Kemijski laboratorij


Kemijski laboratorij nalazi se unutar prostora Brodarskog instituta, Avenija V. Holjevca 20. U laboratoriju se analiziraju uzorci oborine i frakcije lebdećih čestica PM2,5 i PM10. U uzorcima oborine određuju se anioni i kationi (Cl-, NO3-, SO42-, Na+, NH4+, K+, Mg2+ i Ca2+) te pH i el. vodljivost. U uzorcima čestica PM2,5 određuju se anioni i kationi (Cl-, NO3-, SO42-, Na+, NH4+, K+, Mg2+ i Ca2+), a u uzorcima čestica PM10 se određuje benzo(a)piren, benz[a]antracen, krizen, benzo[b+j+k]fluoranten, dibenz[a,h]antracen, indeno[1,2,3-cd]pirena i benzo[g,h,i]perilen.

2013. godine laboratorij je akreditiran po normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za određivanje aniona i kationa u oborini metodom ionske kromatografije, a u narednim godinama područje akreditacije je prošireno za još nekoliko metoda: određivanje masene koncentracije frakcije lebdećih čestica PM10 i PM2,5, određivanje policikličkih aromatskih ugljikovodika na česticama PM10 metodom plinske kromatografije vezane na spektrometriju masa i određivanje aniona i kationa na česticama PM2,5 metodom ionske kromatografije.

Proširenje kemijskog laboratorija na sadašnje stanje potaknuto je projektom Europske unije "PHARE2006" "Uspostava sustava praćenja i upravljanja kakvoćom zraka" te je uređen moderan laboratorij koji zadovoljava potrebne uvjete za analizu uzoraka oborine i čestica. Opremu Kemijskog laboratorija DHMZ-a možete pogledati ovdje.

Daljnja modernizacija laboratorija nabavom instrumenata i pomoćne opreme, očekuje se u sklopu projekta "Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka - AIRQ" te "Projekta modernizacije meteorološke motriteljske mreže u RH - METMONIC".