Projekti u tijeku


Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj - VEPAR

Naziv projekta Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj - VEPAR
VEPAR Project - Improvement of Non-Structural Measures of Flood Risk Management in the Republic of Croatia
Kratki opis projekta Projekt se sastoji od unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj čime će se postići ciljani rezultat smanjenja rizika od poplava uz druge pozitivne rezultate vezane na unaprjeđenje u praćenju, analizama i iznalaženju optimalnih rješenja za integralno i održivo upravljanje vodama, vodnim okolišem i rizicima od poplava u RH.

Kroz provedbu projekta će se, između ostalog, osigurati i sistematizirati nedostajući podaci vezani na slivove, vodotoke, regulacijske i zaštitne vodne građevine, modernizirati i dograditi mreža hidroloških mjernih postaja, izraditi ili poboljšati prognostički matematički modeli, izraditi ili poboljšati studije upravljanja rizicima od poplava, nabaviti potrebna oprema za učinkovitiju operativnu obranu od poplava, educirati i informirati javnost o rizicima od poplava, te provesti druge aktivnosti kroz koje će se sveobuhvatno unaprijediti negrađevinske mjere upravljanja rizicima od poplava u RH.

Projekt provode Hrvatske vode (prijavitelj) i DHMZ (partner).
Abstract Project consists of improvement of non-structural measures of flood risk management in the Republic of Croatia that will achieve the targeted result of flood risk reduction with other positive results related to the improvement in monitoring, analysis and finding optimal solutions for integrated and sustainable management of water, aquatic environment and flood risks in the Republic of Croatia.

The implementation of the Project will provide and systematize the missing information related to catchments, watercourses, water’s regulation and protective structures, modernize and upgrade the network of hydrological measuring stations, develop or improve flood forecasting mathematical models, develop or improve the study of flood risk management, acquire the necessary equipment for more efficient operational flood protection, educate and inform the public about flood risks, and carry out other activities that will comprehensively improve non-structural flood risk management measures in the Republic of Croatia.

Hrvatske vode (Project aplicant) and DHMZ (Project partner) will implement Project activities in partnership.
Svrha projekta Svrha projekta VEPAR je unaprjeđenje negrađevinskih mjera za upravljanje rizicima od poplava koje su u nadležnosti korisnika projekta, Hrvatskih voda i DHMZ-a, čime će se postići ciljani rezultat smanjenja rizika od poplava u RH, uz druge pozitivne rezultate vezane na unaprjeđenje u praćenju, analizama i iznalaženju optimalnih rješenja za integralno i održivo upravljanje vodama, vodnim okolišem i rizicima od poplava u RH.
Aktivnosti projekta Potprojekt A - Prikupljanje i analiza podataka za upravljanje rizicima od poplava
Potprojekt B - Unaprjeđenje studijskih i modelskih osnova za upravljanje rizicima od poplava
Potprojekt C - Unaprjeđenje sustava za prognoziranje poplava
Potprojekt D - Unaprjeđenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda
Potprojekt E - Unaprjeđenje sustava za praćenje Regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina (RiZVG)
Potprojekt F - Oprema za obranu od poplava
Potprojekt G - Unaprjeđenje sustava za informiranje javnosti i educiranje dionika
Potprojekt H - Unaprjeđenje centara za upravljanje rizicima od poplava
Potprojekt I - Analiza svih provedenih aktivnosti 1. faze i izrada programa radova za sljedeću fazu Programa
Ključne riječi upravljanje rizicima od poplava, smanjenje rizika od poplava, analiza podataka, mreže hidroloških postaja, sustav za prognoziranje poplava, oprema za obranu od poplava
flood risk management, flood risk reduction, data analysis, hydrological stations network, flood forecasting system, flood defense equipment
Odgovorna osoba dr. sc. Branka Ivančan-Picek, glavna ravnateljica, e-mail: kabinet(at)cirus.dhz.hr, tel. +385 1 4565 693
Kontakt osoba Dario Kompar, načelnik Sektora za hidrologiju i koordinator projekta za DHMZ,
e-mail: dario.kompar(at)cirus.dhz.hr, tel. +385 1 4565 798
Trajanje 6. rujna 2019. – 6. listopada 2024.
Podaci o financiranju Ukupna procijenjena vrijednost projekta: 250.100.545,00 HRK
Predviđena bespovratna sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj: 212.585.463,25 HRK (85 %)
Nacionalna komponenta: 37.515.081,75 HRK
Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava - KK.05.2.1.07.0001
Aktivnosti
  • Započela provedba edukativnih radionica diljem Hrvatske - projekta VEPAR | Hrvatske vode (voda.hr)
  • Održana Druga godišnja konferencija projekta VEPAR koji će u vrijeme klimatskih promjena smanjiti rizike od poplava | Hrvatske vode (voda.hr)
  • Održana Prva godišnja konferencija projekta VEPAR | Hrvatske vode (voda.hr)
  • Svečano predstavljen VEPAR - projekt kojim će se umanjiti rizici od poplava (Objava na DHMZ WEB-u)
  • Krenuo EU projekt VEPAR (Objava na DHMZ WEB-u)