1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Strože granične vrijednosti za šest osnovnih polutanata

Nove smjernice WHO o kvaliteti zraka

DHMZ, 22. 9. 2021. - Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) danas je objavila nove smjernice o kvaliteti zraka. Preporučene su nove granične vrijednosti za šest osnovnih polutanata: lebdeće čestice (PM2.5 i PM10), ozon (O3), dušikov dioksid (NO2) sumporov dioksid (SO2) i ugljikov monoksid (CO).

Smjernice su namijenjene kao referenca utemeljena na znanstvenim dokazima koja će donositeljima odluka pomoći u postavljanju pravno obvezujućih standarda i ciljeva za upravljanje kvalitetom zraka na svim razinama odlučivanja (međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini). One su također praktičan instrument s kojim se mogu osmisliti učinkovite mjere za postizanje smanjenja emisija i koncentracija polutanata, a time i za zaštitu zdravlja ljudi.

Dosadašnje preporuke Svjetske zdravstvene organizacije bile su na snazi od 2005. godine. U međuvremenu je došlo do značajnog povećanja dokaza o štetnosti zagađenja zraka i njegovu štetnom utjecaju na različite aspekte zdravlja. Stoga, kao što se može vidjeti u Tablici 1. nove preporučene granične vrijednosti za većinu polutanata su sada niže nego prije 15 godina (Tablica 1.).


Tablica 1. Preporučene granične vrijednosti za kvalitetu zraka 2021. u usporedbi s dosadašnjim preporučenim graničnim vrijednostima postavljenima 2005. godine

Polutant Vrijeme usrednjavanja Preporučene granične vrijednosti 2005 Preporučene granične vrijednosti 2021
PM2.5, µg/m3 godina 10 5
24 sata a 25 15
PM10, µg/m3 godina 20 15
24 sata a 50 45
O3, µg/m3 Vrh sezone b - 60
8 sati a 100 100
NO2, µg/m3 godina 40 10
24 sata a - 25
SO2, µg/m3 24 sata a 20 40
CO, mg/m3 24 sata a - 4

µg = mikrogram
a 99-ti percentil (tj. 3–4 dana s prekoračenom vrijednosti u godini).
b Prosjek dnevnih maksimalnih 8-satnih srednjih vrijednosti koncentracije O3 u šest uzastopnih mjeseci s najvišim vrijednostima ozona izračunatim kliznim srednjakom.
Uputa: Godina i Vrh sezone odnosi se na dugoročnu izloženost, dok 24 sata i 8 sati označava kratkoročnu izloženost.

Danas već postoji jasna povezanost izvora emisija i utjecaja onečišćenja zraka na zdravlje svjetske populacije te globalno opterećenje zdravstvenih sustava. WHO procjenjuje da se oko 7 milijuna preuranjenih smrti, uglavnom od kroničnih bolesti, može pripisati zajedničkim učincima zagađenja zraka iz okoline i kućanstva. Procijenjeno je da je izgubljeno na stotine milijuna godina života (engl. years of life lost) zbog onečišćenog ili nedovoljno čistog zraka, pri čemu je gubitak najveći u zemljama s niskim i srednjim prihodima.

Kvaliteta zraka u bogatijim zemljama se u proteklom desetljeću postupno poboljšavala no koncentracije polutanata u mnogim područjima i dalje premašuju preporučene vrijednosti iz 2005. Više od 90 % svjetske populacije u 2019. živjelo je u područjima gdje su koncentracije premašile smjernice WHO-a za dugotrajnu izloženost lebdećim česticama manjim od 2,5 mikrona (PM2.5). U većini siromašnih zemalja kvaliteta zraka se općenito pogoršala, uglavnom zbog velike urbanizacije i gospodarskog razvoja koji se uvelike oslanjao na neučinkovito sagorijevanje fosilnih goriva, poput ugljena, ali i zbog nedovoljno učinkovitog sagorijevanja goriva koji se koriste u kućanstvima (npr. grijanje na drva i sl.).

Loša kvaliteta zraka važan je čimbenik rizika za akutne bolesti (npr. upalu pluća) kao i za kronične respiratorne i kardiovaskularne bolesti. Smatra se da su osobe s takvim kroničnim bolestima u većem riziku od razvoja teških simptoma i pri infekciji s virusom COVID-19; stoga je zagađenje zraka važan čimbenik koji doprinosi zdravstvenom opterećenju uzrokovanom trenutnom pandemijom.

Procjenjuje se da bi se oko 80 % preuranjenih smrti uzrokovanih izlaganjem PM2.5 u svijetu moglo izbjeći ako zemlje postignu godišnju razinu PM2.5 predloženu novim WHO smjernicama. Iako one nisu pravno obvezujuće, očekuje se da se koriste kao referentni alat utemeljen na dokazima koji će donositeljima odluka pomoći u postavljanju pravno obvezujućih standarda i ciljeva za upravljanje kvalitetom zraka na međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini.

Dodatne informacije:

https://www.who.int/health-topics/air-pollution