkih modela istražuje specifičnosti lokalnih i regionalnih atmosferskih procesa u svrhu unaprjeđenja metoda njihovog modeliranja; primjenjuje postojeće i razvija nove metode numeričke analize i prognoze s posebnim naglaskom na ekstremne i opasne vremenske pojave; prati i održava rad operativnog prognostičkog modela; istražuje, razvija i primjenjuje metode asimilacije podataka i objektivnih metoda analize podataka mjerenja i rezultata modela; razvija i primjenjuje metode i modele za vrlo kratkoročnu prognozu vremena; razvija operativni prognostički model i sustav, kako lokalno, tako i u okviru dogovorene međunarodne suradnje; slijedi suvremena postignuća u domeni numeričkog modeliranja i asimilacije podataka, te ih implementira u operativni prognostički sustav; sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima iz djelokruga rada Službe; surađuje sa znanstveno-nastavnim, državnim i međunarodnim ustanovama iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za razvoj operativnih prognostičkih modela ustrojavaju se:

6.1.1. Odjel za operativnu numeričku prognozu vremena

6.1.2. Odjel za asimilaciju podataka i vrlo kratkoročnu prognozu vremena.

6.1.1. Odjel za operativnu numeričku prognozu vremena

Odjel za operativnu numeričku prognozu vremena prati, razvija i predlaže za operativnu primjenu nove metode i postupke numeričke analize i prognoze; istražuje i razvija područje dinamike i fizike operativnog prognostičkog modela; prati i održava rad operativnog prognostičkog modela; obavlja poslove uspostave i testiranja novih verzija i konfiguracija operativnog prognostičkog modela; sudjeluje u izradi produkata namijenjenih korisnicima koji se temelje na izlaznim rezultatima operativnog prognostičkog sustava; istražuje specifičnosti lokalnih i regionalnih atmosferskih procesa u svrhu unaprjeđenja metoda njihovog modeliranja; istražuje fizikalne procese u atmosferi koji dovode do ekstremnih vremenskih pojava u cilju njihove bolje analize i prognoze; surađuje u poslovima razvoja i primjene računalnih kapaciteta s drugim ustrojstvenim jedinicama Državnog zavoda; prati suvremena postignuća razvoja i istraživanja na području djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.1.2. Odjel za asimilaciju podataka i vrlo kratkoročnu prognozu vremena

Odjel za asimilaciju podataka i vrlo kratkoročnu prognozu vremena istražuje, razvija i primjenjuje metode asimilacije podataka i objektivnih metoda analize podataka mjerenja i rezultata modela; sudjeluje u izradi analize i re-analize meteoroloških polja dobivenih kao rezultat operativnog prognostičkog modela; razvija i primjenjuje metode i modele za vrlo kratkoročnu prognozu vremena na vremenskoj ljestvici od nekoliko sati (neposredni razvoj vremena) do tri dana unaprijed; sudjeluje u razvoju i primjeni operativnog sustava djelovanja u slučaju prirodnih i civilizacijskih nepogoda; prati suvremena postignuća razvoja i istraživanja na području djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2. Služba za primijenjena istraživanja i modeliranje

Služba za primijenjena istraživanja i modeliranje istražuje specifičnosti lokalnih i regionalnih atmosferskih procesa u svrhu unaprjeđenja metoda njihovog modeliranja; razvija i primjenjuje modele visoke razlučivosti i metode ansambl prognoze vremena; prilagođava rezultate operativnih prognostičkih modela za potrebe primjene u raznim granama gospodarstva (energetika, vodno gospodarstvo, graditeljstvo i dr.); ocjenjuje uspješnost numeričkih prognostičkih modela; obrađuje produkte numeričkih modela u svrhu procjene uspješnosti i poboljšanja rezultata operativnih i drugih modela korištenjem metoda statističke prilagodbe i strojnog učenja; skrbi o bazi povijesnih prognostičkih produkata; izrađuje računalne meteorološke aplikacije za potrebe korisnika; osigurava informacije i podloge za donošenje strateških odluka za racionalno korištenje i upravljanje prirodnim bogatstvima i obnovljivim izvorima energije, te osigurava stručne i znanstvene podloge za njihovu provedbu; izrađuje meteorološke podloge za planiranje, projektiranje i izgradnju građevina i infrastrukture na koje utječe vjetar; osigurava informacije, stručne i znanstvene podloge za donošenje strateških odluka u cilju pripreme i ublažavanja posljedica od prirodnih i civilizacijskih nepogoda; surađuje u poslovima razvoja i primjene produkata prognostičkih modela s drugim ustrojstvenim jedinicama Državnog zavoda; prati suvremena postignuća razvoja i istraživanja na području djelokruga Službe; sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima iz djelokruga Službe; surađuje sa znanstveno-nastavnim, državnim i međunarodnim ustanovama iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za primijenjena istraživanja i modeliranje ustrojavaju se:

6.2.1. Odjel za primijenjeno modeliranje

6.2.2. Odjel za obradu podataka modela i aplikacije.

6.2.1. Odjel za primijenjeno modeliranje

Odjel za primijenjeno modeliranje istražuje specifičnosti lokalnih i regionalnih atmosferskih procesa u svrhu unaprjeđenja metoda njihovog modeliranja; istražuje fizikalne procese u atmosferi koji dovode do ekstremnih vremenskih pojava u cilju njihove bolje analize i prognoze; razvija i primjenjuje modele visoke razlučivosti i metode ansambl prognoze vremena; skrbi o numeričkim reanalizama i dinamičkoj prilagodbi rezultata numeričkih modela atmosfere; obrađuje rezultate operativnih prognostičkih modela za potrebe društva i javnosti, te ih prilagođava sustavima odlučivanja u gospodarstvu; osigurava informacije i podloge za donošenje strateških odluka za racionalno korištenje i upravljanje prirodnim bogatstvima i obnovljivim izvorima energije, te osigurava stručne i znanstvene podloge za njihovu provedbu; osigurava meteorološke informacije i podloge za potrebe planiranja, projektiranja i izgradnje građevina i infrastrukture na koje utječe opterećenje vjetrom; prati suvremena postignuća razvoja i istraživanja na području djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2.2. Odjel za obradu podataka modela i aplikacije

Odjel za obradu podataka modela i aplikacije obrađuje produkte numeričkih modela u svrhu procjene uspješnosti i poboljšanja rezultata operativnih i drugih modela; razvija i primjenjuje metode determinističke i vjerojatnosne obrade produkata operativnih prognostičkih modela korištenjem statističke prilagodbe i strojnog učenja; prilagođava prognostičke produkte primjeni u sustavima odlučivanja u gospodarstvu; radi na operativnoj primjeni aplikacija za korisnike; sudjeluje u pripremi informacija za donošenje strateških odluka za racionalno korištenje i upravljanje prirodnim bogatstvima i obnovljivim izvorima energije te osigurava stručne i znanstvene podloge za njihovu provedbu; osigurava informacije i podloge za planiranje i izgradnju građevina i infrastrukture na koju utječe opterećenje vjetrom; sudjeluje u izradi stručnih i znanstvenih podloga za donošenje strateških odluka u društvu i gospodarstvu te pripreme i ublažavanja posljedica od prirodnih i civilizacijskih nepogoda; prati suvremena postignuća razvoja i istraživanja na području djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.3. Služba za klimatologiju

Služba za klimatologiju prati postojeće i razvija nove metode iz područja dinamičke i statističke klimatologije, geostatistike i strojnog učenja radi praćenja prostorno-vremenske varijabilnosti klime u Republici Hrvatskoj, u odnosu na europske i svjetske prilike; prati i istražuje klimatske promjene; primjenjuje, razvija i tumači globalne i regionalne klimatske modele i klimatske scenarije; izrađuje klimatske prikaze, atlase i klimatografije; razvija i primjenjuje metode za izradu meteoroloških podloga za potrebe klimatski neutralnog i niskougljičnog društvenog i gospodarskog razvoja Republike Hrvatske; istražuje utjecaj vremenskih i klimatskih prilika na zdravlje ljudi, te razvija i primjenjuje nove metode biometeoroloških prognoza; osigurava informacije o klimatskim prilikama i podloge za donošenje strateških odluka za racionalno korištenje i upravljanje prirodnim bogatstvima i obnovljivim izvorima energije; izrađuje ekspertize, studije, elaborate i prikaze iz područja primijenjene klimatologije za potrebe planiranja i razvoja gospodarskih i društvenih djelatnosti; razvija i izrađuje klimatološke podloge za upozorenja, s posebnim naglaskom na ekstremne vremenske prilike; sudjeluje u izradi nacionalnih i međunarodnih klimatskih izvješća na području Republike Hrvatske; sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima iz djelokruga Službe; surađuje sa znanstveno-nastavnim, državnim i međunarodnim ustanovama iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za klimatologiju ustrojavaju se:

6.3.1. Odjel za klimatsko modeliranje, praćenje klimatskih promjena i biometeorologiju

6.3.2. Odjel za razvoj klimatskih podloga i aplikacija.

6.3.1. Odjel za klimatsko modeliranje, praćenje klimatskih promjena i biometeorologiju

Odjel za klimatsko modeliranje, praćenje klimatskih promjena i biometeorologiju dijagnosticira klimatske promjene, uključujući regionalne prostorne analize tih promjena kao i praćenje komponenata klimatskog sustava; dijagnosticira i uspoređuje sadašnju klimu s procjenama stanja buduće klime prema globalnim i regionalnim klimatskim modelima; osigurava informacije te stručne i znanstvene podloge o klimatskim prilikama za donošenje strateških odluka za racionalno korištenje i upravljanje prirodnim bogatstvima; istražuje utjecaj vremena na ljude i prostorno-vremenske karakteristike bioklime; utvrđuje kriterije izvanrednih biometeoroloških prilika; sudjeluje u izradi ekspertiza, studija i elaborata iz područja praćenja klimatskih promjena i biometeorologije; primjenjuje rezultate istraživanja te unaprjeđuje i provodi operativnu biometeorološku prognozu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.3.2. Odjel za razvoj klimatskih podloga i aplikacija

Odjel za razvoj klimatskih podloga i aplikacija razvija i primjenjuje metode za izradu klimatoloških podloga te razvija, modificira i primjenjuje geoinformatičke baze meteoroloških polja za ocjenu klimatskog potencijala pri odlučivanju u prostornom planiranju, urbanizmu, graditeljstvu, arhitekturi, prometu, energetici i vodnom gospodarstvu; utvrđuje kriterije izvanrednih meteoroloških prilika za područje Republike Hrvatske s ciljem izrade hrvatskih normi te informiranja i upozoravanja javnosti; provodi prostorno-vremensku analizu klime i klimatske varijabilnosti primjenom statističkih, geostatističkih i metoda strojnog učenja u svrhu izrade atlasa klime Republike Hrvatske, te regionalne i lokalne klimatografije; osigurava informacije te stručne i znanstvene podloge o klimatskim prilikama za donošenje strateških odluka za racionalno korištenje i upravljanje prirodnim bogatstvima i obnovljivim izvorima energije; izrađuje ekspertize, studije, elaborate iz područja primijenjene klimatologije za potrebe planiranja i razvoja gospodarskih i društvenih djelatnosti i održivog klimatski neutralnog i niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.4. Služba za agrometeorologiju

Služba za agrometeorologiju istražuje, razvija i primjenjuje metode i modele kojima prati utjecaj vremena i klime na poljodjeljsku proizvodnju, šumarstvo, razvojne faze biljaka i ribarstvo; istražuje utjecaj vremenskih i klimatskih prilika za potrebe zaštite raslinja od požara; istražuje i izrađuje sezonske procjene prinosa za odabrane poljodjelske kulture i srednjoročne procjene meteorološke opasnosti od požara raslinja; izrađuje operativna agrometeorološka izvješća i biltene, te agrometeorološke i fenološke atlase i analize; izrađuje klimatske analize i preglede vremena s posebnim osvrtom na potrebe poljodjelstva, šumarstva, ribarstva i fenologije; izrađuje agrometeorološke prognoze i biltene s ciljem informiranja javnosti o stanju vremena i upozoravanja javnosti o izvanrednim agrometeorološkim prilikama; istražuje utjecaj klimatske varijabilnosti i promjena na poljodjelsku proizvodnju, šumarstvo i ribarstvo; istražuje utjecaj budućih klimatskih uvjeta na poljodjelsku proizvodnju, šumarstvo i prilagodbu biljnog svijeta primjenjujući rezultate globalnih i regionalnih klimatskih modela kao ulazne parametre za agrometeorološke, silvometeorološke i fenološke modele; istražuje utjecaj buduće klime na poljodjeljsku proizvodnju, šumarstvo i prilagodbu biljnog svijeta; sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za agrometeorologiju ustrojavaju se:

6.4.1. Odjel za agrometeorološka istraživanja

6.4.2. Odjel za agrometeorološke informacije.

6.4.1. Odjel za agrometeorološka istraživanja

Odjel za agrometeorološka istraživanja istražuje i razvija nove metode i primjenjuje modele iz područja poljoprivredne i šumarske meteorologije, te fenologije; istražuje utjecaj klimatske varijabilnosti i promjena na poljodjelsku proizvodnju, šumarstvo, zaštitu šuma od požara i ribarstvo; primjenjujući rezultate globalnih i regionalnih klimatskih modela kao ulazne parametre za agrometeorološke, silvometeorološke i fenološke modele; istražuje utjecaj buduće klime na poljodjelsku proizvodnju, šumarstvo i prilagodbu biljnog svijeta; koristeći sezonske vremenske prognoze istražuje i izrađuje sezonske procjene prinosa za odabrane poljodjelske kulture; osigurava stručne i znanstvene podloge iz područja agrometeorologije za donošenje strateških odluka za racionalno korištenje i upravljanje u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.4.2. Odjel za agrometeorološke informacije

Odjel za agrometeorološke informacije izrađuje klimatske analize i preglede vremena s posebnim osvrtom za potrebe poljodjelstva, šumarstva, ribarstva i fenologije; izrađuje agrometeorološke prognoze i biltene s ciljem informiranja javnosti o stanju vremena i upozoravanja javnosti o izvanrednim agrometeorološkim prilikama; izrađuje agroklimatske i fenološke atlase, kalendare i priopćenja za javnost; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7. Sektor za vremenske i pomorske analize i prognoze

Sektor za vremenske i pomorske analize i prognoze obavlja poslove koji se odnose na organizaciju, provođenje i koordinaciju stručnih i operativnih poslova iz područja vremenske analize i prognoze, upozorenja na vremenske nepogode i opasne vremenske pojave i stanja mora te izradu i izdavanje općih i posebnih proizvoda i usluga o vremenskim stanjima raznim korisnicima; u suradnji s Područnim meteorološkim uredom Split i Područnom meteorološkom službom Rijeka, Sektor koordinira i sudjeluje u usklađivanju poslova obavljanja pomorske meteorološke službe i meteorološkog nadziranja vremena i stanja mora radi izdavanja vremenskih i pomorskih prognoza i službenih upozorenja o opasnim vremenskim pojavama na području Republike Hrvatske; u suradnji s Područnim meteorološkim uredom Split i Područnom meteorološkom službom Rijeka, Sektor koordinira, prati, razvija i primjenjuje nove metode za analizu i postprocesnu obradu podataka prognostičkih modela radi daljnjeg unaprjeđenja prognostičkog sustava; prati, koordinira i primjenjuje stručne standarde i međunarodne propise u izradi vremenskih analiza, prognoza i upozorenja; prati, koordinira i primjenjuje stručne standarde i međunarodne propise u izradi pomorskih vremenskih analiza, prognoza i upozorenja i stanja mora; u suradnji s Područnim meteorološkim uredom Split Sektor prati stručne standarde i međunarodne propise u vezi meteorološko-oceanografskih motrenja, mjerenja i analiza; u suradnji s Područnim meteorološkim uredom Split Sektor sudjeluje u radu Regionalnog pomorskog centra za Jadran kao virtualnog čvorišta Svjetskog informatičkog sustava Svjetske meteorološke organizacije te sudjeluje u poslovima regionalne međunarodne koordinacije suradnje i operativnih aktivnosti drugih nacionalnih meteoroloških službi na Jadranu iz područja pomorske meteorologije; koordinira, izrađuje i provodi planove i programe za praćenje, primjenu i razvoj novih metoda i dostignuća u stručnom području vremenske prognoze i upozorenja na opasne vremenske pojave; koordinira i sudjeluje u usklađivanju i normiranju metoda i postupaka iz područja vremenske analize i prognoze; izdaje meteorološke biltene, izvješća, obavijesti, analize i studije; sudjeluje u provođenju i primjeni domaćih i međunarodnih projekata, osobito projekata financiranih iz strukturnih i investicijskih fondova; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za vremenske i pomorske analize i prognoze ustrojavaju se:

7.1. Služba za vremenske prognoze i upozorenja na opasne vremenske pojave

7.2. Služba za vremensku analizu, verifikaciju i prognostički sustav.

7.1. Služba za vremenske prognoze i upozorenja na opasne vremenske pojave

Služba za vremenske prognoze i upozorenja na opasne vremenske pojave organizira i provodi operativno praćenje i prognozu vremenskih stanja, ponajprije na području Republike Hrvatske; izrađuje i izdaje opća i posebna vremenska izvješća, upozorenja i prognoze različitih vrsta i namjena raznim korisnicima; obavlja pohranu meteorološke dokumentacije i podataka iz svoga djelokruga; prati nova dostignuća, međunarodne propise i stručne standarde te razvija i primjenjuje nove metode iz područja vremenske prognoze; u suradnji s Područnim meteorološkim uredom Split i Područnom meteorološkom službom Rijeka, Služba sudjeluje u usklađivanju poslova obavljanja meteorološkog nadziranja vremena i stanja mora radi izdavanja vremenskih prognoza i službenih upozorenja o opasnim vremenskim pojavama na području Republike Hrvatske; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za vremenske prognoze i upozorenja na opasne vremenske pojave ustrojavaju se:

7.1.1. Odjel za upozorenja na opasne vremenske pojave

7.1.2. Odjel za vremensku prognozu.

7.1.1. Odjel za upozorenja na opasne vremenske pojave

Odjel za upozorenja na opasne vremenske pojave operativno prati, analizira i prognozira vremenska stanja na području Republike Hrvatske i Europe; izrađuje i izdaje vremenske prognoze te upozorenja o izvanrednim i opasnim vremenskim stanjima; prikuplja, kontrolira i obrađuje podatke iz svoga djelokruga; nadzire kakvoću prijamnih i otpremnih podataka; izrađuje meteorološke biltene, obavijesti, analize i studije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.2. Odjel za vremensku prognozu

Odjel za vremensku prognozu operativno prati, analizira i prognozira vremenska stanja, ponajprije na području Republike Hrvatske; izrađuje i izdaje posebne vremenske prognoze i izvješća različitih vrsta i namjena te koordinira diseminaciju produkata; sudjeluje u praćenju novih dostignuća, međunarodnih propisa i stručnih standarda te u pripremi i izradi sinoptičkih studija i elaborata općih i posebnih namjena; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2. Služba za vremensku analizu, verifikaciju i prognostički sustav

Služba za vremensku analizu, verifikaciju i prognostički sustav razvija i primjenjuje nove metode za analizu i postprocesnu obradu podataka prognostičkih modela; razvija i koordinira operacionalizaciju prognostičkog sustava na razini Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze; sudjeluje u operativnoj izradi vremenske prognoze; obavlja pohranu meteorološke dokumentacije i podataka iz svoga djelokruga; prati i nadzire kakvoću izdanih općih i posebnih vremenskih prognoza i upozorenja te izrađuje redovita izvješća o njihovoj kakvoći; prati nova dostignuća, međunarodne propise i stručne standarde te razvija i primjenjuje nove metode iz područja analize i verifikacije vremenske prognoze; u suradnji s Područnim meteorološkim uredom Split i Područnom meteorološkom službom Rijeka, prati, razvija i primjenjuje nove metode za analizu i postprocesnu obradu podataka prognostičkih modela te projektira, predlaže i koordinira daljnje unaprjeđenje prognostičkog sustava; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U službi za vremensku analizu, verifikaciju i prognostički sustav ustrojavaju se:

7.2.1. Odjel za operativne podloge

7.2.2. Odjel za vremensku analizu i verifikaciju.

7.2.1. Odjel za operativne podloge

Odjel za operativne podloge razvija i primjenjuje nove metode za analizu i postprocesnu obradu podataka prognostičkih modela; projektira, predlaže i koordinira organizaciju prognostičkog sustava; primjenjuje metode analize i tumačenja meteoroloških podataka i produkata (npr. prizemni i visinski meteorološki podaci, satelitski podaci, radarski i sodarski podaci, podaci o električnim pražnjenjima, produkti numeričkih modela atmosfere); sudjeluje u stručnom i tehničkom razvoju i projektiranju satelitskog sustava kao dijela prognostičkog sustava; sudjeluje u operativnoj izradi vremenske prognoze; prati nova dostignuća, međunarodne propise i stručne standarde; razvija odgovarajuće radne metode i programe te izrađuje upute za tehničko i operativno izdavanje općih i posebnih vremenskih prognoza i upozorenja; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.2. Odjel za vremensku analizu i verifikaciju

Odjel za vremensku analizu i verifikaciju izrađuje studije posebnih vremenskih situacija te prati i nadzire kakvoću izdanih općih i posebnih vremenskih prognoza i upozorenja; organizira arhivu izdanih prognoza i upozorenja; sudjeluje u razvoju i projektiranju prognostičkog sustava; sudjeluje u izradi vremenske prognoze; prati najnovija dostignuća iz područja analize i verifikacije; razvija i primjenjuje nove metode za analizu i verifikaciju podataka prognostičkih modela, njihovo tumačenje i ocjenu za primjenjivost u izdavanju vremenskih prognoza i upozorenja; izrađuje redovita izvješća o kakvoći izdanih vremenskih prognoza i upozorenja; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8. Sektor za hidrologiju

Sektor za hidrologiju provodi mjerenja i opažanja na površinskim i podzemnim vodama; prikuplja, obrađuje, arhivira i distribuira hidrološke podatke; utvrđuje režime i bilance voda; publicira hidrološke godišnjake; priprema hidrološke prognoze i upozorenja te izrađuje elaborate i studije za potrebe gospodarenja vodama; unaprjeđuje razvoj na području hidrologije; aktivno prati stanja vodnih resursa, te sudjeluje u razmjeni hidroloških podataka, kako na lokalnoj i nacionalnoj, tako i na regionalnoj odnosno međunarodnoj razini; sudjeluje u provođenju i primjeni domaćih i međunarodnih projekata, osobito projekata financiranih iz strukturnih i investicijskih fondova; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za hidrologiju ustrojavaju se:

8.1. Služba za mjerenja i opažanja površinskih i podzemnih voda

8.2. Služba za hidrološke studije, analize i prognoze

8.3 Služba za prikupljanje i obradu hidroloških podataka.

8.1. Služba za mjerenja i opažanja površinskih i podzemnih voda

Služba za mjerenja i opažanja površinskih i podzemnih voda uspostavlja i održava mreže hidroloških postaja na površinskim i podzemnim vodama Republike Hrvatske, organizira redovna i posebna opažanja, mjerenja i prikupljanja podataka iz mreže tih postaja, obavlja kontrolu i obradu podataka, te pohranu podataka u baze hidroloških podataka; provodi mjerenja i opažanja pronosa vučenog, suspendiranog i pridnenog riječnog nanosa na vodotocima; poslove provodi u skladu s preporukama Svjetske meteorološke organizacije te nacionalnog zakonodavstva s područja normizacije i mjeriteljstva; prati razvoj suvremenih trendova razvoja mjerne tehnike i mjernih postupaka koje implementira na svoje područje rada; aktivno surađuje sa srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu u smislu realizacije zajedničkih mjerenja i razmjene podataka; izrađuje hidrološke biltene za međunarodnu razmjenu te izrađuje upute i planove za operativan rad; sudjeluje u pripremi hidroloških prognoza i upozorenja, studija, elaborata, prikaza i biltena; surađuje i koordinira svoje aktivnosti s drugim službama unutar Sektora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za mjerenja i opažanja površinskih i podzemnih voda ustrojavaju se:

8.1.1. Odjel za mjerenja i opažanja površinskih voda

8.1.2. Odjel za mjerenja i opažanja podzemnih voda

8.1.3. Odjel za nanos i morfologiju riječnih korita.

8.1.1. Odjel za mjerenja i opažanja površinskih voda

Odjel za mjerenja i opažanja površinskih voda uspostavlja i održava mrežu klasičnih i automatskih, telemetrijskih dojavnih hidroloških postaja površinskih voda, organizira redovna i posebna mjerenja, opažanja i prikupljanja podataka iz mreže tih postaja, obavlja kontrolu i preliminarnu obradu podataka te pohranu tako prikupljenih podataka u baze hidroloških podataka; provodi redovna i planska mjerenja protoka, vodostaja i proticajnih profila na riječnim koritima; uspostavlja i nadzire motriteljsku mrežu površinskih voda; aktivnosti se provode u skladu s uputama i planovima rada koji se pripremaju i prate u okviru Službe za mjerenja i opažanja površinskih i podzemnih voda; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.1.2. Odjel za mjerenja i opažanja podzemnih voda

Odjel za mjerenja i opažanja podzemnih voda uspostavlja i održava mrežu hidroloških postaja podzemnih voda, organizira redovna i posebna mjerenja, opažanja i prikupljanja podataka iz mreže tih postaja, obavlja kontrolu i obradu podataka te pohranu tako prikupljenih podataka u baze hidroloških podataka; operativno prati, analizira i procjenjuje stanja podzemnih voda; izrađuje studije, elaborate, prikaze i biltene; izrađuje i za publiciranje priprema hidrološke godišnjake podzemnih voda; izrađuje stručna mišljenja te, na upit korisnika, izdaje hidrogeološke podatke; uspostavlja i nadzire motriteljsku mrežu podzemnih voda; aktivnosti se provode u skladu s uputama i planovima rada koji se pripremaju i prate u okviru Službe za mjerenja i opažanja površinskih i podzemnih voda; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.1.3. Odjel za nanos i morfologiju riječnih korita

Odjel za nanos i morfologiju riječnih korita provodi mjerenja i opažanja kvantitete i kvalitete suspendiranog nanosa i nanosa s dna te nadzire mrežu postaja na kojima se uzimaju uzorci; na temelju svakodnevnih i/ili povremenih mjerenja, određuje hidrološke parametre putem kojih, na temelju višegodišnjih nizova mjerenja, utvrđuje hidrološko-psalmološke odnose kao i morfološke promjene u riječnom koritu; provodi terenska mjerenja i obavlja preliminarnu obradu prikupljenih uzoraka; provodi završnu obradu u hidrotehničkom laboratoriju Odjela u kojemu se određuju koncentracije suspendiranog i količine vučenog nanosa, njihov granulometrijski sastav i gdje se, na osnovu poznatog protoka, proračunava pronos riječnog nanosa i transportna sposobnost vodotoka; arhivira podatke o nanosu u hidrološkoj bazi podataka, izrađuje studije, elaborate i prikaze za pojedine korisnike; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.2. Služba za hidrološke studije, analize i prognoze

Služba za hidrološke studije, analize i prognoze vrši analizu i obradu opaženih, izmjerenih i prikupljenih hidroloških podataka s mreže hidroloških postaja površinskih voda; na temelju izvršene analize i verifikacije vrši ažuriranje hidrološke baze podataka, izrađuje hidrološke podloge, studije, elaborate, prikaze, biltene i hidrološke prognoze; utvrđuje promjene u hidrološkom režimu na osnovi dugogodišnjih nizova podataka, definira vodne bilance te izrađuje i dostavlja hidrološke prognoze dobivene primjenom hidroloških prognostičkih modela; sudjeluje u radu međudržavnih tijela i komisija u skladu s preuzetim obvezama vezanim za razmjenu hidroloških podataka i rezultata hidroloških modela; sudjeluje u provođenju domaćih i međunarodnih projekata iz područja hidrologije, prati nove spoznaje, predstavlja rezultate rada korisnicima te sudjeluje na domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima; surađuje i koordinira svoje aktivnosti s drugim službama unutar Sektora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za hidrološke studije, analize i prognoze ustrojavaju se:

8.2.1. Odjel za hidrološke studije i analize

8.2.2. Odjel za hidrološke prognoze.

8.2.1. Odjel za hidrološke studije i analize

Odjel za hidrološke studije i analize radi godišnje obrade hidroloških podataka (vodostaja i protoka), definira njihovu zavisnost putem regresijskih odnosa te definiranjem vodne bilance prati stanja i režime površinskih voda; na temelju analize i verifikacije hidroloških podatka ažurira hidrološku bazu podataka te izrađuje godišnja izvješća, hidrološke podloge, elaborate i studije za potrebe raznih korisnika; izrađuje hidrološke osnove površinskih voda s prikazima različitih karakteristika hidrološkog režima u formi karata, tablica i regionalnih zavisnosti; na osnovi dugogodišnjih nizova izmjerenih podataka analizira prostorne i vremenske varijacije s ciljem proučavanja promjene hidrološkog režima kroz dulje vremensko razdoblje; priprema, dostavlja i vrši razmjenu hidroloških podataka sukladno međunarodnim standardima i preuzetim obvezama; sudjeluje u radu raznih tijela i radnih grupa državnih i međudržavnih organizacija i institucija koje se provode na temelju programa Državnog zavoda; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.2.2. Odjel za hidrološke prognoze

Odjel za hidrološke prognoze izrađuje i izdaje prognoze i upozorenja na opasne i ekstremne hidrološke pojave (poplave, bujice, male vode, pojava leda, itd.), s ciljem učinkovite i pravovremene obrane od poplava kao i za potrebe upravljanja aktivnostima vezanim uz riječne tokove (plovidba, energetika, građevinarstvo, turizam, vodoopskrba, poljoprivreda); svakodnevno operativno nadgleda rad hidroloških modela; prati i analizira stanje na riječnim slivovima i mreži hidroloških postaja na temelju podataka prikupljenih putem telemetrijskog sustava dojave podataka u realnom vremenu; obrađuje i analizira hidrološke i meteorološke podatke i prognoze te izrađuje hidrološke prognoze i upozorenja; surađuje sa Službom za vremenske prognoze i upozorenja na opasne vremenske pojave u izradi upozorenja za javnost; razvija, poboljšava i primjenjuje nove metode i modele za hidrološko prognoziranje; razmjenjuje hidrološke podatke u realnom vremenu i rezultate hidroloških modela sukladno međunarodnim standardima i obvezama; sudjeluje u radu raznih tijela i radnih grupa državnih i međudržavnih organizacija i institucija koje se provode na temelju programa Državnog zavoda; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.3. Služba za prikupljanje i obradu hidroloških podataka

Služba za prikupljanje i obradu hidroloških podataka prikuplja rezultate opažanja i mjerenja na hidrološkim postajama, kao i druge hidrološke podatke i informacije, organizira i provodi njihovu kontrolu, obradu i pohranu u bazu podataka hidrološkog informacijskog sustava; organizira i provodi pohranu arhivske hidrološke dokumentacije; nadzire rad sustava daljinske dojave i brine o ispravnosti njegovog rada; bavi se distribucijom podataka u realnom vremenu, pripremom podataka za slanje u međunarodnu razmjenu, kao i distribucijom povijesnih nizova hidroloških podataka i informacija domaćim i međunarodnim korisnicima; kontinuirano provodi ažuriranje sadržaja baze hidroloških podataka, finalizira i publicira hidrološke godišnjake, izrađuje redovna i izvanredna izvješća prema domaćim i međunarodnim obvezama; brine o održavanju postojećeg informacijskog sustava, inicira i provodi njegov razvoj, prati suvremene trendove i metodologije u upravljanju hidrološkim podacima te ih primjenjuje u svom djelokrugu; surađuje i koordinira svoje aktivnosti s drugim službama unutar Sektora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9. Sektor za kvalitetu zraka

Sektor za kvalitetu zraka organizira, koordinira i izvršava poslove praćenja, analize, istraživanja i modeliranja kvalitete zraka, u svrhu sprječavanja i ublažavanja negativnih posljedica mjesnog, regionalnog i daljinskog prijenosa i taloženja onečišćujućih tvari koje negativno utječu na zdravlje ljudi i okoliš; upravlja radom državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka, osigurava izgradnju novih postaja u državnoj mreži, osigurava praćenje kvalitete zraka (mjerenje plinovitih onečišćujućih tvari, fizikalno-kemijske analize oborine, prikupljanje podataka, osiguranje kvalitete i provjere mjerenja i podataka, ugađanje i provjeru tehničkih karakteristika mjerne opreme u skladu s referentnim metodama mjerenja te obradu i prikaz rezultata mjerenja) i odgovoran je za provođenje programa mjerenja kvalitete zraka na tim postajama; izrađuje procjene i ocjene kvalitete zraka, razvija i primjenjuje modele za potrebe procjene i za potrebe izvješćivanja o procjeni i upravljanju kvalitetom zraka; razvija metodologije za modeliranje za potrebe stručnih analiza podataka o emisijama onečišćujućih tvari i određivanje doprinosa pojedinog izvora emisija razinama onečišćujućih tvari u zraku za potrebe akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka; primjenjuje postojeće te istražuje i unaprjeđuje metode mjerenja, analiza i prognoza kvalitete zraka i oborine; sudjeluje u planiranju sustava praćenja kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj; razrađuje metodologiju za uspostavu i provođenje mjerenja; primjenjuje postojeće te istražuje i unaprjeđuje metode analiza i prognoza onečišćenja atmosfere u ovisnosti o meteorološkim uvjetima, izrađuje upute i izvješća te sudjeluje u izradi procjena stanja kvalitete zraka, elaborata i studija; razrađuje metodologiju za uspostavu i provođenje posebnih mjerenja; analizira kemijski sastav uzoraka zraka, čestica i oborine u skladu sa zakonskom regulativom; sudjeluje u provođenju i primjeni domaćih i međunarodnih projekata, osobito projekata financiranih iz strukturnih i investicijskih fondova, iz djelokruga Sektora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za kvalitetu zraka ustrojavaju se:

9.1. Služba za upravljanje sustavom mjerenja kvalitete zraka

9.2. Služba za modeliranje kvalitete zraka, istraživanje i primjenu

9.3. Služba kemijski laboratorij.

9.1. Služba za upravljanje sustavom mjerenja kvalitete zraka

Služba za upravljanje sustavom mjerenja kvalitete zraka planira, uspostavlja i održava postaje za mjerenje kvalitete zraka; obavlja stručne poslove praćenja kvalitete zraka; nadzire i upravlja Državnom mrežom za trajno praćenje kvalitete zraka; nadzire kvalitetu rada, primjenu propisanih postupaka, izrađuje upute i preporuke, osigurava preduvjete za ostvarenje programa mjerenja, izrađuje godišnje planove, programe i izvještaje o programu mjerenja, provodi obradu podataka, kontrolu kvalitete podataka mjernih postupaka i postupaka upravljanja podacima; sudjeluje u radu stručnih tijela iz područja normizacije i mjeriteljstva kvalitete zraka; pruža informacije o mjerenjima kvalitete zraka sukladno zakonskim propisima Republike Hrvatske; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za upravljanje sustavom mjerenja kvalitete zraka ustrojavaju se:

9.1.1. Odjel za mjerenje kvalitete zraka

9.1.2. Odjel za održavanje infrastrukture.

9.1.1. Odjel za mjerenje kvalitete zraka

Odjel za mjerenje kvalitete zraka provodi aktivnosti mjerenja kvalitete zraka na postajama za praćenje kvalitete zraka; provodi mjerenja u skladu s postojećim i priznatim normiranim i nenormiranim metodama te nacionalnim propisima, zakonima i podzakonskim aktima; osigurava prijenos, prikupljanje i validaciju mjernih podataka kemijskog stanja atmosfere; organizira provođenje mjerenja u skladu s važećim propisima; sudjeluje u postupcima javne nabave mjerne opreme; sudjeluje u državnim i međunarodnim programima ispitivanja sposobnosti laboratorija za mjerenja kvalitete zraka; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.2. Odjel za održavanje infrastrukture

Odjel za održavanje infrastrukture provodi aktivnosti održavanja, uspostave i nadogradnje mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka; planira, provodi i osigurava provedbu redovnog i interventnog održavanja mjerne i pomoćne opreme na postajama za praćenje kvalitete zraka s ciljem osiguranja maksimalnog mogućeg obuhvata mjernih podataka; planira i provodi unaprjeđenja infrastrukture za mjerenje kvalitete zraka; sudjeluje u postupcima javne nabave mjerne i pomoćne opreme; sudjeluje u razradi programa mjerenja kvalitete zraka; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2. Služba za modeliranje kvalitete zraka, istraživanje i primjenu

Služba za modeliranje kvalitete zraka, istraživanje i primjenu uspostavlja i vodi sustav za istraživanje i modeliranje procesa izazvanih promjenama kemijskog i fizičkog stanja atmosfere u svrhu praćenja, sprječavanja i ublažavanja negativnih posljedica tih promjena na zdravlje ljudi, prirodna i materijalna dobra te gospodarske aktivnosti; razvija modele kvalitete zraka za proračun disperzije, prijenosa i taloženja onečišćujućih tvari za potrebe izrade procjene i ocjene kvalitete zraka u gradovima, aglomeracijama i zonama Republike Hrvatske; razvija i primjenjuje metodologije za modeliranje za potrebe stručnih analiza podataka o emisijama onečišćujućih tvari i određivanje doprinosa pojedinog izvora emisija razinama onečišćujućih tvari u zraku. Razvija i primjenjuje metode numeričke analize i prognoze rasprostiranja onečišćenja te analizira i testira dijagnostičke i prognostičke modele i scenarije; sudjeluje u međunarodnim programima i tijelima za razvoj i usklađivanje metoda verifikacije atmosferskih kemijskih modela i validacije rezultata modeliranja; obavlja poslove istraživanja, obrade i analize podataka mjerenja i modeliranja radi razumijevanja procesa i pojava koje dovode do prekomjernog onečišćenja zraka, razlučivanja utjecaja koji su povezani s lokalnim, regionalnim i daljinskim prijenosom onečišćujućih tvari, utvrđivanja uzroka i posljedica prekomjernog onečišćenja te analize i ocjene ovisnosti kvalitete zraka o meteorološkim uvjetima i klimatskim čimbenicima; obavlja poslove stvaranja podloga za ocjenu stanja kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske, za utvrđivanje porijekla i izvora onečišćenja, za ocjenu udjela daljinskog i prekograničnog prijenosa i taloženja onečišćenja, za razvoj i ocjenu učinkovitosti planova i mjera za kontrolu prekoračenja graničnih vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari, kao i izradu podloga za donošenje kratkoročnih mjera za ublažavanje stanja prekomjernog onečišćenja u područjima gdje ona nastaju; prati i analizira fizikalne i kemijske procese koji utječu na promjenu svojstava atmosfere, klimatske promjene i narušavanje ravnoteže atmosferskog sustava u cijelosti; primjenjuje suvremene numeričke i statističke i geostatističke metode analize; izdaje prikaze i procjene onečišćenja atmosfere na osnovi rezultata mjerenja i modeliranja, prati trendove atmosferskog onečišćenja kao i utjecaj smanjenja emisija onečišćujućih tvari na stanje okoliša i zdravlja ljudi; osigurava informacije i podloge za donošenje strateških odluka za racionalno korištenje i upravljanje prirodnim bogatstvima, za pripremu i provođenje nacionalne zakonske i podzakonske regulative, kao i međunarodne regulative iz područja zaštite okoliša i kvalitete zraka; prati suvremena postignuća i sudjeluje u domaćim i međunarodnim programima i projektima iz djelokruga rada; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.3. Služba kemijski laboratorij

Služba kemijski laboratorij analizira kemijski sastav (organske i anorganske komponente) pristiglih uzoraka zraka, čestica i oborine, u skladu sa zahtjevima europske i hrvatske zakonske regulative; uvodi nove analitičke metode i postupke kojima se prate kemijski procesi u atmosferi; sudjeluje u izradi izvješća o stanju kvalitete zraka; sudjeluje u međunarodnim programima interkalibracije analitičkih metoda i provjere kvalitete laboratorijskih postupaka i analiza; vodi očevidnik o analiziranim uzorcima, metodama i instrumentima koje koristi u radu, te provodi program osiguranja kvalitete analiza i kvalitete podataka; brine o ispravnom radu postaja, radu i obuci motritelja i pomoćnog osoblja; prikuplja uzorke u mreži postaja Državnog zavoda i Državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka; provodi stručnu i tehničku kontrolu uređaja za uzorkovanje zraka i oborine; vodi očevidnike i zapise o obavljenim obilascima, preuzetim uzorcima i zatečenom stanju na postajama, te provedenim intervencijama te iste unosi u metabazu kemijske baze podataka; sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima praćenja kvalitete zraka; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi kemijski laboratorij ustrojavaju se:

9.3.1. Odjel anorganski laboratorij

9.3.2. Odjel organski laboratorij.

9.3.1. Odjel anorganski laboratorij

Odjel anorganski laboratorij provodi analize kemijskog sastava uzoraka zraka, čestica i oborine instrumentalnim metodama; određuje sastav glavnih iona i elemenata u tragovima u uzorcima zraka, čestica i oborine metodama propisanim međunarodnim i hrvatskim normama; izvodi potrebne predradnje za sakupljanje uzoraka u skladu sa zahtjevima normi; uvodi nove analitičke metode i postupke kojima se prate kemijski procesi u atmosferi; sudjeluje u izradi izvješća o stanju kvalitete zraka; sudjeluje u međunarodnim programima interkalibracije analitičkih metoda i provjere kvalitete laboratorijskih postupaka i analiza; vodi očevidnik o analiziranim uzorcima, metodama i instrumentima koje koristi u radu, te provodi program osiguranja kvalitete analiza i kvalitete podataka; sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima praćenja kvalitete zraka; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.3.2. Odjel organski laboratorij

Odjel organski laboratorij provodi organske analize uzoraka zraka, čestica i oborine instrumentalnim metodama; određuje sastav policikličkih aromatskih ugljikovodika, u uzorcima zraka, čestica i oborine metodama propisanim međunarodnim i hrvatskim normama; izvodi potrebne predradnje za sakupljanje uzoraka u skladu sa zahtjevima normi; uvodi nove analitičke metode i postupke kojima se prate kemijski procesi u atmosferi; sudjeluje u izradi izvješća o stanju kvalitete zraka; sudjeluje u međunarodnim programima interkalibracije analitičkih metoda i provjere kvalitete laboratorijskih postupaka i analiza; vodi očevidnik o analiziranim uzorcima, metodama i instrumentima koje koristi u radu, te provodi program osiguranja kvalitete analiza i kvalitete podataka; sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima praćenja kvalitete zraka; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10. Samostalna služba za umjerni laboratorij

Samostalna služba za umjerni laboratorij obavlja poslove umjeravanja osjetnika i mjernih sustava za potrebe Državnog zavoda, Državne mreže za kvalitetu zraka i drugih korisnika, u laboratoriju, te po potrebi i na terenu, sukladno međunarodnim normama, preporukama Svjetske meteorološke organizacije i smjernicama Europske unije; uspostavlja, umjerava, održava, konstantno razvija i modernizira etalonsku bazu Državnog zavoda, te osigurava sljedivost mjerenja Državnog zavoda do nacionalnih, međunarodnih etalona i mjernih jedinica; razvija, primjenjuje sustav upravljanja prema međunarodnoj normi HR ISO/IEC 17025 i važećoj zakonskoj regulativi, održava akreditaciju prema Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji; organizira i sudjeluje u međulaboratorijskim usporedbenim mjerenjima na nacionalnom i međunarodnom planu; stalno razvija i modernizira umjerne metode u suradnji s Državnim zavodom za mjeriteljstvo, Hrvatskim zavodom za norme i Hrvatskom akreditacijskom agencijom; u suradnji s nacionalnim umjernim laboratorijima i regionalnim centrima za instrumente sudjeluje u znanstveno-stručnim mjerenjima i istraživanjima na projektima razvoja mjeriteljske infrastrukture, sljedivosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini; sudjeluje u provođenju, primjeni domaćih i međunarodnih projekata, osobito projekata financiranih iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Samostalnoj službi za umjerni laboratorij ustrojavaju se:

10.1. Odjel umjernog laboratorija za meteorološka i hidrološka mjerila

10.2. Odjel umjernog laboratorija za mjerila kvalitete zraka.

10.1. Odjel umjernog laboratorija za meteorološka i hidrološka mjerila

Odjel umjernog laboratorija za meteorološka i hidrološka mjerila obavlja poslove umjeravanja meteoroloških i hidroloških mjerila za potrebe Državnog zavoda i drugih korisnika, u laboratoriju, te po potrebi i na terenu, sukladno međunarodnim normama i preporukama Svjetske meteorološke organizacije; uspostavlja, umjerava i održava primarne etalone temperature, tlaka, relativne vlažnosti, brzine strujanja, Sunčevog zračenja i oborine, te osigurava sljedivost meteoroloških i hidroloških mjerenja do nacionalnih i međunarodnih etalona; primjenjuje i održava sustav upravljanja prema međunarodnoj normi ISO/IEC 17025 i zakonskoj regulativi; sudjeluje u međulaboratorijskim usporedbenim mjerenja na nacionalnom i međunarodnom planu, kao i u razvoju i istraživanju novih metoda i mjerila; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.2. Odjel umjernog laboratorija za mjerila kvalitete zraka

Odjel umjernog laboratorija za mjerila kvalitete zraka obavlja poslove umjeravanja mjerila kvalitete zraka i masenog protoka za potrebe Državnog zavoda i drugih korisnika, u laboratoriju, te po potrebi i na terenu, sukladno međunarodnim normama i direktivama Europske unije; uspostavlja, umjerava i održava primarne etalone masenog protoka, ozona, ugljikovog monoksida, sumporovog dioksida, sumporovodika, dušikovih oksida, amonijaka, hlapljivih organskih i BTEX spojeva, te osigurava sljedivost mjerenja kvalitete zraka do nacionalnih i međunarodnih etalona; primjenjuje i održava sustav upravljanja prema međunarodnoj normi ISO/IEC 17025 i zakonskoj regulativi; sudjeluje u međulaboratorijskim usporedbenim mjerenja na nacionalnom i međunarodnom planu, kao i u razvoju i istraživanju novih metoda i mjerila; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11. Područna meteorološka služba Zagreb

Područna meteorološka služba Zagreb sukladno pravilnicima i naputcima, a u koordinaciji sa Sektorom za meteorološka motrenja i klimatološke podatke, planira i organizira rad glavnih meteoroloških postaja, Glavne agrometeorološke postaje Križevci i Meteorološko‑aerološkog opservatorija Zagreb-Maksimir na području Grada Zagreba te na području Bjelovarsko-bilogorske, Brodsko-posavske, Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke, Varaždinske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske i Zagrebačke županije.

U Područnoj meteorološkoj službi Zagreb ustrojavaju se:

11.1. Meteorološko-aerološki opservatorij Zagreb-Maksimir

11.2. Glavna meteorološka postaja Zagreb-Grič

11.3. Glavna meteorološka postaja Slavonski Brod

11.4. Glavna agrometeorološka postaja Križevci

11.5. Glavna meteorološka postaja Bjelovar

11.6. Glavna meteorološka postaja Daruvar

11.7. Glavna meteorološka postaja Sisak

11.8. Glavna meteorološka postaja Varaždin

11.9. Glavna meteorološka postaja Krapina

11.10. Glavna meteorološka postaja Karlovac

11.11. Glavna meteorološka postaja Ogulin.

11.1. Meteorološko-aerološki opservatorij Zagreb-Maksimir

Meteorološko-aerološki opservatorij Zagreb-Maksimir provodi prizemna i visinska (pilot-balonska i radiosondažna) meteorološka motrenja i obavlja ostale poslove Meteorološko – aerološkog opservatorija, obavlja posebna motrenja u cilju usporedbe mjernih sustava i istraživanja površinskog atmosferskog sloja djelomično urbaniziranog područja te izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda.

11.2. Glavna meteorološka postaja Zagreb-Grič

Glavna meteorološka postaja Zagreb-Grič provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje, skrbi o očuvanju stoljetnog kontinuiteta i uvjeta motrenja te izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda.

11.3. Glavna meteorološka postaja Slavonski Brod

Glavna meteorološka postaja Slavonski Brod provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje te izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda.

11.4. Glavna agrometeorološka postaja Križevci

Glavna agrometeorološka postaja Križevci provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne agrometeorološke postaje, obavlja posebna agrometeorološka motrenja te fenološka motrenja u domaćem i međunarodnom fenološkom vrtu te izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda.

11.5. Glavna meteorološka postaja Bjelovar

Glavna meteorološka postaja Bjelovar provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje te izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda.

11.6. Glavna meteorološka postaja Daruvar

Glavna meteorološka postaja Daruvar provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje te izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda.

11.7. Glavna meteorološka postaja Sisak

Glavna meteorološka postaja Sisak provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje te izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda.

11.8. Glavna meteorološka postaja Varaždin

Glavna meteorološka postaja Varaždin provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje te izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda.

11.9. Glavna meteorološka postaja Krapina

Glavna meteorološka postaja Krapina provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje te izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda.

11.10. Glavna meteorološka postaja Karlovac

Glavna meteorološka postaja Karlovac provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje te izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda.

11.11. Glavna meteorološka postaja Ogulin

Glavna meteorološka postaja Ogulin provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje te izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda.

12. Područna meteorološka služba Rijeka

Područna meteorološka služba Rijeka sukladno pravilnicima i naputcima, a u koordinaciji sa Sektorom za meteorološka motrenja i klimatološke podatke, planira i organizira rad glavnih meteoroloških postaja na području Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije; u suradnji sa Sektorom za vremenske i pomorske analize i prognoze i s Područnim meteorološkim uredom Split, operativno prati, analizira i prognozira stanje mora i vremenska stanja na Jadranu i u priobalju te izrađuje i izdaje posebne vremenske prognoze i upozorenja te izvješća različitih vrsta i namjena; zajedno s Područnim meteorološkim uredom Split obavlja poslove pomorske meteorološke službe; u suradnji sa Sektorom za vremenske i pomorske analize i prognoze i Područnim meteorološkim uredom Split prati, razvija i primjenjuje nove metode za analizu i postprocesnu obradu podataka prognostičkih modela te projektira i predlaže daljnje unaprjeđenje prognostičkog sustava; obavlja pohranu meteorološke dokumentacije i podataka iz svoga djelokruga te sudjeluje u provođenju i primjeni domaćih i međunarodnih projekata, osobito projekata financiranih iz strukturnih i investicijskih fondova; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Područnoj meteorološkoj službi Rijeka ustrojavaju se:

12.1. Odjel za pomorsku meteorologiju

12.2. Glavna meteorološka postaja Rijeka

12.3. Glavna meteorološka postaja Parg

12.4. Glavna meteorološka postaja Zavižan

12.5. Glavna meteorološka postaja Gospić

12.6. Glavna meteorološka postaja Mali Lošinj

12.7. Glavna meteorološka postaja Rab

12.8. Glavna meteorološka postaja Senj

12.9. Glavna meteorološka postaja Pazin.

12.1. Odjel za pomorsku meteorologiju

Odjel za pomorsku meteorologiju operativno prati, analizira i prognozira stanje mora i vremenska stanja na Jadranu i u priobalju; u suradnji sa Sektorom za vremenske i pomorske analize i prognoze i Područnim meteorološkim uredom Split, izrađuje i izdaje posebne vremenske prognoze i upozorenja te izvješća različitih vrsta i namjena; zajedno s Područnim meteorološkim uredom Split obavlja poslove pomorske meteorološke službe; sudjeluje u pripremi i izradi sinoptičkih studija i elaborata općih i posebnih namjena; po potrebi prikuplja brodske meteorološke podatke i izvješća; u suradnji sa Sektorom za vremenske i pomorske analize i prognoze i s Područnim meteorološkim uredom Split sudjeluje u razvoju i operacionalizaciji prognostičkog sustava; prati primjenu posebnih stručnih standarda na području pomorske meteorologije te izrađuje stručne upute za rad; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.2. Glavna meteorološka postaja Rijeka

Glavna meteorološka postaja Rijeka provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje te izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda.

12.3. Glavna meteorološka postaja Parg

Glavna meteorološka postaja Parg provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje, povremeno provodi posebna motrenja za potrebe proučavanja planinske meteorologije te izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda.

12.4. Glavna meteorološka postaja Zavižan

Glavna meteorološka postaja Zavižan provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje, povremeno provodi posebna motrenja za potrebe proučavanja planinske meteorologije te izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda.

12.5. Glavna meteorološka postaja Gospić

Glavna meteorološka postaja Gospić provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje te izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda.

12.6. Glavna meteorološka postaja Mali Lošinj

Glavna meteorološka postaja Mali Lošinj provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje te izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda.

12.7. Glavna meteorološka postaja Rab

Glavna meteorološka postaja Rab provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje te izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda.

12.8. Glavna meteorološka postaja Senj

Glavna meteorološka postaja Senj provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje te izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda.

12.9. Glavna meteorološka postaja Pazin

Glavna meteorološka postaja Pazin provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje te izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda.

13. Područni meteorološki ured Split

Područni meteorološki ured Split sukladno pravilnicima i naputcima, a u koordinaciji sa Sektorom za meteorološka motrenja i klimatološke podatke, planira i organizira rad glavnih meteoroloških postaja i Glavne agrometeorološke postaje Makarska na području Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije; u suradnji sa Sektorom za vremenske i pomorske analize i prognoze i Područnom meteorološkom službom Rijeka obavlja poslove koji se odnose na organizaciju i provođenje operativnih poslova iz područja vremenske analize i prognoze, upozorenja na vremenske nepogode i opasne vremenske pojave i stanja mora, te na izradu i izdavanje općih i posebnih proizvoda i usluga o vremenskim stanjima te stanjima mora raznim korisnicima; zajedno s Područnom meteorološkom službom Rijeka obavlja poslove pomorske meteorološke službe; prati i primjenjuje stručne standarde i međunarodne propise u izradi vremenskih analiza, prognoza i upozorenja, kao i propise i standarde vezane uz pomorske prognoze i stanja mora; u suradnji sa Sektorom za meteorološka motrenja i klimatološke podatke sudjeluje u obavljanju zadataka meteorološko-oceanografskih automatskih motrenja, motrenja na brodovima i priobalju te u integraciji navedenih i ostalih podataka i produkata za potrebe pomorske meteorologije i sigurnosti na Jadranu; u suradnji sa Sektorom za vremenske i pomorske analize i prognoze i Područnom meteorološkom službom Rijeka prati, razvija i primjenjuje nove metode za analizu i postprocesnu obradu podataka prognostičkih modela te projektira i predlaže daljnje unaprjeđenje prognostičkog sustava; sukladno obvezama i ovlastima Regionalnog pomorskog centra za Jadran kao virtualnog čvorišta Svjetskog informatičkog sustava Svjetske meteorološke organizacije, a u suradnji sa Sektorom za vremenske i pomorske analize i prognoze, obavlja i poslove regionalne međunarodne koordinacije suradnje i operativnih aktivnosti drugih nacionalnih meteoroloških službi na Jadranu iz područja pomorske meteorologije; sudjeluje u provođenju i primjeni domaćih i međunarodnih projekata, osobito projekata financiranih iz strukturnih i investicijskih fondova; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Područnom meteorološkom uredu Split ustrojavaju se:

13.1. Služba Pomorski meteorološki centar

13.2. Služba Regionalni centar za Jadran

13.3. Glavna meteorološka postaja Split-Marijan

13.4. Glavna meteorološka postaja Dubrovnik-Gorica

13.5. Glavna meteorološka postaja Lastovo

13.6. Glavna meteorološka postaja Šibenik

13.7. Glavna meteorološka postaja Knin

13.8. Glavna meteorološka postaja Ploče

13.9. Glavna agrometeorološka postaja Makarska

13.10. Glavna meteorološka postaja Komiža

13.11. Glavna meteorološka postaja Hvar

13.12. Glavna meteorološka postaja Zadar.

13.1. Služba Pomorski meteorološki centar

Služba Pomorski meteorološki centar operativno prati, analizira i prognozira stanje mora i vremenska stanja na moru i priobalju, te na cijelom Jadranu i u Sredozemlju; u suradnji sa Sektorom za vremenske i pomorske analize i prognoze te s Područnom meteorološkom službom Rijeka, izdaje vremenske prognoze i upozorenja o izvanrednim i opasnim vremenskim stanjima na moru i priobalju; zajedno s Područnom meteorološkom službom Rijeka obavlja poslove pomorske meteorološke službe; u suradnji sa Sektorom za vremenske i pomorske analize i prognoze i s Područnom meteorološkom službom Rijeka, prati, razvija i primjenjuje nove metode za analizu i postprocesnu obradu podataka prognostičkih modela te projektira i predlaže daljnje unapređenje prognostičkog sustava; pohranjuje meteorološku dokumentaciju i podatke iz svoje nadležnosti; sudjeluje u razmjeni izvješća na domaćoj i međunarodnoj razini; prati nova dostignuća, međunarodne propise i stručne standarde; razvija i primjenjuje nove metode iz područja pomorske vremenske analize i prognoze; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi Pomorski meteorološki centar ustrojavaju se:

13.1.1. Odjel za upozorenja i pomorsku vremensku prognozu

13.1.2. Odjel za operativne podloge.

13.1.1. Odjel za upozorenja i pomorsku vremensku prognozu

Odjel za upozorenja i pomorsku vremensku prognozu operativno prati, analizira i prognozira stanje mora i vremenska stanja na moru i priobalju, te na cijelom Jadranu i u Sredozemlju; u suradnji sa Sektorom za vremenske i pomorske analize i prognoze izrađuje i izdaje vremenska izvješća, te upozorenja o izvanrednim i opasnim pomorskim vremenskim stanjima; izdaje vremenska izvješća i biltene na stranim jezicima te izrađuje i izdaje posebne prognoze za osiguranje pomorskog prometa na Jadranu; zajedno s Područnom meteorološkom službom Rijeka obavlja poslove pomorske meteorološke službe; u suradnji sa Sektorom za vremenske i pomorske analize i prognoze i Područnom meteorološkom službom Rijeka sudjeluje u razvoju i operacionalizaciji prognostičkog sustava; prikuplja, kontrolira i obrađuje podatke iz svoga djelokruga te nadzire kakvoću prijamnih i otpremnih podataka; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

13.1.2. Odjel za operativne podloge

Odjel za operativne podloge razvija i primjenjuje metode analize i tumačenja meteoroloških podataka i produkata; izrađuje programe za tehničko i operativno izdavanje općih i posebnih vremenskih prognoza i upozorenja; prati i nadzire kakvoću pomorskih vremenskih analiza, prognoza i upozorenja i organizira arhivu izdanih prognoza i upozorenja te izrađuje redovita izvješća o kakvoći izdanih pomorskih prognoza i upozorenja; sudjeluje u izradi pomorske vremenske prognoze i upozorenja; zajedno s Područnom meteorološkom službom Rijeka obavlja poslove pomorske meteorološke službe; u suradnji sa Sektorom za vremenske i pomorske analize i prognoze i s Područnom meteorološkom službom Rijeka, prati, razvija i primjenjuje nove metode za analizu i postprocesnu obradu podataka prognostičkih modela te projektira i predlaže daljnje unapređenje prognostičkog sustava; sudjeluje u razvoju i projektiranju satelitskog sustava; prati primjenu posebnih stručnih standarda u izradi pomorskih vremenskih prognoza i upozorenja te izrađuje stručne upute za rad; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

13.2. Služba Regionalni centar za Jadran

Služba Regionalni centar za Jadran obavlja poslove regionalne koordinacije suradnje i operativnih aktivnosti nacionalnih meteoroloških službi na Jadranu, na zadacima pomorske meteorologije, u obimu međunarodnih zadataka i sukladno autorizaciji Svjetske meteorološke organizacije za Regionalni pomorski meteorološki centar za Jadran (engl. Adriatic Marine Meteorological Center, AMMC) Državnog zavoda; djeluje kao dio virtualnog čvorišta Svjetskog informacijskog sustava Svjetske meteorološke organizacije; u suradnji sa Sektorom za vremenske i pomorske analize i prognoze, integrira operativnu nacionalnu aktivnost za pomorsku meteorologiju; koordinira i integrira planove i aktivnosti drugih nacionalnih meteoroloških službi u regiji na poslovima integriranih operativnih meteorološko-oceanografsko-hidroloških informacija; obavlja zadatke WIGOS regionalnog pomorskog meteorološkog centra za Jadran (engl. WMO Integrated Global Observing System); u suradnji sa Sektorom za meteorološka motrenja i klimatološke podatke sudjeluje u obavljanju zadataka meteorološko-oceanografskih automatskih mjerenja i motrenja na brodovima i priobalju; sudjeluje u integraciji navedenih i ostalih podataka i produkata za potrebe pomorske meteorologije i sigurnosti na Jadranu; sudjeluje u planiranju i održavanju informacijskog sustava koji je potpora navedenom motriteljskom sustavu i operativnim aktivnostima Regionalnog pomorskog meteorološkog centra; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi Regionalni centar za Jadran ustrojavaju se:

13.2.1. Odjel za meteorološke podloge i standarde

13.2.2. Odjel za meteorološko-oceanografska mjerenja i informacijski sustav.

13.2.1. Odjel za meteorološke podloge i standarde

Odjel za meteorološke podloge i standarde razvija i primjenjuje metode analize i tumačenja meteorološko-oceanografskih podataka i produkata; izrađuje programe za tehničko i operativno izdavanje općih i posebnih vremenskih prognoza i upozorenja; po potrebi sudjeluje u izradi pomorske vremenske prognoze; prati primjenu posebnih stručnih standarda u izradi pomorskih vremenskih prognoza i upozorenja i načina njihove distribucije; surađuje s nacionalnim i regionalnim partnerima oko usuglašavanja provedbe standarda na Jadranu i Mediteranu; sudjeluje u planiranju, projektiranju i realizaciji prikupljanja brodskih meteoroloških podataka i izvješća; prati i pruža usluge izrade planova, metoda i alata za integraciju meteorološko-oceanografskih i hidroloških motrenja po standardima WIGOS-a s nacionalnim i regionalnim parterima oko usuglašavanja provedbe standarda na Jadranu i u Regiji VI; sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim aktivnostima integracije podataka i produkata od važnosti za klimatologiju, pomorstvo i sigurnost na Jadranu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

13.2.2. Odjel za meteorološko-oceanografska mjerenja i informacijski sustav

Odjel za meteorološko-oceanografska mjerenja i informacijski sustav sudjeluje u planiranju, provođenju i nadzoru automatskih, brodskih i posebnih meteorološko-oceanografskih mjerenja; sudjeluje u uspostavi, održavanju i upravljanju navedenih mjeriteljskih sustava; prikuplja podatke i nadzire ispravnost rada mjernih sustava; prati i primjenjuje svjetska dostignuća na području meteorološko-oceanografske mjerne tehnike; vodi evidenciju za sve automatske meteorološko-oceanografske postaje, brodska i posebna mjerenja; obavlja kontrolu i obradu podataka; stvara arhivu i bazu podataka navedenih mjerenja; obavlja poslove logičko-tehničke integracije meteorološko-oceanografskih motrenja u Republici Hrvatskoj u koordinaciji s nacionalnim i međunarodnim suradnim institucijama, pružateljima operativnih meteorološko-oceanografskih mjerenja i motrenja na moru, brodovima i priobalju, a koji su od interesa za pomorsku meteorologiju i sigurnost na Jadranu, po međunarodnim pravilima i standardima; sudjeluje u planiranju i osiguravanju informacijske, informatičke i telekomunikacijske podrške u smislu izvršavanja zadataka virtualnog čvorišta Svjetskog informacijskog sustava Svjetske meteorološke organizacije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

13.3. Glavna meteorološka postaja Split-Marijan

Glavna meteorološka postaja Split-Marijan provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje te izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda.

13.4. Glavna meteorološka postaja Dubrovnik-Gorica

Glavna meteorološka postaja Dubrovnik-Gorica provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje, povremeno provodi posebna mjerenja Sunčeva zračenja te izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda.

13.5. Glavna meteorološka postaja Lastovo

Glavna meteorološka postaja Lastovo provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje te izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda.

13.6. Glavna meteorološka postaja Šibenik

Glavna meteorološka postaja Šibenik provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje te izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda.

13.7. Glavna meteorološka postaja Knin

Glavna meteorološka postaja Knin provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje te izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda.

13.8. Glavna meteorološka postaja Ploče

Glavna meteorološka postaja Ploče provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje te izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda.

13.9. Glavna agrometeorološka postaja Makarska

Glavna agrometeorološka postaja Makarskaprovodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne agrometeorološke postaje, provodi posebna motrenja za potrebe zaštite od šumskih požara te izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda.

13.10. Glavna meteorološka postaja Komiža

Glavna meteorološka postaja Komiža provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje te izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda.

13.11. Glavna meteorološka postaja Hvar

Glavna meteorološka postaja Hvar provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje te izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda.

13.12. Glavna meteorološka postaja Zadar

Glavna meteorološka postaja Zadar provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje, opslužuje rad automatskog radiosondažnog sustava Zadar – Zemunik radiosondama i meteorološkim balonima, upravlja i nadzire njegov rad te izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda.

14. Područna služba za obranu od tuče Zagreb

Područna služba za obranu od tuče Zagreb organizira i provodi poslove operativne obrane od tuče na branjenom području Grada Zagreba te na branjenom području Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Sisačko-moslavačke, Varaždinske, Virovitičko-podravske i Zagrebačke županije u suradnji s Područnom službom za obranu od tuče Osijek.

U Područnoj službi za obranu od tuče Zagreb ustrojava se:

14.1. Regionalni radarski centar Puntijarka

14.2. Regionalni radarski centar Bilogora

14.3. Radarski centar Varaždin

14.4. Radarski centar Trema

14.5. Radarski centar Stružec.

14.1. Regionalni radarski centar Puntijarka

Regionalni radarski centar Puntijarka provodi stalna radarska mjerenja i nadzor vremena, provodi meteorološka motrenja, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda te provodi poslove operativne obrane od tuče, uključujući nadzor i opskrbu sredstvima djelovanja lansirne, i generatorske postaje.

14.2. Regionalni radarski centar Bilogora

Radarski centar Bilogora provodi stalna radarska mjerenja i nadzor vremena, provodi meteorološka motrenja, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda te provodi poslove operativne obrane od tuče, uključujući nadzor i opskrbu sredstvima djelovanja lansirne, i generatorske postaje.

14.3. Radarski centar Varaždin

Radarski centar Varaždin provodi stalna radarska mjerenja, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavlja izvješća te provodi poslove operativne obrane od tuče, uključujući osiguranje skladišta sredstava za provođenje obrane od tuče te nadzor i opskrbu sredstvima djelovanja lansirne, generatorske i tučomjerne postaje.

14.4. Radarski centar Trema

Radarski centar Trema provodi stalna radarska mjerenja, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavlja izvješća te provodi poslove operativne obrane od tuče, uključujući osiguranje skladišta sredstava za provođenje obrane od tuče te nadzor i opskrbu sredstvima djelovanja lansirne, generatorske i tučomjerne postaje.

14.5. Radarski centar Stružec

Radarski centar Stružec provodi stalna radarska mjerenja, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, obavlja poslove klimatološke postaje, izrađuje i dostavlja izvješća te provodi poslove operativne obrane od tuče, uključujući nadzor i opskrbu sredstvima djelovanja lansirne, generatorske i tučomjerne postaje.

15. Područna služba za obranu od tuče Osijek

Područna služba za obranu od tuče Osijek organizira i provodi poslove operativne obrane od tuče na branjenom području Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Vukovarsko- -sri­jemske županije u suradnji s Područnom službom za obranu od tu­če Zagreb.

U Područnoj službi za obranu od tuče Osijek ustrojava se:

15.1. Regionalni radarski centar Osijek

15.2. Radarski centar Gorice

15.3. Radarski centar Gradište.

15.1. Regionalni Radarski centar Osijek

Regionalni radarski centar Osijek provodi stalna radarska mjerenja i nadzor vremena, provodi meteorološka motrenja, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda te provodi poslove operativne obrane od tuče, uključujući osiguranje skladišta sredstava za provođenje obrane od tuče te nadzor i opskrbu sredstvima djelovanja lansirne, i generatorske postaje.

15.2. Radarski centar Gorice

Radarski centar Gorice provodi stalna radarska mjerenja i nadzor vremena, provodi meteorološka motrenja, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda te provodi poslove operativne obrane od tuče, uključujući nadzor i opskrbu sredstvima djelovanja lansirne, generatorske i tučomjerne postaje.

15.3. Radarski centar Gradište

Radarski centar Gradište provodi stalna radarska mjerenja i nadzor vremena, provodi meteorološka motrenja, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Državnog zavoda te provodi poslove operativne obrane od tuče, uključujući nadzor i opskrbu sredstvima djelovanja lansirne, generatorske i tučomjerne postaje.