Digitalne klimatske karte


Za izradu klimatskih karata korištena je geostatistička metoda kartiranja - regresijski kriging, s digitalnim modelom terena (SRTM) rezolucije 1000 m kao osnovnim prediktorom. Metoda regresijskog kriginga u prvom koraku putem višestruke regresije definira vezu klimatskih elemenata s klimatskim faktorima od kojih su najvažniji nadmorska visina, udaljenost od mora i geografska širina. U drugom koraku se odstupanja mjerenja i procjene na lokacijama meteoroloških postaja, tzv. reziduali, interpoliraju na pravilnu mrežu. Konačno se prvobitna procjena regresijskim modelom korigira poljem interpoliranih reziduala, čime se dobiva konačna procjena polja klimatskog elementa na pravilnoj mreži. Za kartiranje se koristi open source softver R za statističke analize i vizualizacije podataka uz korištenje funkcija programa gstat za modeliranje, predviđanje i simulacije prostornih podataka. Više o primijenjenoj metodi kartiranja i gstat-u može se saznati u: