Laboratorij za mjerenje kvalitete zraka


Laboratorij za ispitivanje kvalitete zraka (LIKZ) je unutar DHMZ-a ustrojen kao Služba za upravljanje sustavom mjerenja kvalitete zraka (SUSMKZ).

SUSMKZ upravlja radom Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka (Državne mreže) i provodi mjerenje kvalitete zraka na mjernim postajama Državne mreže u skladu sa Zakonom o zaštiti zraka (NN 127/19) uz dozvolu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGO). Služba za upravljanje sustavom mjerenja kvalitete zraka se sastoji od :

  • Odjela za održavanje infrastrukture (provodi aktivnost a)
  • Odjela za mjerenje kvalitete zraka (provodi aktivnosti b,c i d)

Aktivnosti mjerenja kvalitete zraka uključuje sljedeće pojedinačne procese :

  1. Redovno i izvanredno održavanje mjerne i pomoćne opreme za mjerenje kvalitete zraka
  2. Ugađanje i ispitivanje mjernih uređaja za mjerenje kvalitete zraka
  3. Kontrola podataka mjerenja i validacija podataka mjerenja kvalitete zraka
  4. Izrada godišnjeg izvještaja o stanju kvalitete zraka na mjernim postajama Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka (Godišnje izvješće).

Mjerenje kvalitete zraka provodi se pomoću automatskih mjernih uređaja za mjerenje koncentracije pojedinih onečišćujućih tvari: sumporov dioksid - SO2 (ultraljubičastom fluorescencijom), dušikovi oksidi - NO, NO2 (kemiluminiscencijom), ugljikov monoksid – CO (nedisperzivnom infracrvenom spektroskopijom), ozon - O3 (ultraljubičastom fotometrijom), benzen - C6H6 (plinskom kromatografijom), sumporovodik - H2S (ultraljubičastom fluorescencijom uz prethodno uklanjanje SOx i konverziju H2S u SO2), amonijak - NH3 (kemiluminiscencijom uz prethodnu konverziju NH3 u NOx) i čestice PM10 i PM2.5 (automatske metode: beta atenuacija ili optičko ortogonalno raspršenje svjetlosti).

a) Redovno i izvanredno održavanje mjerne i pomoćne opreme

Redovno održavanje mjerne opreme uključuje redovni godišnji servis za pojedini mjerni uređaj te periodične obilaske mjernih postaja radi održavanja mjerne opreme za mjerenje kvalitete zraka. Izvanredno održavanje mjerne i pomoćne opreme uključuje servis mjerne opreme i/ili otklanjanje kvarova na pomoćnoj opremi (sustav za uzorkovanje zraka, UPS, mobilni router, sustav za prijenos podataka, osobno računalo, klima uređaj). Odjel za održavanje infrastrukture obavlja godišnje servisne aktivnosti na mjernoj opremi u radionici Odjela za održavanje infrastrukture smještene na Brodarskom institutu u Zagrebu.

b) Ugađanje i ispitivanje mjernih uređaja za mjerenje kvalitete zraka

Ugađanje mjerne opreme je skup radnji koje se provode na mjernome sustavu kako bi se osigurala propisana pokazivanja koja odgovaraju danim vrijednostima veličine koja se mjeri. Ugađanjem mjerne opreme za mjerenje kvalitete zraka osigurava se da mjerni uređaj odstupa od poznate vrijednosti referentne tvari manje od najveće dopuštene granice. Ugađanje provodi Laboratorij za ispitivanje kvalitete zraka.

Mjerni uređaji za mjerenje koncentracija plinova SO2, NO2, CO i O3 se nakon ugađanja umjeravaju u Samostalnoj službi za umjerni laboratorij DHMZ-a. Umjeravanje mjerne opreme za mjerenje koncentracija benzena se provodi u vanjskom umjernom laboratoriju.

Mjerni uređaji za mjerenje koncentracija čestica PM10 i PM2.5 ugađaju se i umjeravaju u vanjskim laboratorijima.

Kontrola kvalitete rada mjernih uređaja za mjerenje koncentracija plinova redovno se provodi ispitivanjem u 2 ili 5 točaka u laboratoriju ili na mjernim postajama za mjerenje kvalitete zraka sukladno mjeriteljskim normama iz područja mjerenja koncentracija plinova u vanjskom zraku.

c) Kontrola podataka mjerenja i validacija podataka mjerenja kvalitete zraka

Kontrola podataka mjerenja provjerava vremenske nizove mjerenja onečišćujućih tvari, te prati operativni rad svih mjernih uređaja koji se nalaze u sustavu Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka. Tijekom kontrole podataka promatra se:

  • status rada i ispravnosti mjernih uređaja (ispravan, neispravan)
  • mjerenja koncentracija plinova prilikom provjere na čisti zrak i na koncentraciju plina poznate koncentracije (automatske provjere)
  • prijenos podataka mjerenje kvalitete zraka i zapis podataka mjerenja kvalitete zraka u bazu podataka DHMZ-a
  • ispravnost podataka mjerenja i sukladno opaženom stanju obilježavanje neprikladnih podataka mjerenja.

Validacija koncentracija plinova provodi se na vremenskim nizovima mjerenja kvalitete zraka upotrebom linearne korekcije mjerenja sukladno rezultatima kontrole mjernog sustava koji uključuju rezultate umjeravanja mjerne opreme, ispitivanja mjerne opreme, te redovnih provjera na čisti zrak i na plin poznate koncentracije.

Validacija čestica PM10 i PM2.5 provodi se na vremenskom nizu mjerenja koncentracija čestica pomoću rezultata iz studija ekvivalencije (usporedba sa mjerenjima koncentracija čestica referentnom metodom).

Kontrola podataka i validacija podataka mjerenja provode se pomoću programskih alata razvijenih u DHMZ-u.

d) Izrada godišnjeg izvještaja o stanju kvalitete zraka na mjernim postajama Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka

Godišnji izvještaj o stanju kvalitete zraka temelji se na mjerenjima kvalitete zraka u protekloj godini na svim postajama Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka. U izvještaju se nalaze statistički rezultati (srednje godišnje vrijednosti, broj prekoračenja za svaku pojedinu onečišćujuću tvar) pomoću kojih se provodi kategorizacija kvalitete zraka na nekoj postaji za određenu onečišćujuću tvar i za određenu vremensku skalu mjerenja.

Dvije su kategorije zraka: zrak prve kategorije kada ne postoji prekoračenje graničnih vrijednosti te zrak druge kategorije kada postoji prekoračenje graničnih vrijednosti. Godišnji izvještaj i validirani podaci mjerenja kvalitete zraka dostavljaju se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.


Godišnji izvještaj: 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022.