Završeni projekti


Sposobnost prilagodbe Sredozemnih šuma Hrvatske na okolišne pritiske

Web stranica projekta http://www.sumins.hr/projekti/sposobnost-prilagodbe-sredozemnih-suma-hrvatske-na-okolisne-pritiske/
Naziv projekta Sposobnost prilagodbe Sredozemnih šuma Hrvatske na okolišne pritiske
Adaptation capacity of the Mediterranean forests to environmental stress
Kratki opis projekta Od ukupne površine šuma u Hrvatskoj, čak 24% pripada sredozemnim šumama. Iako su male gospodarske vrijednosti, općekorisne su im vrijednosti vrlo visoke (očuvanje tla i biološke raznolikosti, vezivanje ugljika, utjecaj na mikroklimatske uvjete, estetska i turističko-rekreacijska uloga). Uz klimatske promjene, mnogi drugi čimbenici ugrožavaju zdravlje i održivost šuma Mediterana. Istraživanja ovih čimbenika i njihovog utjecaja na šume provodit će se korištenjem prizemnih i daljinskih izvora podataka i naprednih analitičkih metoda.
Uloga DHMZ-a u projektu je stručna analiza potreba i priprema klimatoloških podataka, podataka koncentracije prizemnog ozona, klimatskih projekcija, podataka erozivnosti tla i njihova interpretacija.
Abstract Among all Croatia forests, the 24% of the area are Mediterranean forests. Even though their economic value is minor, their overall value is very heigh (preservation of soil and biodiversity, forests carbon storage, micro-climate conditions influence, aesthetic and recreational role). Beside the climate change, there are many other factors threatening the vitality and sustainability of Mediterranean forests. Research of this factors and their influence on forests will be conducted based on ground observations and remote sensed data using advanced analytical methods.
Cilj projekta Utvrđivanje stanja i promjena u šumskim ekosustavima putem različitih pokazatelja. Istraživanje poveznica među pokazateljima stanja šumskih ekosustava te utvrđivanje sposobnosti prilagodbe šumskih ekosustava na okolišne pritiske.
Ključne riječi Sredozemne šume, klimatske promjene, ublažavanje posljedica klimatskih promjena, prostorno-vremenske analize
Mediterranean forests, climate change, mitigation of climate change consequences, spatio-temporal analysis
Odgovorna osoba i suradnici dr.sc. Nenad Potočić, voditelj projekta, HŠI
mr.sc. Melita Perčec Tadić, odgovorna osoba DHMZ, +385 1 45 65 638, e-mail: melita.percec.tadic(at)cirus.dhz.hr
Trajanje 1. 5. 2016. - 31. 12. 2018.
Suradne institucije Hrvatski šumarski institut, HŠI (nositelj projekta)
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Državni hidrometeorološki zavod, DHMZ
Podaci o financiranju Ministarstvo poljoprivrede (OKFŠ-2016), 1.853.100 kn