Sava Super Model 2 - Sava SM2


Sava Super Model 2 (Sava SM2) je hidrološko-hidraulički 1D/2D model, izrađen na softverskoj platformi MIKE11-DHI, a pokriva sliv rijeke Save na području Republike Hrvatske. Pokreće se satnom frekvencijom u DHMZ-u, te se rezultati istom frekvencijom objavljuju na zaštićenim web stranicama DHMZ-a.

Model je rađen u tri faze:

 • Faza 1 - Sava i Kupa do Siska, pilot projekt, 2015. godine
 • Faza 2 - Sava Super Model (Sava SM) koji pokriva cijeli sliv Save u Republici Hrvatskoj zajedno s pritocima iz Bosne, 2016. godine
 • Faza 3 – Sava Super Model 2 (Sava SM2) – poboljšanje modela Save SM, 2018. godine

Kompletan model Save je izrađivan zajedničkom suradnjom DHMZ-a, Hrvatskih voda te konzultantske kuće PRONING-DHI, uz međudržavnu potporu Republike Slovenije (ARSO), Bosne i Hercegovine (Agencija za vodno područje rijeke Save-Sarajevo, FHMZ-Sarajevo), Republike Srpske (HMZ-Banja Luka). Poboljšanje modela na slivovima Kupe, Bregane i Sutle napravljeno je 2018. godine kroz EU projekt FRISCO.

Cilj:

Uspostavljanje operativnog sustava za prognoziranje vodostaja i protoka na slivu rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do granice s Republikom Srbijom.

Značajke hidrološkog prognostičkog modela za sliv rijeke Save:

Prognoza vodostaja i protoka do 120 sati unaprijed daje se na 171 prognostičkih točaka, odnosno hidroloških postaja, od kojih je 137 u Hrvatskoj, 27 u BiH i 7 u Sloveniji. Vremenska frekvencija pokretanja simulacija je svakih 1 sat, s objavom rezultata na zaštićenim web stranicama DHMZ-a.

Sadržaj modela:

Osim korita rijeke Save, model sadrži retencijske sustave Srednjeg Posavlja kao i hidrološke modele slivova međudržavne rijeke Une i desnoobalnih pritoka rijeke Save iz Bosne i Hercegovine.

U model je uključeno:

 • 167 slivova
 • 517 km toka rijeke Save
 • 2592 km svih pritoka
 • 11176 poprečnih presjeka
 • 24 preljeva
 • 16 kontrolnih objekata
 • 13 retencija
 • 28472 računskih točaka.

Karta s područjima
Slika 1. Područje obuhvata hidrološko-hidrauličkog modela Sava SM2

Ulazni podaci:

 • mjerenja vodostaja, protoka, količine oborine i temperature zraka u stvarnom vremenu s automatskih hidroloških i meteoroloških postaja u RH, Sloveniji i BiH
 • 13 retencija
 • rezultati numeričkih meteoroloških prognostičkih modela (ALADIN/HR horizontalne razlučivosti 4 km do 72 h unaprijed, ECMWF horizontalne razlučivosti oko 9 km, od 73 do 120 h unaprijed.

Rubni uvjeti modela:

 • Prognoza protoka iz Slovenije za ulaznu postaju Sava Drenje Brdovečko (izlaz iz slovenskog modela Sava - ARSO)
 • Q - H odnos na graničnim postajama Sutla - Rakovec i Sava - Jamena, vodostaji za postaju Bosut - Lipovac.

Produkti modela Sava SM2:

 • Prognozirani rezultati:
  • po hidrološkim postajama - protok, vodostaj, ispunjenost korita
  • po slivu - oborina, temperatura, vlažnost tla i sadržaj vode u snijegu
 • Grafički, kartografski i tabelarni prikazi
 • Oznake prognoziranih vodostaja prema stupnjevima obrane od poplava temeljem Glavnog provedbenog plana obrane od poplava, izdanim od Hrvatskih voda
 • Oznake stupnjeva prognoziranih vrijednosti protoka na osnovi statističkih analiza.
Karta sliva rijeke Save
Slika 2. Područje obuhvata modela s naznačenim prognostičkim točkama
Karta i graf s prikazom prognoze vodostaja
Slika 3. Prognozirane vrijednosti vodostaja za 5 dana unaprijed na području srednjeg Posavlja, na dan 12. 11. 2021., simulacija u 10:00 UTC+1

Dodatne informacije o modelu: