Završeni projekti


Program za unapređenje nacionalnog sustava ranog upozorenja i prevencije poplava u Albaniji PRO NEWS

Web stranica projekta http://www.pronewsprogramme.eu/

Naziv projekta PRO NEWS - Program za unapređenje nacionalnog sustava ranog upozorenja i prevencije poplava u Albaniji
PRO NEWS - Programme for improving National Early Warning System and flood prevention in Albania
Kratki opis projekta Poplave su prepoznate kao najveća potencijalna prijetnja od svih elementarnih nepogoda na Zemlji. Albanija je sklona prirodnim katastrofama, a posebno poplavama. Početkom veljače 2015. godine, poplave u Vlora i Fier prouzročile su znatne štete u poljoprivredi (5.975 hehtara površine), ugrožavajući preko 600 obitlji s jednim smrtnim slučajem. Nakon inicijalnog albanskog zahtjeva za hitnu pomoć i aktiviranje europskog mehanizma civilne zaštite, EU, UN i WB napravili su post-dizaster analizu potreba (PDNA - post-disaster needs assesment). PONA je utvrdila da učinci poplave nisu samo posljedica meteoroloških i hidroloških ekstrema nego također posljedica rascjepkanog zakonodavnog i institucionalnog okvira, nedostatka procjene ugroženosti i rizika, niskog kapaciteta pripremljenosti i osvješćenosti javnosti, nedovoljno efikasnog sustava ranog upozorenja i pripremljenosti na katastrofe, potrebu za prilagodbu mehanizmima civilne zaštite EU-a.
Abstract Floods are recognized to have the greatest damage potential of all natural disasters globally. Albania is prone to natural disasters and particularly to floods. In early February 2015, floods in Vlora and Fier produced high damages to agricultures (5,975 hectares of land), affected more than 600 families with one fatality. After the initial Albania's request of emergency aid and activation of the European Civil Protection Mechanism, the EU, UN and WB have contributed to the post-disaster needs assessment (PDNA). PONA highlighted that the underlying reasons explaining the extent of the floods do not rely exclusively on the extreme meteo-hydrological conditions, but also to a fragmented legal and institutional framework. lack of hazard and risk assessment, low preparedness capacity and public awareness, insufficient early warning system and disaster preventìon, need for approximation to EU Civil Protection Mechanism.
Cilj projekta Opći cilj Projekta je povećati otpornost Albanije na poplave jačanjem nacionalnog sustava ranog upozorenja i unapređenjem prevencije katastrofa u skladu s dobrom praksom EU-a.
Posebni ciljevi su:
  1. Unaprijediti zakonodavni i institucionalni okvir za rana upozorenja, upravljanje poplavama i civilnu zaštitu;
  2. Razvoj karta ugroze od poplava sukladno EU direktivi za poplave;
  3. Unaprijediti sustav ranog upozorenja na poplave i integriranost u europski sustav osvješćivanja (EFAS);
  4. Promovirati sustav osvješćivanja populacije s ciljem corektnog ponašanja u slučaju potrebe;
  5. Pripremiti albanske institucije za pristupanje europskom mehanizmu civilne zaštite (EUCMP - European Union Protection Mechanism).
Ključne riječi Albanija, poplave, sustav ranog upozorenja, civilna zaštita
Albania, floods, early warning system, civil protection
Odgovorna osoba Marco Massabo, CIMA, Italija
dr. sc. Krešo Pandžić, DHMZ
dr. sc. Vlasta Tutiš, DHMZ
2 stručna suradnika odredit će se nakon potpisa međupartnerskog ugovora
Trajanje 10. siječnja 2017. - 9. listopada 2018.
Suradne institucije
  1. The Intemational Centre on Environmental Monitoring (CIMA)
  2. The Albanian Regional Environmental Center (REC)
  3. The Croatian Meteorological and Hydrological Service (DHMZ)
  4. The European Centre for Medium-range Weather Forecasts (ECMWF)
  5. The World Meteorological Organisation (WMO)
Podaci o financiranju EU: 2.281.404 eura
DHMZ: 55.000 eura