Proizvodi za gospodarske djelatnosti


DHMZ pruža vremenske i klimatske usluge za niz različitih gospodarskih djelatnosti pomažući im u upravljanju rizicima i korištenju prilika koje daju vremenske i klimatske okolnosti kako bi se osiguralo sigurno, učinkovito i profitabilno poslovanje.

Definiranje klimatskih karakteristika područja u planiranju gospodarskih djelatnosti osnova je i za procjenu njihovih mogućih štetnih utjecaja na prirodu i klimu kao i pomoć pri planiranju njihovog izbjegavanja ili smanjivanja utjecaja na dozvoljenu mjeru.

Uz informacije DHMZ-a moguće je optimalno koristiti prirodne izvore energije vjetra, vode i Sunca, graditi i planirati gradnju (stambenih zgrada, bolnica i lječilišta, industrijskih pogona, mostova,prometnica i dr.), planiranje proizvodnje i plasmana određenih proizvoda kao i planiranje sportskih događaja.

Veliki gospodarski subjekti koji su korisnici usluga DHMZ-a su javna poduzeća i privatne tvrtke: Hrvatska elektroprivreda, Hrvatske šume, Hrvatske vode, Hrvatske željeznice, Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste, Hrvatska kontrola zračne plovidbe, Hrvatski autoklub, sportske, kulturne i javne ustanove, osiguravajuća društva, marine i dr.

Istraživanja Svjetske meteorološke organizacije pokazuju da su uštede koje se ostvaruju korištenjem raznovrsnih sofisticiranih meteoroloških informacija, prognoza i upozorenja višestruko veće od uloženih sredstava – u rasponu od 1 : 3 do 1 : 20.

Izvješća o vremenu, prognoze i upozorenja namijenjena su stalnim i povremenim korisnicima različitog profila kako iz raznih gospodarskih grana, tako i iz drugih djelatnosti javnog i društvenog života Hrvatske.

Na temelju spomenutih analitičkih i prognostičkih podloga u prognostičkoj službi DHMZ-a izrađuju se vremenska izvješća, opće i posebne prognoze za područja različite veličine (mjesne, regionalne, Hrvatska, Europa) i za različita prognostička razdoblja.

Vremenska prognoza izdaje se za različita razdoblja na vremenskoj skali, od vrlo kratkoročne (tzv. nowcasting), preko kratkoročne, srednjoročne do dugoročne.

Računalni atmosferski modeli koje koriste prognostičari DHMZ-a u sklopu međunarodne suradnje su model Europskog centra za srednjoročnu prognozu vremena (ECMWF), zatim globalni i regionalni model Njemačke nacionalne meteorološke službe (DWD) te regionalni model visoke rezolucije ALADIN Hrvatska koji je, u suradnji s ostalim nacionalnim meteorološkim službama članicama ALADIN konzorcija, proizvod DHMZ-a. Na osnovi izračuna računalnih atmosferskih modela te stručnosti i iskustva dežurni prognostičari DHMZ-a sastavljaju vremenske prognoze – tekstualne, tablične ili grafičke za potrebe korisnika.

Energetika

Primjena meteoroloških podataka i znanja iznimno je važna za potrebe energetskog sektora, a u novije vrijeme interes za takvim znanjima i podacima raste s obzirom na tendenciju rasta udjela proizvodnje energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj proizvodnji te Strategiju energetskog razvoja Republike Hrvatske koja predviđa znatan porast udjela proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. U Europi se velika pozornost poklanja razvoju metodologije procjene energetskog potencijala vjetra koja obuhvaća razvoj novih modela za objektivnu fizikalnu simulaciju strujanja na području s i bez mjerenja, a sveobuhvatna analiza energetskog potencijala Hrvatske rezultirala je izradom Atlasa vjetra. Slična analiza raspoloživa je i za ocjenu potencijala korištenja sunčeve energije.

Za upravljanje elektroenergetskim sustavom Republike Hrvatske nužna je ravnoteža proizvodnje i potrošnje energije. Za postizanje takvog stanja elektroenergetskog sustava, potrebno je uskladiti očekivanu potrošnju energije i očekivanu proizvodnju energije. Kako i potrošnja i proizvodnja energije (posebice obnovljivih izvora) ovise o budućem stanju vremena od neizmjerne su važnosti točne prognostičke informacije za idućih nekoliko dana unaprijed i njihova integracija u modele upravljanja elektroenergetskih sustava. Za potrebe vođenja elektroenergetskog sustava DHMZ priprema numeričke prognoze za nekoliko dana unaprijed modelima ALADIN i ECMWF. Prognoze DHMZ-a također se koriste i za optimizaciju poslovanja na tržištu energijom.

Vodoprivreda

Od iznimne važnosti za planiranje vezano uz korištenja voda, zaštite od štetnog djelovanja voda i zaštite voda, pored meteoroloških podloga su i hidrološka mjerenja, studije, analize i prognoze te istraživanja vezana uz njih. Jedna od primarnih zadaća DHMZ-a je upozoravanje na opasne vremenske i hidrološke pojave te je u skladu s tim u prošlosti već bila organizirana služba za obranu od poplava. Poseban problem predstavljaju mali slivovi bujičnog karaktera koji imaju niske prosječne vrijednosti protoka, no zbog fizičko-geografskih karakteristika sliva, u ekstremnim oborinskim uvjetima i kratkom vremenskom intervalu dosežu vrlo visoke vrijednosti koje rezultiraju bujičnim poplavama. Vezano za tu problematiku istraživani su bolji načini hidrološkog praćenja na brdskim slivovima te su izrađivane podloge za studije koje su prethodile hidrotehničkim zahvatima na uređenju slivova, primjerice zagrebačkih potoka čije su velike vode u superpoziciji s velikim vodama rijeke Save ugrožavale Grad Zagreb.

Prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, arhitektura i graditeljstvo

Uvažavanje meteoroloških i klimatoloških parametara pri planiranju namjene, karakteristika i načina korištenja slobodnih prostora, gradskih područja i urbane infrastrukture doprinosi visokoj kvaliteti i ekonomskoj isplativosti projekata. Klimatske klasifikacije prostora za potrebe prostornog planiranja uključuju razvoj ciljanih meteoroloških parametara koji daju odgovor na pitanje karakteristika i prikladnosti meteoroloških uvjeta na planiranoj lokaciji za razvoj prometne, turističke, industrijske, energetske, stambene ili neke druge namjene. Analize izmjerenih meteoroloških parametara na meteorološkim postajama nadopunjuju se informacijama s digitalnih klimatoloških karata i u svjetlu klimatskih promjena sve važnijim procjenama vrijednosti klimatoloških parametara u budućnosti korištenjem klimatskih modela. Primjer ovakve složene analize je Meteorološka podloga za Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak s analizom uvjeta za zasnježivanje.

Dodatne usluge i proizvode kreirane prema svojim specifičnim potrebama svi zainteresirani korisnici mogu od DHMZ-a naručiti putem Zahtjeva za podacima i uslugama.