Proizvodi za javne službe


Zaštita od prirodnih i ekoloških katastrofa, prevencija štete i sanacija nastale štete moguća je uz kvalitetne informacije o vremenu, vodama i zraku. Jednako je i s zaštitom zdravlja, zaštitom okoliša te održavanjem komunalne infrastrukture, održavanjem kulturnih i sportskih manifestacija i dr. Analize, studije i prognoze DHMZ-a nezaobilazne su podloge i/ili sastavni dio vladinih politika i strategija vezano za sigurnost, promet te različite gospodarske djelatnosti.

Zaštita i spašavanje

Kanader u letu

DHMZ svakodnevno izrađuje posebno kreirane informacije za niz javnih službi: vremenske i hidrološke analize i prognoze, kao i opća i specijalna upozorenja na opasne vremenske i hidrološke pojave, a u slučaju ostalih prirodnih i tehničkih nesreća katastrofa ili, pak, nekih izvanrednih događaja uključujemo se i kao operativna podrška ostalim nadležnim javnim i državnim službama.

Rana najava i upozorenje je definirano kao pravodobna i točna informacija, izdana od strane službene institucije, koja će omogućiti da se poduzmu određene radnje u cilju izbjegavanja ili smanjenja rizika od opasne prirodne pojave te pripremu za učinkovito djelovanje nakon što opasna pojava prođe (ISDR, 2004.). Sustav rane najave i upozorenja mora sadržavati četiri elementa:

    1. poznavanje rizika (informacije o mogućim opasnim pojavama, te procjenu osjetljivosti društva i ljudi na određenu opasnu pojavu)
    2. stalno praćenje i priprema prognoza, a prema potrebi i objavu upozorenja na nadolazeću nepogodu
    3. izdavanje pravodobnih, pouzdanih i razumljivih upozorenja
    4. planiranje, priprema i edukacijski programe u cilju smanjenja mogućih posljedica od opasnih prirodnih pojava

Nužno je da takav sustav mora biti zasnovan na jasnim planovima, zakonskoj osnovici, od prepoznatljivih stručnih institucija te koordiniran u suradnji svih sudionika od nacionalne do lokalne zajednice. Posebno je važno uvažiti činjenicu da sustav upozorenja mora sadržavati suradnju svih relevantnih institucija odgovornih za različite segmente tog sustava. Primjerice, DHMZ, kao dio europske i svjetske mreže nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi, je ključan partner koji je odgovoran za praćenje stanja atmosfere i voda, te analizu i prognozu njihovog budućeg stanja. Temeljem tih aktivnosti upozorava se na moguća vremenska i hidrološka stanja te pojave koje ugrožavaju živote, materijalna dobra, gospodarstvo i okoliš.

Koordinacija i suradnja te uspostava operativnih procedura pri sustavu pravodobne najave i upozorenja je nužna i s ostalim institucijama i agencijama koje su uključene u upravljanje rizicima poput Ravnateljstvo civilne zaštite MUP RH, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, te različite zdravstvene organizacije, mediji i sl.

Sustav rane najave i upozorenja na opasne prirodne pojave zahtijeva i široko multidisciplinarno znanje zasnovano na znanosti i razvoju suvremenih tehnologija.

Prema Zakonu o obavljanju poslova hidrometeorološke službe (NN 14/1978.), upozorenja na opasne vremenske pojave koja izdaje DHMZ su jedine službeno važeća informacije u izvanrednim okolnostima. Pod pojmom opasne vremenske pojave podrazumijevaju se sve pojave koje mogu ugroziti ljudsko zdravlje i živote te materijalna dobra. Upozorenja postoje za iznimno jak vjetar, veliku količinu kiše, veliku količinu snijega, poledicu, mogućnost grmljavinskog nevremena, iznimno visoku i iznimno nisku temperaturu zraka, maglu i poplave. U tu kategoriju posebno ulaze i upozorenja na povećanu opasnost od šumskih požara, odnosno požara otvorenih prostora.

Državni plan obrane od poplava je temeljni dokument na osnovu kojega se planiraju sve neophodne predradnje i neposredne aktivnosti u slučaju pojave poplava, za cjelokupno područje Hrvatske. Pored detaljne organizacijske razrade aktivnosti i nositelja aktivnosti za pojedina područja, Državni plan obrane od poplava razrađuje i mjere prevencije, ranog upozorenja, planiranja, studijskih poslova i praćenja vodnih režima. U ovom segmentu se, kao jedan od aktivnih sudionika, pojavljuje i DHMZ. Slijedom Državnog plana obrane od poplava, DHMZ je u obvezi redovito motriti hidrološke i meteorološke pojave, provoditi mjerenja velikih protoka kod pojava poplavnih voda, izrađivati izvještaje o količini i vrsti oborina na području zahvaćenom oborinama, izrađivati vremenske prognoze, prognoze količina oborina, te prognoze veličine i vremena nailaska vodnog vala. Glavnom centru obrane od poplava DHMZ je obvezan dostavljati sve raspoložive podatke u realnom vremenu, jednako kao i prognoze i/ili upozorenja o hidrološkim ili meteorološkim pojavama koje su od velikog značenja za obranu od poplava.

U suradnji s Hrvatskim vodama DHMZ je dužan unapređivati sustav automatskih meteoroloških i vodomjernih postaja, a ujedno i trajno povezati svoj informacijski sustav s informacijskim sustavom Hrvatskih voda.

Javne usluge

Ralice za snijeg u spremištu

Gotove sve javne usluge traže potporu informacija koje izrađuje DHMZ od održavanja odvodnih kanala (s obzirom na opažene i očekivane promjene količine oborine), planiranje čišćenja snijega (nabava soli), planiranje grijanja i hlađenja, zaštita od požara i dr.


Podrška izradi politika, strategija, planova i donošenje mjera

Informacije o klimi, klimatski scenariji kao i informacije o kvaliteti zraka podloga su različitim razvojnim politikama, strategijama, planovima i donošenju mjera o kojima odlučuje Vlada RH.

Informacije DHMZ-a također su dio mnogih izvješća koja Vlada RH izrađuje za nacionalne potrebe te ispunjavanje obaveza prema EU-u.

Osim stalnog praćenja i pripreme prognoza i upozorenja na nadolazeću nepogodu i na kraju izdavanje pravodobnih, pouzdanih i razumljivih upozorenja, sustav rane najave i upozorenja mora sadržavati poznavanje rizika (informacije o mogućim opasnim pojavama, te procjenu osjetljivosti društva i ljudi na određenu opasnu pojavu).

Stalno praćenje stanja atmosfere putem prizemnih meteoroloških mjerenja, radiosondažnih visinskih mjerenja, radarskih mjerenja te satelitskih mjerenja omogućuje brzu identifikaciju opasnih meteoroloških pojava i izdavanje upozorenja. Podaci dugogodišnjih motrenja predstavljaju neprocijenjenu vrijednost pri proučavanju klimatskih prilika i klimatskih promjena, prostorne razdiobe određenih meteoroloških parametara, procjeni mogućih ekstrema te vjerojatnosti njihovog pojavljivanja (DHMZ, 2014.; Klimatski atlas Hrvatske, 2008.). Ti podaci temelj su izrade procjene ugroženosti pojedinog područja Hrvatske od određene opasne meteorološke pojave.

Razumijevanje uzroka i posljedica takvih ekstremnih događaja značajno se poboljšalo posljednjih nekoliko desetljeća. To znanje rezultiralo je kartama hazarda, građevinskim normama i planiranjem sustava za uzbunjivanje. U svjetlu klimatskih promjena, poznavanje klimatskog rizika trebalo bi biti dio procesa i pripreme za njegovo ublažavanje. Postoji tendencija podcjenjivanja rizika od prirodnih hazarda, kada se katastrofalan događaj nije dogodio dugo vremena. Zbog velike klimatske varijabilnosti i promjena važno je procijeniti rijetke, ali ipak moguće ekstremne događaje s velikim povratnim periodima od desetljeća ili čak stoljeća, kako bi i procjene vjerojatnosti šteta, koje takvi događaji uzrokuju, bile realnije.

Normizacija

U primijenjenoj klimatologiji, naročito za potrebe projektiranja objekata s dužim vijekom trajanja, od interesa su događaji koji se rijetko pojavljuju. Minimalne i maksimalne temperature zraka za povratno razdoblje od 50 godina, maksimalne brzine vjetra za povratno razdoblje od 50 godina i karakteristično opterećenje snijegom značajni su dijelovi tehničke regulative koja se odnosi na djelovanje meteoroloških uvjeta na građevine, a kao nacionalni dodaci nalaze se u nizu normativnih dokumenata koje izdaje Hrvatski zavod za norme.

DHMZ je sudjelovao u izradi nacionalnih dodataka normi za graditeljstvo:

Zdravstvo

U suradnji sa stručnjacima javnozdravstvenih institucija te znanstvenim institucijama DHMZ provodi znanstvene istraživanja te izrađuje proizvode i usluge usmjerene na zaštitu zdravlja (npr. biometeorološke prognoze, upozorenja na tople i hladne valove i dr.).