Prizemna meteorološka motrenja - postaje s totalizatorom


Opširnije o mjerenju oborine totalizatorom

Totalizator je instrument za prikupljanje i mjerenje količine oborine za dulje vremensko razdoblje od pola ili cijele godine. Postavlja se u nenaseljenim i teško pristupačnim područjima gdje je onemogućeno mjerenje količine oborine običnim kišomjerom.

Količina oborine sakupljena između dva pražnjenja totalizatora (obično svake godine u jesen) reducira se na količinu oborine koja bi odgovarala za period hidrološke godine (od 1. listopada do 30. rujna). Pri računanju te reducirane vrijednosti, svakom se totalizatoru pridružuju vrijednosti količine oborine u periodu hidrološke godine dobivene od para običnih kišomjera. Na kraju se za svaki totalizator izračunavaju i reducirane vrijednosti po mjesecima. Do 2007. godine reducirana mjesečna vrijednost totalizatora računata je prema samo jednom kišomjeru, a od 2008. godine ona je srednjak reduciranih mjesečnih vrijednosti totalizatora dobivenih prema raspoloživom paru kišomjera.