Završeni projekti


Integrirana strategija upravljanja rizicima plavljenja mora u jadransko-jonskoj regiji

Web stranica projekta https://istorms.adrioninterreg.eu/

Naziv projekta Integrirana strategija upravljanja rizicima plavljenja mora u jadransko-jonskoj regiji
I-STORMS – Integrated Sea sTORm Management Strategies
Kratki opis projekta Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) projektni je partner u projektu I-STORMS u okviru Programa INTERREG transnacionalne suradnje ADRION (Jadransko-jonska inicijativa) za razdoblje 2014. - 2020.
I-STORMS je projekt regionalne suradnje u razmjeni znanja, podatka i prognoza, za rana upozorenja na plavljenja mora. Kroz zajedničku infrastrukturu, zajedničke strategije odgovora na ugrozu, Projekt planira inovativni pristup na podjeli podataka, zajedničke smjernice za rano upozoravanje za potrebe javnosti i službi za zaštitu i spašavanja, transnacionalnu strategiju smanjivanju rizika od plavljenja mora, te i uspostavljanje stalnog foruma suradnje partnera u projketu, te nacionalnih sudionika i korisnika.
Hrvatska ima dugu tradiciju pomoskih osmatranja i prognoza, te razvijenu Pomorsku meteorološku službu. Sve češće se uz prognoze atmosfere i stanja mora (atmosferski tlak, prizemni vjetar, vidljivost na moru, morski valovi) na otvorenom, postavljaju zahtjevi za izdavanje prognoza i upozorenja na obalne događaje koje su interakcija atmosfere i mora. Na prostorima istočne obale Jadrana, zabiljažen je cijeli niz događaja koji se odnose na obalna plavljenja , što kao posljedica morskih oluja-nevera, olujnih uspora, ako i zbog posljedica meteo-tsunamija, pojave naglog i intenzivnog ali kratkotrajnog dizanja mora zbog naglih promjena atmosferskog tlaka, u područjima plitkih zaljeva i luka. U Hrvatskoj se više istraživačkih instituta bavi oceanografskim fenomenima, a posebno istraživanjima plavljenja mora, te je ambicija DHMZ-a, kao jedinog hrvatskog partnera u I-STORMS projektu, sakupiti njihova saznanja o mjerenjima i modeliranjima obalnih plavljenja, te načiniti prostor operativnoj primjeni rezultata I-STORMS projekta.

Posebni ciljevi Projekta u kojima DHMZ sudjeluje izravno ili kroz projektne timove:
 • Uspostava I-STORMS mreže, sastavljenje od nacionalnih partnera, koji će sudjelovati u razvoju i primjeni I-STORMS alata, te razvoju i primjeni nacionalnih praksa, postupaka ranih upozorenja i civilne zaštite.
 • Stvaranje ADRION Atlasa plavljenja mora (Sea storm atlas), koja će sadržavati informacije o prošlim olujama, opise šteta, kao i pregled postojećih postupaka intervencije na ugroze u zemljama projektnih partnera.
 • Izrada kataloga rizika povezanih sa olujnim usporima, i meteo-tsunamijima s dionicima (različitim javnim institucijama i institucijama zaduženim za informiranje o stanju na moru ili čije se aktivnosti obavljaju na moru).
 • Popis infraskrukture operativnih mjerenja, motrenja i prognostičkih modela za ADRION domenu (meta podaci sa formatima, politikom podataka).
 • Razvoj zajedničke interoperabilne informacijske platforme - geoportala za oceanografska mjerenja, prognostičke modele cirkulacije mora, za potrebe ranih upozorenja na mogućnosti plavenja mora.
 • Uspostavljenje zajedničke ADRION strategije za učinkovitije reagiranje, upravljanje i zaštitu obalnih područja.
 • Prikaz i diseminaciju rezultata projekta putem javnih prezentacija, tiskanih materijala i javno dostupnih web i mobilnih aplikacija.
Specifična uloga DHMZ-a:
DHMZ je nacionalna meteorološka i hidrološka služba i ovlašteno državno tijelo za pomorsku meteorologiju, te svakodnevno izdaje meteorološke biltene i upozorenja za Jadransko more i hrvatsku unutarnju morsku vodu. Nedavno je DHMZ započeo modernizaciju motriteljske mreže, koja će uključivati i mrežu meteo-oceanskih privezanih plutača, koji se rade u realnom vremenu, na hrvatskim teritorijalnim vodama (vidi projekt METMONIC). Pridonoseći I-STORMS projektu, DHMZ će aktivno sudjelovati u postizanju svih ciljeva, podijeliti poznavanje specifičnih morskih i priobalnih fenomena na Jadranu (npr. olujni uspori od ekstremnih lokalnih vjetrova, meteo-tsunami), podijeliti opažanja i prognoze za stanja mora.

DHMZ je jedini član I-STORMS projekta iz Hrvatske i važan je za:
 • izgradnju i koordinacija nacionalne mreže I-STORMS,
 • popis nacionalne infrastructure operativnih mjerenja, osmatranja i prognostičkih modela za atmosferu icirkulacije mora,
 • organiziranje nacionalne I-STORMS konferencije, te doprinos ostalim konferencijama (znanstvenim, regionalnim) vezanim za priobalne pojave, sustave ranog upozoravanja i upravljanje rizicima,
 • izgradnju foruma za edukacije o sustavima upozorenja na pojave na moru, te ugroze plavljenja mora, za ciljne skupine: specifične korisnike, kreatore politike i javnost.
Abstract Croatian Meteorological and Hydrological Service (DHMZ) is a project partner in the I-STORMS project under the INTERREG Transnational Cooperation Program ADRION (Adriatic-Ionian Initiative) for the period 2014-2020.
I-STORMS is a project of regional cooperation in the exchange of knowledge, data and forecasts, for early warning of sea surges and sea flooding. Through joint infrastructure, joint risk response strategies, the project plans an innovative approach to data sharing, joint early warning guidelines for the public and rescue and rescue services, a transnational strategy for reducing the risk of flooding, and establishing a permanent forum for partner co-operation in the project and national participants and users.
Croatia has a long tradition of observations and marine forecasts, and 24/7 operative Maritime Meteorological Service. More and more, on top of weather and sea conditions (atmospheric pressure, sea state, sea visibility, ocean waves) forecasts for the open sea, there are demands for forecasts and alerts on coastal events caused by interaction between the atmosphere and the sea state. In the area of the eastern Adriatic coast, a whole series of events related to coastal floods have been reported, which, as a result of storms, extreme local winds or due to the effects of the meteo - tsunami (sudden and intense but short-term elevation of the sea level due to extreme changes in atmospheric pressure, in areas of shallow gulfs and harbors). In Croatia, many research institutes deal with oceanographic phenomena and sea level anomalies. The ambition of DHMZ is, as the only Croatian partner in the I-STORMS project, to collect their knowledge of measurements and modeling of coastal flooding and to make room for operational application of results I -STORMS project.

Specific Project goals where the DHMZ is involved directly or through project teams:
 • Establishment of I-STORMS networks, composed of national partners, who will participate in the development and implementation of I-STORMS tools, and the development and implementation of national practices, early warning procedures and civil protection.
 • Creating an ADRION Sea Storm Atlas, which will include information on past storms, descriptions of the damage and an overview of existing intervention procedures on the threats in the project partners' countries.
 • Creating a catalog of risks associated with storms, and weather-tsunami with stakeholders (various public institutions and institutions responsible for information on the state of the sea or whose activities are carried out at sea).
 • A list of operational metrics, monitoring and forecasting infrastructure infra structures for the ADRION domain (metadata with formats, data policy)
 • Development of a common interoperable information platform for oceanographic measurements, forecasting patterns of sea circulation, for early warning of the possibility of flooding of the sea.
 • Establish a common ADRION strategy for more effective response, management and protection of coastal areas
 • Display and dissemination of project results through public presentations, printed materials and publicly available web and mobile applications.
The specific role of DHMZ:
The DHMZ is a national meteorological and hydrological service and a licensed state body for maritime meteorology, and publishes meteorological bulletins and alerts for the Adriatic Sea and Croatian territorial waterways on a daily basis. Recently, the DHMZ has begun the modernization of the observation network, which will also include a network of weather-meteorological moored buoys, working in real time, on Croatian territorial waters (see METMONIC project). By contributing to the I-STORMS project, the DHMZ will actively participate in the achievement of all goals, share knowledge of specific marine and coastal phenomena in the Adriatic (e.g. storm surge, sea level anomalies due to extreme local winds,meteo-tsunamis), observations and forecasts for sea conditions.

The DHMZ is the only member of I-STORMS project from Croatia and is important for:
 • construction and coordination of the national network I-STORMS,
 • a list of national operational infrastructure ofmeasurements, observations and forecast models for the atmospheric and sea circulations,
 • organizing a national I-STORMS conference and contributing to other conferences (scientific, regional) related to coastal phenomena, early warning systems and risk management,
 • building a forum for education on warning systems for the occurrence of the sea and the threat of flooding of the sea, for the target groups: specific users, policy makers and the public.
Cilj projekta Ciljevi projekta I-STORMS je uspostava I-STORMS mreže, sastavljenje od nacionalnih partnera, koji će sudjelovati u razvoju i primjeni I-STORMS alata, te razvoju i primjeni nacionalnih praksa, postupaka ranih upozorenja i civilne zaštite. Stvaranje ADRION Atlasa plavljenja mora (Sea storm atlas), koja će sadržavati informacije o prošlim olujama, opise šteta, kao i pregled postojećih postupaka intervencije na ugroze u zemljama projektnih partnera. Izrada kataloga rizika povezanih sa olujnim usporima, i meteo-tsunamijima s dionicima (različitim javnim institucijama i institucijama zaduženim za informiranje o stanju na moru ili čije se aktivnosti obavljaju na moru). Popis infraskrukture operativnih mjerenja, motrenja i prognostičkih modela za ADRION domenu (meta podaci sa formatima, politikom podataka). Razvoj zajedničke interoperabilne informacijske platforme - geoportala za oceanografska mjerenja, prognostičke modele cirkulacije mora, za potrebe ranih upozorenja na mogućnosti plavenja mora. Uspostavljenje zajedničke ADRION strategije za učinkovitije reagiranje, upravljanje i zaštitu obalnih područja. Prikaz i diseminaciju rezultata projekta putem javnih prezentacija, tiskanih materijala i javno dostupnih web i mobilnih aplikacija.
Ključne riječi olujni uspor, plavljenje mora, obalni rizični događaj, jadransko-jonska regija, rana upozorenja, web alati
storm surge, costal floods, coastal risk, Adriatic-Ionian region, early warning, web tools
Odgovorne osobe Dijana Klarić, voditeljica projekta za DHMZ, e-mail: dijana.klaric(at)cirus.dhz.hr
Lidija Fuštar, koordinatorica I-STORMS mreže, e-mail: lidija.fustar(at)cirus.dhz.hr
Trajanje 1. siječnja 2018. - 31. ožujka 2020.
Suradne institucije City of Venice (CoV), Italija
National Research Council-Institute of Marine Sciences (CNR ISMAR), Italija
Agency for environmental protection and energy in Emilia-Romagna (ARPAE), Italija
Slovenian Environment Agency (ARSO), Slovenija
Apulia Region, Department of Civil Protection (ARCP), Italija
Regional Council of Durres (RCD), Albanija
Regional Union of Municipalities of Epirus (PED Epirus), Grčka
Institute of Geosciences, Energy, Water and Environment (IGEWE), Albanija
Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatska
Pridruženi članovi Emilia-Romagna Region, Italija
Durres Port Authority, Albanija
National Civil Protection Department, Italija
Regional Civil protection Agency in Emilia Romagna, Italija
Regional Agency for Environmental Prevention and Protection of Veneto, Italija
General Directorate of Civil Emergencies, Albanija
Slovenian Water Agency, Slovenija
Podaci o financiranju Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.405.787,45 EUR, udio DHMZ-a je 135.028,54 EUR.
Sufinanciranje osigurava Europska unija (Europski fond za regionalni razvoj i Instrument pretpristupne pomoći 2014.-2020.) u udjelu od 85% , a država Hrvatska u udjelu od 15%.
Aktivnosti Projekt I-STORMS predstavljen na svečanosti obilježavanja Svjetskog meteorološkog dana u Splitu [ pdf ]
Završna nacionalna konferencija i radionica I-STORMS projekta, Zagreb 11. 12. 2019.