Završeni projekti


Virtualni Laboratorij - sustav za praćenje promjenjivosti fizikalnih parametara u atmosferi, graničnom sloju atmosfera-more i u moru

Web stranica projekta http://www.izor.hr/web/guest/virtual-laboratory

Naziv projekta Virtualni Laboratorij - sustav za praćenje promjenjivosti fizikalnih parametara u atmosferi, graničnom sloju atmosfera-more i u moru
Virtual Laboratory (ViLab) - system for monitoring the variability of physical parameters in the atmosphere, air-sea boundary layer and sea
Kratki opis projekta Temeljna ideja uspostave Virtualnog Laboratorija kao međuinstitucionalnog laboratorija Instituta za oceanografiju i ribarstvo i Državnog hidrometeorološkog zavoda praćenje je promjenjivosti fizikalnih parametara u atmosferi, graničnom sloju atmosfera-more i u moru, kao podloga za objašnjenje složene dinamike Jadrana. Korištenjem suvremenih načina mjerenja i analize uz pomoć modernih informacijskih tehnologija na stranicama ViLab-a dostupne su informacije o izmjerenim i prognoziranim parametrima u atmosferi i moru na raznim prostorno-vremenskim skalama. Fizikalni procesi u moru većim dijelom ovise o utjecaju atmosfere. U obalnim područjima i rubnim morima kao što je Jadran primarni proces jest izmjena mase na površini mora pri čemu je bitan čimbenik vjetar koji djeluje na površinske struje i na struje dubljih slojeva. Vjetar djeluje na procese vertikalnog miješanja i transporta vodenih masa i konvekcije, te na isparavanje s površine mora i gubitak latentne topline. Stoga je analiza i prognoza prostorne i vremenske promjenjivosti smjera i brzine vjetra na području Jadrana sastavni dio istraživanja međudjelovanja atmosfere i mora, kao i dinamičkih procesa u moru. Najjednostavniji način praćenja dinamičkih procesa u moru je praćenje promjenjivost termohaline cirkulacije. Temperatura i salinitet vodenog stupca kontinuirano se na nekoliko profila preko Jadrana prate od 50-ih godina prošlog stoljeća. Vertikalni profili temperature i saliniteta u skoro realnom vremenu (neposredno nakon mjerenja) dostupni su u grafičkom obliku na stranicama ovoga laboratorija: http://www.izor.hr/web/guest/virtual-laboratory
Abstract The basic idea for establishment of Virtual Laboratory as a inter-institutional laboratory between Institute of Oceanography and Fisheries and the State Meteorological Office has been to monitor the variability of physical parameters in the atmosphere, air-sea boundary layer and sea, as a basis for understanding the complex dynamics of the Adriatic Sea. Using modern methods of measurement and analysis with modern information technologies, the ViLab site provides information of measured and estimated parameters in the atmosphere and the sea at various spatial and temporal scales. Physical processes in the sea largely depend on the atmospheric influences. In coastal areas and marginal seas, such as the Adriatic Sea, the primary process is the exchange of mass at the sea surface where the wind is an important factor influencing the surface and deeper layer currents. Wind causes vertical mixing, water mass transport and convection, and evaporation from the surface and latent heat loss. Therefore, the analysis and forecast of spatial and temporal variability of the wind speed and direction in the Adriatic is integral part of the study of interactions between the atmosphere and the sea, as well as dynamic processes in the sea. The simplest method of monitoring dynamic processes in the sea is to monitor the variability of buoyancy-driven circulation. Temperature and salinity of the water column are continuously monitored at several profiles across the Adriatic since 50-ies last century. Vertical profiles of temperature and salinity in a near real time (immediately after the measurements) are available in graphical form at http://www.izor.hr/web/guest/virtual-laboratory
Cilj projekta U svjetlu rastućih i naglih promjena klime poznavanje interakcije atmosfera-more postaje ključna karika praćenja termohaline cirkulacije i s tim povezane promjene ekosustava mora. Jadran je more osjetljivo na klimatske promjene te je cilj ovoga projekta praćenje parametara u atmosferi, graničnom sloju atmosfera-more i u moru te prostorno - vremenska analiza temperature zraka, oborine, evaporacije, protoka topline, atmosferskih oscilacija i njihova usporedba s temperaturom i salinitetom u Jadranu u svrhu detekcije naglih promjena termohaline cirkulacije Jadrana u skoro realnom vremenu.
Ključne riječi ALADIN, atmosfera, granični sloj more-atmosfera, termohalina cirkulacija
ALADIN, atmosphere, air-sea boundary layer, thermohaline circulation
Odgovorna osoba i suradnici dr.sc. Branka Grbec, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, grbec(at)izor.hr
dr.sc. Alica Bajić, DHMZ, Zagreb, alica.bajic(at)cirus.dhz.hr
Trajanje 2009. - 2022.
Suradne institucije Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
Državni hidrometeorološki zavod
Podaci o financiranju Vlastito financiranje