WAsP - Wind Atlas and Application Programme


WAsP - Wind Atlas and Application Programme je programski paket koji se danas smatra standardnim alatom za sveobuhvatnu analizu pogodnosti nekog područja za korištenje energije vjetra.

Cilj:

Sveobuhvatni programski paket potpore procjeni energetskog potencijala vjetra, kao i efikasnosti projektiranja i rada vjetroparkova.

Značajke:

WAsP se sastoji od četiri fizikalna modela najnižeg sloja atmosfere (slika 1): a) model zaklona - uvažava prepreke strujanju (zgrade, raslinje i sl.) u blizini mjernog mjesta, b) model hrapavosti terena - uvažava promjenu hrapavosti terena u svim smjerovima oko lokacije anemometra, c) orografskog modela - korigira podatke mjerenja vjetra uslijed učinaka nehomogenosti terena na horizontalnoj skali od nekoliko desetaka kilometara u mreži točaka visoke horizontalne razlučivosti (10 - 100 m), d) modela stabilnosti - uvažava modifikaciju logaritamskog vertikalnog profila vjetra u ovisnosti o stabilnosti najnižeg sloja atmosfere. Zajedno sa statističkom osnovom za izradu klime vjetra promatranog područja ovi se modeli kombiniraju u analizi i primjeni kako bi se dobio praktični alat za procjenu energetskog potencijala vjetra. Detaljan opis svih navedenih modela i njihove fizikalne osnove može se naći u na http://www.wasp.dk/.
Shematski prikaz
Slika 1. Shematski prikaz WAsP metodologije.
Digitalni model reljefa
Primjer 1. Prostorne razdiobe srednje godišnje brzine vjetra u m/s (lijevo) i gustoće snage vjetra u W/m2 (desno) na 80 m iznad tla na širem području vjetroparka s položajem 7 planiranih vjetroagregata.

Produkti WAsP-a:

  • procjena energetskog potencijala vjetra na nekom području (mapiranje srednje brzine vjetra, snage vjetra, proizvedene energije)
  • određivanje najpovoljnijeg smještaja vjetroagregata
  • procjena efikasnosti vjetroparka
  • procjena očekivane proizvodnje energije iz vjetra
  • ocjena značajki režima strujanja na lokaciji pojedinog vjetroagregata kao što su: srednja brzina vjetra, vertikalno smicanje vjetra, intenzitet turbulencije, očekivane ekstremne brzine vjetra kako bi se odredio najpovoljniji tip za analizirano područje.