Završeni projekti


UKV − Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama

Web stranica projekta www.ukv-projekt.eu

Naziv projekta UKV − Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama
UKV − Carstic Coastal Water Management Endangered by Climate Changes
Kratki opis projekta Projekt je usmjeren na istraživanje neželjenih posljedica klimatskih promjena u priobalnim krškim vodonosnicima – povećanja saliniteta i temperature vode, pogoršanje kakvoće te pronalaženju mjera prilagodbe na njih u sektorima vodnih resursa, turizma, poljoprivrede i zdravstva. Jedan od glavnih čimbenika koji utječe na te pojave je prekomjerna sezonska eksploatacija vodonosnika za potrebe vodoopskrbe, posebno tijekom ljetnih razdoblja kada su potrebe za vodom najveće. Projektom će se uspostaviti monitoring podzemnih i površinskih voda na tri pilot područja (Zadar, Korčula, Cres) za koja će se analizirati kakvoća i količine površinskih i podzemnih voda te izraditi klimatski i hidrološki modeli za razdoblje do kraja ovoga stoljeća.
Project summary Project is oriented on research of: unwanted consequences of climate changes in coastal carstic water aquifer - salinity and temperature rise, water quality decreasing including undertaking some measures for adaptation on them in sectors of water resources, tourism, agriculture and health. Extraordinary seasonal water consumption especially during summer months when a necessity for the water is the highest.
Cilj projekta Projektom će se uspostaviti monitoring podzemnih i površinskih voda na tri pilot područja (Zadar, Korčula, Cres) za koja će se analizirati kakvoća i količine površinskih i podzemnih voda te izraditi klimatski i hidrološki modeli za razdoblje do kraja ovoga stoljeća. Na taj način osigurat će se sigurnija opskrba vodom u tim područjima.
Glavni doprinosi DHMZ-a su analize sadašnje klime i projekcija klime za tri pilot područja korištenjem triju tipova klimatskih informacija:
(1) vremenskih nizova srednje dnevne temperature zraka na 2 m i ukupne količine oborine na lokacijama meteoroloških postaja u mreži Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ),
(2) prostornih polja istih veličina dobivenih geostatističkom interpolacijom za šire područje analiziranih lokacija te
(3) rezultata simulacija regionalnih klimatskih modela za povijesnu i buduću klimu.
Ključne riječi vodopskrba, priobalni vodonosnici, prilagodba na klimatske promjene, Hrvatska
water supply, coastal aquifer, adaptation on climate changes, Croatia
Odgovorna osoba i suradnici prof. dr. sc. Ranko Biondić, voditelj projekta, Geotehnički fakultet - Varaždin
dr. sc. Branka Ivančan Picek – odgovorna osoba
dr. sc. Krešo Pandžić kontakt osoba za DHMZ kao partnera na projektu
dr. sc. Ivan Güttler, mr. sc. Melita Perčec Tadić, mr. sc. Lidija Srnec, dr. sc. Ksenija Cindrić Kalin zaduženi su za izradu studije Analiza sadašnje klime i projekcije klime za tri pilot područja u jadranskom priobalju i otocima.
dr. sc. Tanja Likso, dr. sc. Dijana Oskoruš i Željka Klemar zaduženi su za pripremu i analizu meteoroloških i hidroloških podataka za potrebe projekta.
Trajanje 1. svibnja 2020. do 31. siječnja 2023.
Suradne institucije Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka
Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb
Hrvatski geološki institut, Zagreb
Podaci o financiranju Strukturni fondovi Europske unije