1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Hidrološka analiza bujične i urbane poplave u Rijeci 28. rujna 2022.

DHMZ, 7. 10. 2022. Nakon meteorološke analize bujične i urbane poplave u Rijeci 28. rujna 2022. donosimo i njezinu hidrološku analizu. Rekordna količina oborine od 179,3 mm koja je pala u svega tri sata uzrokovala je površinsko tečenje oborinskih voda budući da gradski sustav za odvodnju nije mogao prihvatiti toliku količinu vode u tako kratkom vremenu.

Obilna oborina također je utjecala i na nagli porast vodostaja Rječine. Na hidrološkoj postaji Martinovo selo uzvodno, koja se nalazi uzvodno od Rijeke, u nepunih 5 h vodostaj je narastao za 165 cm, što je specifično za bujične vodotoke (Slika 1.). Povratno razdoblje maksimalnog vodostaja od 300 cm, na ovoj postaji, a koji odgovara protoku od 90 m3/s, je između 10 i 20 godina.

Sektor hidrologije DHMZ-a u operativnoj prognostičkoj službi koristi dva hidrološka prognostička sustava za prognozu bujičnih poplava : European Flood Awareness System (EFAS) i Southeast Europe Flash Flood Guidance System (SEEFFGS).

Na mogućnost bujičnih poplava ukazivao je izračun hidrološkog modela EFAS 27. rujna 2022. u 12:00. (Slika 2.). Crveni trokut na karti (Slika 2. lijevo) je prognostička točka za bujične poplave, a nalazi se na kraju crvenih linija koje prikazuju vodotok na kojima je takva poplava prognozirana. Na Slici 2. desno je prikazana prognoza sustavom EFAS ERIC prema kojoj su vršni protoci bili prognozirani tijekom dana 28. rujna 2022, povratnog perioda od maksimalno 10 godina u ekstremnom slučaju.

U srijedu 28. rujna 2022. u 12:00 UTC hidrološki prognostički sustav SEEFFGS FFR ukazivao je na mogućnost bujičnih poplava na području Rijeke. Crvena boja na karti (Slika 3.) prikazuje mogućnost pojave bujičnih poplava po slivovima temeljena na numeričkim prognostičkim modelima.

Nivogram Rječine
Slika 1. Nivogram rijeke Rječine na postaji Martinovo selo uzvodno, uzvodno od Rijeke za razdoblje od 15. do 30. rujna 2022..
Prognoza bujičnih poplava EFAS ERIC sustava
Slika 2. Prognoza bujičnih poplava na području Rijeke, te prognoza bujične poplave za crveni trokut sustavom EFAS ERIC 27. rujna 2022. u 12:00 UTC
Prognoza bujičnih poplava SEEFFGS FFR sustava
Slika 3. Prognoza bujične poplave sustavom SEEFFGS FFR 28.09.2022. u 12 UTC