Laboratorij za mjerenje kvalitete zraka


Odjel za mjerenje kvalitete zraka provodi aktivnost mjerenja kvalitete zraka na mjernim postajama Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka. Mjerenje kvalitete zraka provodi se pomoću automatskih mjernih uređaja za mjerenje koncentracije pojedine onečišćujuće tvari, a onečišćujuće tvari su sljedeće: sumporov dioksid - SO2, dušikovi oksidi - NO, NO2, ugljikov monoksid - CO, ozon - O3, benzen - C6H6, sumporovodik - H2S, amonijak - NH3 i čestice PM10 i PM2.5 (automatske metode; beta atenuacija, optičko ortogonalno raspršenje svjetlosti).

Aktivnosti mjerenja kvalitete zraka uključuje sljedeće pojedinačne procese :

  a) Redovno i izvanredno održavanje mjerne i pomoćne opreme za mjerenje kvalitete zraka
  b) Ugađanje i ispitivanje mjernih uređaja za mjerenje kvalitete zraka
  c) Kontrola podataka mjerenja i validacija podataka mjerenja kvalitete zraka
  d) Izrada godišnjeg izvještaja o stanju kvalitete zraka na mjernim postajama Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka (Godišnje izvješće).

a) Redovno i izvanredno održavanje mjerne i pomoćne opreme

Redovno održavanje mjerne opreme uključuje redovni godišnji servis za posjedni mjerni uređaj. Također uključuje periodične obilaske mjernih postaja radi održavanja mjerne opreme za mjerenje kvalitete zraka. Izvanredno održavanje mjerne i pomoćne opreme uključuje servis mjerne opreme i/ili otklanjanje kvarova na pomoćnoj opremi (sustav za uzorkovanje zraka, UPS, mobilni router, sustav za prijenos podataka, osobno računalo, klima uređaj). Odjel za mjerenje kvalitete zraka obavlja godišnje servisne aktivnosti na mjernoj opremi u radionici Odjela u Zagrebu.

b) Ugađanje i ispitivanje mjernih uređaja za mjerenje kvalitete zraka

Ugađanje mjerne opreme je skup radnji koje se provode na mjernome sustavu kako bi se osigurala propisana pokazivanja koja odgovaraju danim vrijednostima veličine koja se mjeri. To jest, ugađanjem mjerne opreme za mjerenje kvalitete zraka osigurava se pokazivanje pomoću referentnih etalona i materijala (sustav za ispitivanje mjernih uređaja za mjerenje koncentracija plinova; boce plinova). Nakon ugađanja mjernih uređaja za mjerenje koncentracija plinova, uređaji se umjeravaju u Samostalnoj službi za umjerni laboratorij DHMZ-a i to za sljedeće plinove: SO2, NO2, CO, O3, H2S. Ugađanje mjernih uređaja za mjerenje kvalitete zraka provodi se u laboratoriju Odjela.

Mjerni uređaji za mjerenje koncentracija čestica PM10 i PM2.5 imaju zasebne procedure za osiguranje kvalitete mjerenja.

Ispitivanje mjernih uređaja za mjerenje koncentracija plinova redovno se provodi ispitivanjem u 2 ili 5 točaka i to u laboratoriju ili na mjernim postajama za mjerenje kvalitete zraka sukladno mjeriteljskim normama iz područja mjerenja koncentracija plinova u vanjskom zraku.

c) Kontrola podataka mjerenja i validacija podataka mjerenja kvalitete zraka

Kontrola podataka mjerenja provjerava vremenske nizove mjerenja onečišćujućih tvari, te prati operativni rad svih mjernih uređaja koji se nalaze u sustavu Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka. Tijekom kontrole podataka promatra se sljedeće:

 • stanje mjernih uređaja (ispravan, neispravan) i odgovori mjernih uređaja prilikom provjere na čisti zrak i na koncentraciju plina poznate koncentracije
 • prijenos podataka mjerenje kvalitete zraka i dolazak podataka u bazu podataka DHMZ-a
 • ispravnost podataka mjerenja i sukladno opaženom stanju obilježavanje neprikladnih podataka mjerenja.
Promjene u radu Državne mreže svakodnevno se objavljuju na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a jednom tjedno na stranicama MZOE-a objavljuje se status ispravnosti rada uređaja za mjerenje kvalitete zraka na svim mjernim postajama za mjerenje kvalitete zraka.

Validacija koncentracija plinova provodi se na vremenskim nizovima mjerenja kvalitete zraka upotrebom linearne korekcije mjerenja sukladno rezultatima kontrole mjernog sustava koji uključuju rezultate umjeravanja mjerne opreme, ispitivanja mjerne opreme, te redovnih provjera na čisti zrak i na plin poznate koncentracije.

Validacija čestica PM10 i PM2.5 provodi se na vremenskom nizu mjerenja koncentracija čestica pomoću rezultata iz studija ekvivalencije (usporedba sa mjerenjima koncentracija čestica referentom metodom).

Kontrola podataka i validacija podataka mjerenja provode se pomoću programskog alata razvijenog u DHMZ-u.

d) Izrada godišnjeg izvještaja o stanju kvalitete zraka na mjernim postajama Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka

Godišnji izvještaj o stanju kvalitete zraka temelji se na mjerenjima kvalitete zraka u protekloj godini na svim postajama Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka. U izvještaju se nalaze statistički rezultati (srednje godišnje vrijednosti, broj prekoračenja za svaku pojedinu onečišćujuću tvar) pomoću kojih se provodi kategorizacija kvalitete zraka na nekoj postaji za određenu onečišćujuću tvar i za određenu vremensku skalu mjerenja. Dvije su kategorije zraka: zrak prve kategorije kada ne postoji prekoračenje graničnih vrijednosti te zrak druge kategorije kada postoji prekoračenje graničnih vrijednosti. Godišnji izvještaj i validirani podaci mjerenja kvalitete zraka dostavljaju se Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu radi daljnje analize i arhiviranja rezultata.

Godišnji izvještaj za 2018.

Godišnji izvještaj za 2017.