Publikacije


Bibliografija zaposlenika Državnog hidrometeorološkog zavoda u razdoblju 1947.-2006.

Šezdeset godina postojanja hidrometeorološke službe u Republici Hrvatskoj


Naslovnica Bibliografije

  Urednici
  Branka Ivančan-Picek, Ivančica Mihovilić, Lobel Machala

  Urednički odbor
  Vesna Ðuričić, Davor Nikolić, Dražen Poje, Dušan Trninić

  Recenzenti
  Branka Penzar, Tomislav Murati


Sadržaj

Predgovor

Neposredan povod pripreme ovog djela jest šezdeseta obljetnica osnutka meteorološke i hidrološke službe u Republici Hrvatskoj, kao i činjenica da iz tog razdoblja ne postoji jedinstven popis svih znanstvenih i stručnih radova zaposlenika koje su oni napisali i objavili za vrijeme svojeg radnog staža u službi.  

Sve do 1947. godine meteorološka i hidrološka služba u Hrvatskoj bila je rascjepkana, a tada se uredbom Vlade Narodne Republike Hrvatske (27. kolovoza 1947.) osniva Uprava hidrometeorološke službe pri Vladi NRH. Kroz svoju 60-godišnju povijest u nekoliko navrata služba mijenja ime. Tako 1956. godine postaje Hidrometeorološki zavod SR Hrvatske, a poslije Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Nakon uspostave samostalne Hrvatske, 1991. zavod postaje Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

U razdoblju do 1976. godine izdane su dvije meteorološke bibliografije Jugoslavije: jedna koja je obuhvaćala građu u razdoblju 1947.-1967., te druga za razdoblje 1968.-1976. godine. Upravo su one poslužile kao jedan od glavnih izvora podataka o radovima iz meteorologije koje su publicirali naši stručnjaci za razdoblje do 1976. godine. Tim bibliografijama nije bila obuhvaćena građa iz područja hidrologije.

Svrha ovog djela jest da se na jednom mjestu nađe popisano sve ono što su naši djelatnici napisali i publicirali u stručnim i znanstvenim časopisima, te prikazali na raznim domaćim i međunarodnim skupovima u 60-godišnjem razdoblju između 1947. i 2006. godine. Ovim pristupom nije obuhvaćena građa kao što su stručni elaborati i studije, stručni priručnici i naputci, diplomske radnje, recenzije stručne i znanstvene literature, intervjui te komentari i kratke popularne crtice u tisku, ili prijevodi inozemne literature na hrvatski jezik.

Unatoč poteškoćama i objektivnim problemima na koje smo nailazili, cilj nam je bio sačiniti što potpuniji popis svih stručnih i znanstvenih radova naših djelatnika kroz tih 60 godina postojanja DHMZ-a. Upravo ta pisana građa daje presjek aktivnosti na stručnom i znanstvenom planu kroz to dugo razdoblje burnih tehnoloških i znanstvenih postignuća. I dok su u početku gotovo svi radovi imali karakter stručnog rada s ciljem poboljšanja operativnih aktivnosti, s vremenom su se pojavljivali i sve brojniji znanstveni radovi publicirani u domaćim i inozemnim priznatim stručno-znanstvenim časopisima. Znanstveno-istraživačka djelatnost prepoznata je i od 11. studenog 1976. godine ondašnji RHMZ upisan je u registar znanstvenih organizacija. Po rješenju od 20. rujna 1996. godine DHMZ nalazi se u Upisniku znanstveno-istraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske kao ustanova koja obavlja znanstveno-istraživačku djelatnost u znanstvenom području prirodnih znanosti.

Velika pažnja posvećena je izboru tehnike izrade Bibliografije. Odlučeno je da se taj posao realizira tako da se koriste sve prednosti otvorenog koda u programskoj podršci namijenjenoj pohrani i pristupu bazi radova. Izabrana je kombinacija programske podrške WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP), pristupačna sada, uobičajeno poznata i dostupna suvremenoj generaciji informacijskih stručnjaka.

Osim neposrednog cilja, povezivanja radova u razdoblju 1947.-2006. u bibliografiju, postavljena je i osnova buduće digitalne zbirke - digitalnog repozitorija DHMZ-a. Uvjereni smo da ćemo time pripomoći smještanju DHMZ-a u nastupajuće društvo globalnih servisa i visokotehnološkog znanja, omogućujući stručno najzahtjevnijim korisnicima, i onima koji čine tek prve korake u obrazovanju, uspješno ispunjavanje potreba za znanjima kojima raspolažemo i prihvaćanje DHMZ-a kao vjerodostojnog izvora informacija iz zahtjevna i široka područja bavljenja naše ustanove.

U djelu pred vama bibliografska građa sadrži 2402 jedinica kronološki raspoređenih počevši od 1947. godine i zaključno s 2006. godinom. Unutar godina jedinice su raspoređene abecednim nizom po prvom danom autoru. Osim pretraživanja prema godini izdanja, građi se može pristupiti i preko autorskog kazala, koje sadrži preko 600 autorskih i koautorskih imena. Bibliografska građa prikupljana je i verificirana trima metodama: kompilacijom iz već objavljenih bibliografija (Meteorološka bibliografija Jugoslavije, 1947-1967. / pripremio Marko Zeljak. Zagreb, 1973, RHZ SRH i Meteorološka bibliografija Jugoslavije, 1968-1976. / pripremio Marko Zeljak, Zagreb, 1977.), prikupljanjem bibliografskih podataka izravnim upitom zaposlenicima i dodatnim pregledom izvora na internetu, te kataloga i publikacija koje su dostupne u fondovima Knjižnice DHMZ-a i NSK. Posljednjim postupkom nepotpuna je građa verificirana i ispravljana, a znatno su poboljšane ukupna vjerodostojnost obuhvata građe te točnost bibliografskih zapisa. Kombinacijom tihmetoda Bibliografija je održala stručnu razinu i zadovoljavajuću pouzdanost, pogotovo kad se ima na umu da bi takovelik raspon - od 60 godina - neizbježno bio otežan oslanjanjem na samo jednu od metoda. Tako su se tim kombiniranim postupcima prikupili podaci koji nisu dosad nigdje bili zabilježeni (npr. nepostojanje u katalozima i fondovima nacionalnih knjižnica u zemljama bivše Jugoslavije), a i ispravili su se krivi podaci u onomu što je dostavljeno. Upravo stoga, svjesni smo činjenice da u ovom bibliografskom radu nisu dane sve publikacije i da sigurno ima onih do kojih nismo mogli doći. Stoga molimo sve one koji zamijete kakve nedostatke da nam daju svoje primjedbe i dopune, kako bi se ti ispravci mogli uvrstiti u buduće izdanje bibliografije.

Glavni raspored građe jest kronološki i daje dobar pregled razvoja i dinamike DHMZ-a, pa i struke. Abecedni je redoslijed poštivan po prvom autoru danog rada, a autori su, gdje je to bilo moguće, i dani i s punim imenom, a ne samo inicijalom iza prezimena. Kako je bibliografija po svojem karakteru popisna, bibliografski zapis po sadržaju i strukturi slijedi preporuke i logiku bibliotečnih i ISO-va standarda za bibliografsko navođenje, te je i u tom pogledu bibliografija jasno koncipirana. Naslovi radova grafički su istaknuti (kosim slovima), a tek je manji dio građe opisan nepotpuno (npr. nedostatak podataka o stranicama). Iako bibliografska građa nije sadržajno obrađivana, bibliografija je opremljena nužnim autorskim kazalom.

Bibliografija obuhvaća popis svih kvalifikacijskih radova zaposlenika nastalih u vremenu njihova zaposlenja u DHMZ-u, kao i popis serijskih ili periodičnih publikacija koje je DHMZ u svojoj dugoj povijesti izdavao. U sklopu ove knjige nalazi se i CD koji sadrži identične podatke kao i tiskana verzija ove bibliografije.

Bibliografija je ponajprije namijenjena meteorolozima i hidrolozima, a potom i korisnicima meteoroloških i hidroloških istraživanja, a bit će neophodna pri istraživanju povijesti naše meteorologije i hidrologije. S obzirom na sadržaj može poslužiti i ljubiteljima popularnih članaka iz tih struka. Svaki razvoj mora se temeljiti na prethodnim dostignućima, a ova bibliografija olakšava pristup do njih i mnoge vrijedne radove sačuvala je od zaborava.

Posebno zahvaljujemo na velikom trudu uloženu u sređivanje ove građe mr.sc. Ivančici Mihovilić te Višnjici Zdelarec na unosu podataka u bibliografsku bazu DHMZ-a, kao i na prijepisu ove građe. Bez pomoći dr.sc. Dražena Poje, koji je izdvojio sve raspoložive podatke iz dvije prethodne meteorološke bibliografije Jugoslavije do 1976. godine, ovo djelo ne bi bilo potpuno. Vesna Ðuričić, Davor Nikolić i dr.sc. Branka Ivančan-Picek kontrolom svih prikazanih radova doprinijeli su točnosti prikazanih bibliografskih jedinica. Zahvaljujemo recenzentima prof. dr.sc. Branki Penzar i mr.sc. Tomislavu Muratiju koji su svojim znanjem i korisnim primjedbama doprinjeli kvaliteti prikazane građe. Financijska pomoć dobivena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta znatno je olakšala izdavanje ove bibliografije. I na kraju posebno zahvaljujemo svim autorima koji su nam dostavili svoje podatke, jer bez njihove pomoći ova bi bibliografija bila manje potpuna.

Urednici