Sava Super Model - Sava SM


Sava Super Model (Sava SM) je hidrološko-hidraulički 1D/2D model, izrađen na softverskoj platformi MIKE11-DHI, a pokriva sliv rijeke Save na području Republike Hrvatske. Pokreće se satnom frekvencijom u DHMZ-u, te se rezultati istom frekvencijom objavljuju na zaštićenim web stranicama DHMZ-a.

Model je rađen u dvije faze:

Kompletan model Save završen je 2016. godine u sklopu projekta "Nastavak implementacije pilot projekta i jačanje kapaciteta za prognoziranje poplava – Sava kroz Republiku Hrvatsku od granice s Republikom Slovenijom do granice s Republikom Srbijom", zajedničkom suradnjom DHMZ-a, Hrvatskih voda te konzultantske kuće PRONING-DHI, uz međudržavnu potporu Republike Slovenije (ARSO), Bosne i Hercegovine (AVP Sarajevo, FHMZ-Sarajevo), Republike Srpske (HMZ-Bijeljina).

Cilj:

Uspostavljanje operativnog sustava za prognoziranje vodostaja i protoka na slivu rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do granice s Republikom Srbijom.

Značajke hidrološkog prognostičkog modela za sliv rijeke Save:

Prognoza vodostaja i protoka do 120 sati unaprijed daje se na 145 prognostičkih točaka, odnosno hidroloških postaja, od kojih je 124 u Hrvatskoj i 21 u BiH. Vremenska frekvencija pokretanja simulacija je svakih 1 sat, s objavom rezultata na zaštićenim web stranicama DHMZ-a.

Sadržaj modela:

Osim korita rijeke Save, model sadrži retencijske sustave Srednjeg Posavlja kao i preliminarne hidrološke modele slivova međudržavne rijeke Une i desnoobalnih pritoka rijeke Save iz Bosne i Hercegovine.

U model je uključeno:

 • 159 slivova
 • 517 km toka rijeke Save
 • 3082 km svih pritoka
 • 3060 poprečnih presjeka
 • 23 preljeva
 • 15 kontrolnih objekata
 • 13 retencija
 • 17139 računskih točaka.

Slika 1. Područje obuhvata hidrološko-hidrauličkog modela Sava SM

Ulazni podaci:

 • mjerenja vodostaja, protoka, količine oborine i temperature zraka u stvarnom vremenu s automatskih hidroloških i meteoroloških postaja u RH, Sloveniji i BiH
 • 13 retencija
 • rezultati numeričkih meteoroloških prognostičkih modela (ALADIN/HR horizontalne razlučivosti 8 km i 4 km do 72 h unaprijed, ECMWF horizontalne razlučivosti oko 9 km, od 73 do 120 h unaprijed.

Rubni uvjeti modela:

 • Prognoza protoka iz Slovenije za ulaznu postaju Sava Jesenice (izlaz iz slovenskog modela Sava - ARSO)
 • Q - H odnos na graničnim postajama Sutla - Rakovec i Sava - Jamena, vodostaji za postaju Bosut - Lipovac.

Produkti modela Sava SM:

 • Prognozirani rezultati:
 • a) po hidrološkim postajama - protok, vodostaj, ispunjenost korita
  b) po slivu - oborina, temperatura, vlažnost tla i sadržaj vode u snijegu
 • Grafički, kartografski i tabelarni prikazi
 • Oznake prognoziranih vodostaja prema stupnjevima obrane od poplava temeljem Glavnog provedbenog plana obrane od poplava, izdanim od Hrvatskih voda
 • Oznake stupnjeva prognoziranih vrijednosti protoka na osnovi statističkih analiza.

Slika 2. Područje obuhvata modela s naznačenim prognostičkim točkama
Slika 3. Prognozirane vrijednosti vodostaja za 5 dana unaprijed na području srednjeg Posavlja, na dan 15. 3. 2018., simulacija u 12:00 UTC+1

Dodatne informacije o modelu: