Kvaliteta zraka


Sektor za kvalitetu zraka provodi analize u Službi kemijski laboratorij te u Službi za upravljanje sustavom mjerenja kvalitete zraka.

Služba za upravljanje sustavom mjerenja kvalitete zraka

Svi podaci mjerenja kvalitete zraka (Tablica 1.) iz Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka u zadnja 24 sata prikazuju se na stranicama DHMZ-a. Na portalu Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj na stranici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu dostupna su mjerenja kvalitete zraka iz Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka i iz lokalnih mreža za mjerenje kvalitete zraka.

Služba kemijski laboratorij

U Službi kemijski laboratorij analiziraju se glavni ioni u uzorcima oborine, koji se prikupljaju na 14 postaja DHMZ-ove mreže postaja za kvalitetu zraka.

Sukladno EMEP monitoring strategiji s ciljem ispunjenja obveza prema Konvenciji o praćenju prekograničnog daljinskog prijenosa onečišćujućih tvari, Služba kemijski laboratorij provodi analize prema Tablici 1. Mjerenja prema EMEP programu u nadležnosti DHMZ-a

U sklopu Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka, Služba kemijski laboratorij provoditi će prikupljanje uzoraka i analize prema Tablici 2. Mjerenje kvalitete zraka prema Programu mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka, koje će započeti po završetku projekta AIRQ.

Podatke vezane uz kvalitetu oborine moguće je dobiti uz zahtjev [ pdf ] | [ docx ]