Standardizirani oborinski indeks (SPI)


SPI lipanj 2022.

U lipnju su prema indeksu SPI zabilježene normalne oborinske prilike na 50% teritorija Hrvatske i to uglavnom u unutrašnjosti i na području južnog Jadrana. Na pojedinim postajama (Gradište, Bjelovar, Puntijarka, Ogulin i Split-Marjan) kao i na području Zadra i otoka sjevernog Jadrana (Mali Lošinj, Rab) bilo je umjereno sušno. U gorskoj Hrvatskoj i u Istri zabilježene su vrlo sušne prilike dok je na području Rijeke i Parga bilo ekstremno sušno.

Na dvomjesečnoj skali (SPI2, svibanj i lipanj) su u unutrašnjosti zabilježene normalne do umjereno sušne prilike kao i na području Istre i Like te Šibenika. Na području Rijeke i Parga te Zadra i Knina bilo je vrlo sušno. Na postaji Split-Marjan je zabilježen ekstreman dvomjesečni deficit oborine. U razdoblju od travnja do lipnja (SPI3) na području Dalmacije bilo je umjereno sušno, a na području Istre vrlo sušno dok je u ostatku Hrvatske tromjesečna količina oborine bila u granicama normale.

Tijekom prve polovine godine (SPI6, od siječnja do lipnja) su u kontinentalnoj Hrvatskoj i najvišem gorju (Zavižan) prevladale umjereno sušne prilike, a u Dalmaciji i njezinom zaleđu bilo je vrlo sušno. Na području Istre te Splita i južnodalmatinskih otoka zabilježene su ekstremno sušne prilike.

Na sjevernom Jadranu i u Lici su umjereno sušne prilike prevladale i na 9-mjesečnoj skali (SPI9, od listopada do lipnja). U Istri i okolici Rijeke bilo je vrlo sušno, a na postaji Parg ekstremno sušno. Na tim područjima je unazad 12 mjeseci (SPI12, od srpnja do lipnja) bilo ekstremno sušno. Prema SPI12 su u Lici i širem području središnje Hrvatske zabilježene umjereno sušne prilike. Slične prilike prevladavale su i na duljoj skali (SPI18). Unazad dvije godine (SPI24) oborinske prilike bile su pretežno u granicama normale.

Vrijednosti SPI
Klasa
≥ 2Ekstremno kišno
1.5 do 1.99Vrlo kišno
1.0 do 1.49Umjereno kišno
-0.99 do 0.99Normalno
-1.0 do -1.49Umjereno sušno
-1.5 do -1.99Vrlo sušno
≤ -2Ekstremno sušno

Standardizirani oborinski indeks (SPI)

Za proračun standardiziranog oborinskog indeksa korišteni su podaci količine oborine iz klimatološkog razdoblja (1981. - 2010.) te iz aktualnog mjeseca i prethodna 23 mjeseca na 31 glavnoj meteorološkoj postaji. Razdiobi čestina oborine na mjesečnoj ili višemjesečnoj skali prilagođena je gama funkcija gustoće vjerojatnosti primjenom metode maksimalne vjerodostojnosti za određivanje parametara razdiobe α i β (Wilks, 2006.). Time je određena kumulativna funkcija vjerojatnosti razdiobe količina oborine koja se potom transformira u normalnu razdiobu sa srednjakom nula i standardnom devijacijom jedan. Dobivena vrijednost predstavlja standardizirani oborinski indeks, a ukazuje na odstupanje oborine (na pojedinoj vremenskoj skali) od medijana za iznose standardne devijacije. Intenzitet kišnih/sušnih prilika ocjenjuje se prema klasifikacijskoj skali navedenoj u tablici, a upućuje na prevladavajuće normalne, umjerene, vrlo i ekstremno kišne/sušne prilike. Boje stupića na grafovima ukazuju na pripadne intenzitete.

Za prostornu raspodjelu indeksa SPI, vrijednosti su interpolirane pomoću metode inverzne udaljenosti (eng. Inverse distance). Na pripadnim kartama za pojedinu vremensku skalu (1, 2, 3, 6, 9, 12, 18 i 24 mjeseca) prikazan je histogram koji ukazuje na udio teritorija Hrvatske zahvaćen pojedinom klasom SPI.