Završeni projekti


CARE - Klima jadranske regije u njenom globalnom kontekstu

Web stranica projekta http://www.pmf.unizg.hr/geof/znanost/klimatologija/care
Naziv projekta CARE - Klima jadranske regije u njenom globalnom kontekstu
CARE - Climate of the Adriatic REgion in its global context
Kratki opis projekta Znanstvenici na projektu CARE proučavaju klimu jadranskog područja istražujući procese u atmosferi i moru te njihove interakcije. Istraživanje se temelji na podacima dobivenim mjerenjima kao i na modeliranju prošle i projekcijama buduće klime. Pri tome se koriste napredne metode analize podataka i modeliranja.

U sklopu projekta obavit će se vremenska i prostorna statistička analiza klimatskih varijabli, s naglaskom na višedekadske promjene temperaturnih i oborinskih ekstrema za područje Jadrana. Posebna pažnja bit će posvećena analizi suša, poplava i toplinskih valova, te će se istražit će mogući utjecaj klimatskih promjena na turizam.

Dobivena prostorno interpolirana polja će postati referentni podaci za vrednovanje klimatskih modela te ulaz u sustav upozorenja na poplave.

Trenutna i buduća klima područja Sredozemlja će se ispitati analizom rezultata simulacija globalnih modela pomoću statističke i dinamičke prilagodbe. Simulacije regionalnog klimatskog modela RegCM4.2 će biti izvedene uz horizontalnu rezoluciju od 12,5 km. Planirano je da se iskoriste rezultati eksperimenata na temelju samostalnih atmosferskih te združenih atmosfersko-oceanskih modela iz projekta EURO-CORDEX i Med-CORDEX., Primijenit će se globalni model umjerene složenosti SPEEDY u istraživanju sezonske prediktabilnosti klimatskog sustava na širem području Sredozemlja.

Utvrdit će se trendovi i međudekadna varijabilnost razine mora u Sredozemlju te će se ocijeniti pojedini doprinosi. Također će se istražiti poplave mora u sjevernom Jadranu s naglaskom na nagib morske razine u smjeru istok-zapad kao posljedicu specifičnih atmosferskih uvjeta iznad bazena. Istražit će se vremenska evolucija ekstremnih razina mora u kontekstu porasta srednje razine mora. Na kraju će se usporediti starije varijante polu-empirijskih metoda projiciranja globalne razine mora s nedavno razvijenom općom metodom.
Abstract The CARE project is designed as a comprehensive study of the climate of the Adriatic region covering the processes in the atmosphere and in the ocean, and their interaction. The project is based on measured data, on modelling of the past and on projection of the future climate, and it utilizes state-of-the-art methods of data analysis and modelling.

The project objectives include the spatial and temporal analysis of climate features in the Adriatic region, focusing on the multi-decadal changes in temperature and precipitation indices of extremes. Special interest will be given to the analysis on droughts, floods and heat waves; and the impacts of climate change to the tourism in Croatia will be investigated.

The geostatistical analysis will result in the gridded fields of climate variables which will further serve as a reference dataset for validation of the global and regional climate models' products as well as the input into the regional flash flood guidance and early warning systems.

Current and future climate in the Mediterranean region will be examined by means of the global climate models' results using the statistical and dynamical downscaling methods. The estimates will be made from a set of dynamically downscaled simulations with the regional climate model RegCM (RegCM4.2) with the downscaling horizontal resolution of 12.5 km.

Apart from using the atmosphere-only regional climate model, the results from coordinated experiments using coupled ocean-atmosphere models from the EURO-CORDEX and Med-CORDEX projects will also be analysed. Moreover, impacts of modes of internal variability in the Mediterranean region will be explored using intermediate complexity global model SPEEDY.
The trends and inter-decadal variability of sea level in the Mediterranean will be estimated; and their contribution will be identified and evaluated. Moreover, the coastal flooding in the Northern Adriatic will be examined, with the focus on the differences in meteorological forcing that result in flooding of the western coast or the eastern coast. The temporal evolution of the occurrence of extreme sea levels in the Northern Adriatic will be studied in the context of the sea level rise. Finally, the different variants of semi
Cilj projekta Detektirati, modelirati i interpretirati meteorološke i oceanografske procese koji djeluju na klimatskoj vremenskoj skali na širem području Jadrana. Razviti metode i procjene utjecaja na ljudske aktivnosti i stanje okoliša.
Ključne riječi Jadran, Sredozemlje, razina mora, klimatske promjene, klimatska varijabilnost, klimatski modeli, klimatski ekstremi
Adriatic, Mediterranean, sea level, climate change, climate variability, climate models, climate extremes
Odgovorna osoba i suradnici Voditelj projekta: prof. dr. sc. Mirko Orlić, Geofizički odsjek PMF-a
suradnici na projektu s DHMZ-a: Renata Sokol Jurković, dipl. ing., mr. sc. Melita Perčec Tadić, mr. sc. Lidija Srnec, mr. sc. Ksenija Cindrić Kalin, dr. sc. Ksenija Zaninović, dr. sc. Ivan Güttler
Trajanje srpanj 2014. - lipanj 2018.
Suradne institucije Geofizički odsjek PMF-a
Državni hidrometeorološki zavod
Podaci o financiranju Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
876.200,00 Kn