1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Dovršen Sava Super model

DHMZ, 29. 7. 2016. - Predstavljanje dovršenog cjelovitog hidrološko-hidrauličkog modela za sliv rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do granice s Republikom Srbijom, kolokvijalno nazvanog Sava Super model (SSM), održano je u 27. srpnja 2016. u prostorijama Hrvatskih voda. Model je naručiteljima, DHMZ-u i Hrvatskim vodama, te ostalim zainteresiranim učesnicima predstavila zajednica izvoditelja i konzultanata DHI i Proning DHI. Na skupu su, pored predstavnika DHMZ-a i Hrvatskih voda, predstavnici Savske komisije te predstavnici agencija koje su kroz sustav razmjene hidroloških i meteoroloških podataka s područja BiH uključene u ovaj projekt: Agencija za vodno područje rijeke Save i Federalni hidrometeorološki zavod BiH iz Sarajeva, Javna ustanova Vode Srpske iz Bijeljine te Republički hidrometeorološkog zavod Republike Srpske iz Banja Luke. Ovih dana započinje testiranje modela koje će potrajati do prosinca 2016. godine nakon čega će se model ugraditi u budući operativni hidrološki prognostički sustav.

Konzultanti su dali prikaz cjelovitog hidrološko-hidrauličkog modela koji pokriva cjelokupno područje sliva Save u RH i BiH, bez Drine. Iako prostorno zaokružen, model će postati operativan koncem godine. Jednako tako, zbog trenutačno relativno ograničenog obima hidroloških i meteoroloških podataka s područja BiH, model će se tijekom vremena i stalno nadograđivati.

Na karti je prikazano područje obuhvata modela SSM.

Model se sastoji od 5 podmodela (pri čemu SSM čine podmodeli od 2. do 5.) :

  1. Pilot model- Sava i Kupa do Siska (završen u prosincu 2015.)
  2. 1A Sava duž toka u RH do Mačkovca
  3. 2A Sava duž toka u RH od Mačkovca do granice s RS
  4. 1B Una i Sana u RH i BiH
  5. 2B Vrbas, Bosna, Ukrina i Tinja u BiH koje su modelirane vrlo grubo za ulaz u SSM.


Pregled Pilot (podmodel 1.) i SSM modela (podmodeli 2. - 5.)
Karakteristike Pilot Model SSM
Broj slivova 63 159
Rijeke, ukupno km 1145 3082
Sava, ukupno km 160 517
Pritoci, ukupno km 985 2565
Broj računskih točaka 4890 15800
Broj preljeva 10 25
Broj kontrolnih objekata 1 15
Retencije 1 13
Broj poprečnihpresjeka 1044 3060

Kao što je vidljivo iz tablice, model pokriva 57 500 km² površine u RH i BiH koja je podijeljenana 159 slivova. Ukupna duljina svih vodotoka koje model obuhvaća iznosi 3082 km, od čega 517 km otpada na rijeku Savu u RH. U model je uključeno 3060 poprečnih presjeka, 25 preljeva, 15 kontrolnih objekata i 13 retencija. Ukupni broj računskih točaka modela je 15 800, a prognoza protoka i vodostaja će se davati za 146 lokacije.

Projekt SSM rezultat je zajedničkog rada i suradnje tri države. Rezultati prognostičkog modela rijeke Save, hidrološki i meteorološki podaci Republike Slovenije dio su ulaznih podataka za hrvatski hidrološki model. Budući da nizvodno od Jasenovca u rijeku Savu dolaze njeni desni pritoci s područja BiH (sa slivova rijeka Une, Vrbasa, Tinje i Bosne), to ranije navedene agencije iz BiH učestvuju u pripremi raspoloživih hidroloških i meteoroloških podataka potrebnih za pokretanje ovog hidrološkog prognostičkog modela.

Očekuje se da će rezultati SSM modela omogućiti pripremu pravovremenih upozorenja na pojavu mogućih opasnih poplavnih stanja, te da će poboljšati učinkovitost samog sustava obrane od poplava na slivu Save općenito, sve do granice s Republikom Srbijom.