Nema upozorenja

Završeni projekti


MESSI - Meteotsunamiji, destruktivni dugi oceanski valovi na frekvencijama tsunamija: od mjerenja i simulacija do sustava upozorenja

Web stranica projekta http://jadran.izor.hr/~sepic/MESSI/index.html

Naziv projekta Meteotsunamiji, destruktivni dugi oceanski valovi na frekvencijama tsunamija: od mjerenja i simulacija do sustava upozorenja (MESSI)
Meteotsunamis, destructive long ocean waves in the tsunami frequency band: from observations and simulations towards a warning system (MESSI)
Kratki opis projekta Poplavljivanja zbog visokih razina mora mogu uzrokovati velike štete u obalnim područjima, posebno u nizinskim gradovima i riječnim estuarijima, često prisutnima duž istočne obale Jadrana. Zbog predviđenog povećanja morske razine i neprilagođene obalne infrastructure, intenzitet i frekvencija poplava i povezane štete će se vjerojatno povećavati. Posebno su opasni meteorološki tsunamiji - dugi oceanski valovi visoki nekoliko metara formirani jakim i kratkotrajnim perturbacijama prizemnog tlaka - koji povremeno uzrokuju velike štete obalnim gradovima u Jadranu (npr. Vela Luka, Stari Grad, Mali Lošinj) i mogu uzrokovati paniku u ovim turističkim gradovima.

Glavni cilj projekta Messi je izgraditi pouzdan prototip sustava upozorenja na meteotsunami temeljen na trenutnim mjerenjima, operativnim atmosferskim i oceanografskim modelima i procesu odlučivanja u realnom vremenu, upotrebom znanja stečenim analizom povijesnih destruktivnih pojava meteotsunamija. Najjači i najdestruktivniji povijesni meteotsunamiji će biti analizirani upotrebom dostupnih podataka i reproducirani "state-of-the-art" numeričkim oceanografskim modelima (ROMS, SELFE-SCHISM) i mezoskalnim atmosferskim (ALADIN, WRF-ARW) modelima. Na temelju izlaza oceanografskih numeričkih modela, biti će napravljene karte opasnosti za Jadransko more. Sinoptički atmosferski uvjeti u kojima se javlja meteotsunami će biti klasificirani i kvantificirani. Ocjena potencijala za meteotsunamije i njjihove trendove u budućnosti napraviti će se analizom izlaza regionalnih klimatskih modela. Prototip sustava upozoranja u srednjem Jadranu temeljiti će se na operativnim oceanografskim i meteorološkim mjerenjima i poluautomatskim procedurama i protokolima za upozorenja za upozorenja uprave za zaštitu i spašavanje i lokalnih vlasti. Ovakav sustav upozoranja može predstavljati poticaj za razvoj trenutno nepostojeće operativne oceanografske prognoze u Jadranu. Rezultati projekta biti će korisni ugroženim obalnim zajednicama u smislu njjihova pravovremenog alarmiranja, za planiranje građevinskih radova duž obale (ceste, marine, dokovi itd.), za sigurnost navigacije, edukaciju i podizanje svijesti o ovoj pojavi u ugroženim područjima.
Abstract Flooding due to extreme sea levels can cause extensive damage to coastal areas, especially in low-lying towns and fertile river estuaries, largely present along the eastern Adriatic coastline. Because of predicted sea level rise and non-adapted coastal infrastructure, intensity and frequency of flooding events as well as induced damage are likely to increase further. Particularly dangerous are meteorological tsunamis – several metres high long-ocean waves generated by intense small-scale air pressure disturbances – which occasionally cause substantial damage to coastal towns of the Adriatic Sea (e.g. Vela Luka, Stari Grad, Mali Lošinj) and may raise panic in these highly tourist areas.

The main objective of the MESSI project is to build a reliable prototype of a meteotsunami warning system based on real-time measurements, operational atmosphere and ocean modelling and real time decision-making process, using knowledge acquired from analysis of historical destructive events. The most prominent and destructive historical meteotsunamis will be investigated by using available atmospheric data and tide-gauge records and reproduced with state-of-the-art numerical ocean (ROMS, SELFE-SCHISM) and mesoscale atmospheric (ALADIN, WRF-ARW) models. Based on output of ocean numerical models, maps of meteotsunami hazard for the Adriatic Sea will be created. Synoptic weather conditions under which meteorological tsunamis typically occur will be classified and quantified. Regional atmospheric climate simulation outputs will be examined for meteotsunamigenic synoptic patterns in the present and future climate, allowing for assessment of meteotsunami potential and its trends. The prototype of a warning system in the middle Adriatic will be based on real-time measurements of key oceanographic and meteorological parameters, creation of operational meteotsunami decision matrix and semi-automatic procedures and protocols for warning of civil protection and local authorities. Such a meteotsunami warning system could present a boost for creation of a still non-existent Adriatic operational oceanographic service. Project outcomes will be highly beneficial for endangered coastal communities, in a sense of rising timely alarms, for planning of construction works along the coastline (roads, marinas, piers, etc.), for the navigation safety, educating people and raising awareness in endangered areas.
Cilj projekta Razvoj prototipa prognostičkog sustava za rano upozorenje na meteorološke tsunamije
Ključne riječi Meteotsunami, združeno modeliranje, mezoskalno modeliranje, operativna prognoza, Jadran
Meteotsunami, coupled modelling, mesoscale modelling, operational forecasting, Adriatic
Odgovorna osoba i suradnici Voditeljica projekta: dr.sc. Jadranka Šepić, IZOR
DHMZ: dr.sc. Kristian Horvath, mr.sc. Martina Tudor
Trajanje 2015-2017
Suradne institucije Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, Universitat de les Illes Balears, International Tsunami Research, Inc.
Podaci o financiranju Fond Jedinstvo uz pomoć znanja (Unity through knowledge fund, UKF)