Hidrološki podaci


Osnovni hidrološki podaci nastaju motrenjima (mjerenja i opažanja) na hidrološkim postajama mreže površinskih i mreže podzemnih voda na prostoru Republike Hrvatske. Naknadnim proračunima mogu nastati neki izvedeni hidrološki podaci (npr. pronos nanosa, kao umnožak koncentracije i protoka).

Mreža postaja površinskih voda obuhvaća preko 450 aktivnih hidroloških postaja, a raspoloživi podaci mogu biti:

  • vodostaji (dnevne ili satne vrijednosti)
  • proračunati protoci (dnevne ili satne vrijednosti)
  • krivulje protoka
  • rezultati vodomjerenja (izmjereni protok)
  • temperature vode (dnevne ili satne vrijednosti)
  • koncentracije suspendiranog nanosa (dnevne vrijednosti)
  • pronosi suspendiranog nanosa (dnevne vrijednosti)
  • rezultati snimanja poprečnih presjeka korita (skice profila i parovi vrijednosti stacionaže-dubine).

Mreža postaja podzemnih voda obuhvaća oko 700 aktivnih hidroloških postaja. Na njima se motre razine podzemnih voda, najčešće mjerenjem dva puta tjedno (ponedjeljak i četvrtak), dok su na stotinjak mjernih mjesta mjerenja kontinuirana, elektronskim limnigrafima. Raspoloživi podaci su:

  • razine podzemnih voda (dnevne vrijednosti za dva dana u tjednu ili srednje dnevne vrijednosti za svaki dan).

Osim samih hidroloških podataka, korisnicima je na raspolaganju niz dodatnih informacija, korisnih za razumijevanje podataka pri daljnjoj upotrebi.

Za uvid u lokacije na kojima se vrše hidrološka motrenja, pogledajte karte.