Projekti u tijeku


LIFE CityTRAQ - Prometni model za bolju politiku kvalitete zraka u gradovima


Naziv projekta LIFE CityTRAQ - Prometni model za bolju politiku kvalitete zraka u gradovima
LIFE CityTRAQ - Traffic model for better Air Quality policies in cities
Kratki opis projekta Među temama iz područja zaštite okoliša, zagađenje zraka u EU prepoznaje se kao najveći pojedinačni rizik za zdravlje stanovništa. Značajan dio stanovništva EU-a izložen je prekoračenjima graničnih vrijednosti onečišćujućih tvari. CityTRAQ će se pozabaviti ovim izazovom u Flandriji objedinjujući sve relevantne informacije vezane uz kvalitetu zraka, a metodologija će biti testirana i replicirana u Hrvatskoj na gradu Zagrebu. Razvijeni alati omogućit će donositeljima politika da identificiraju lokacije s lošom kvalitetom zraka (žarišne točke), procjene utjecaj određenih mjera na kvalitetu zraka i tako pomognu njihovom donošenju. Svi gradovi-partneri u projektu istražit će te značajke kroz slučajeve provedbe mjera koje utječu na protok prometa i/ili emisije, što će rezultirati optimiziranim lokalnim planovima kvalitete zraka. U konačnici, razvit će se generički pristupi koji će drugim gradovima u EU-u omogućiti da uče iz iskustva CityTRAQ-a i iskoriste alate osigurane u ovom projektu tako da ih prenesu u svoju lokalnu domenu.
Abstract In the field of environmental protection in the EU, air pollution is recognized as the single greatest risk to the health of the population. A significant part of the EU population is exposed to exceeding limit values of pollutants. CityTRAQ will address this challenge in Flanders by bringing together all relevant information related to air quality, and the methodology will be tested and replicated in Croatia applied to the City of Zagreb. The developed tools will enable policymakers to identify locations with poor air quality (hotspots) and assess the impact of certain measures on air quality and thus help their adoption. All city partners in the project will explore these features through cases of implementation of measures affecting traffic flow and/or emissions, which will result in optimized local air quality plans. Ultimately, generic approaches will be developed to enable other EU cities to learn from the CityTRAQ experience and use the tools provided in this project to transfer them to their local domain.
Cilj projekta Povezujući problematiku onečišćenja s mogućim politikama, CityTRAQ će pružiti alate za određivanje scenarija koji uključuju mobilnost (promet) i emisije onečišćujućih tvari. To će dati mogućnost donositeljima politika da razrade odgovarajuće mjere za poboljšanje kvalitete zraka i mapiraju njihove učinke. Na taj način, sustav upravljanja i informiranja CityTRAQ-a služit će kao pokretač ciklusa lokalne politike uvažavajući zaštitu zraka i okoliša.
Ključne riječi kvaliteta zraka u gradu, cestovni promet, lokalne politike kvalitete zraka
urban air quality, road traffic, local air quality policies
Kontakt osoba: Darijo Brzoja, e-mail: darijo.brzoja@cirus.dhz.hr
Trajanje 1. 9. 2022. - 31. 8. 2026.
Podaci o financiranju Ukupna vrijednost projekta: 2.097.664,38 €, planirana sredstva za DHMZ-a 149.757,20 €.
Financijanje projekta: Europska unija (u okviru programa LIFE) 60 %, a Republika Hrvatska u udjelu od 40 %.
Voditelj projekta LIFE CityTRAQ provodi se u ime Europske komisije u okviru programa LIFE koji vodi VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) – Flanders Environment Agency
Suradne institucije Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Flanders Environment Agency (Belgija), koordinator
Grad Antwerpen (Belgija)
Grad Brugge (Belgija)
Grad Gent (Belgija)
RIVM - National Institute for Public Health and the Environment (Nizozemska)
DHMZ – Državni hidrometeorološki zavod (Hrvatska)