Završeni projekti


AGRO-DROUGHT-ADAPT - Procjena adaptabilnosti hrvatskog sortimenta kukuruza i soje u funkciji oplemenjivanja za tolerantnost na sušu

Naziv projekta AGRO-DROUGHT-ADAPT - Procjena adaptabilnosti hrvatskog sortimenta kukuruza i soje u funkciji oplemenjivanja za tolerantnost na sušu
AGRO-DROUGHT-ADAPT - adaptability assessment of maze and soybean cultivars of Croatia in the function of breeding for drought tolerance
Kratki opis projekta Od svih ekstremnih vremenskih nepogoda izazvanih klimatskim promjenama suša ima najveći ekonomski utjecaj na društvo. Suša je glavni i najčešći uzrok nerentabilnih prinosa najvažnijih poljoprivrednih kultura u Hrvatskoj. Prema globalnim i lokalnim scenarijima klimatskih promjena, u bližoj budućnosti se očekuju sve češće suše jačeg intenziteta, a što će utjecati na održivost proizvodnje najvažnijih poljoprivrednih kultura od strateške važnosti za Hrvatsku. U dvije uzastopne godine ispitat će se genetska adaptabilnost najvažnijih i novih sorata kukuruza i soje u pogledu tolerantnosti na sušu radi identifikacije superiorne germplazme i metoda selekcije za potrebe oplemenjivanja. Konzorcij od 29 istraživača iz 9 partnerskih ustanova provest će poljske pokuse na 19 lokacija širom Hrvatske (kontinentalno i priobalno područje) s namjerom zahvaćanja "slučajne suše" i procjene niza istih genotipova u različitim klimatskim scenarijima i njihove reakcije na optimalne i sušne uvjete. U svim pokusima će se analizirati faze rasta, razvoja i najvažnija agronomska svojstva pojedinih genotipova. Usporedno će biti provedena i laboratorijska fiziološka i molekularno-genetička ispitivanja radi "brze detekcije tolerantnih genotipova", a ove metode će biti validirane sa stvarnim rezultatima iz poljskih pokusa. Na svim pokusnim lokacijama će biti također prikupljani i analizirani mikrometeorološki podaci potrebni za procjenu pojave, intenziteta i trajanja suše. Naprednom statističkom analizom meteoroloških i bioloških podataka identificirat će se genotipovi kukuruza i soje koji najbolje podnose uvjete suše te metodika ispitivanja koja daje najbolji odabir takvih genotipova, a što bi unaprijedilo proizvodnju i proces selekcije na ovo svojstvo u tekućim oplemenjivačkim programima. Detaljna analiza pokusnih i povijesnih klimatskih podataka iz redovnih meteoroloških mjerenja omogućit će preciznu procjenu stvarne ekonomske štete u poljoprivredi u Hrvatskoj, kao osnove za buduće razvojne politike.
Abstract Among all extreme climate hazards, related to climate changes, drought has the most significat impact on society. Drought is a main and the most frequent reason for an unprofitable yield of the most common arable crops in Croatia. Acording to global and local scenarios of climate changes for near future are expected more and more frequent droughts of higher intensity what will have a signicifant influence on a sustainability of arable crops of strategic importance for Croatia. During two succesive years, genetic adaptibility of the most important sorts of maze and soybean regarding to their tolerance on the drought in order to detect superior germplasms and optimum selection method for necessity of plant breeding. A consortium of 33 researchers and 9 research orgnizations are going to perform field experiments on 19 locations troughout Croatia (continental and coastal region) with intention to detect a „random drought“ and estimate a series of the same genotyps for different climate change scenarios and their reaction on optimum and drought conditions. At all experimental fields plant growth will be analysed and most important agriculture properties for the genotypes. At the same time, a fiziological and molecular-genetic laboratory analyses will be conducted with intention of „a fast detection of tolerant genotypes“ and those methos will be validated on real results of field experiments. At all experimental locations a collection and analysis of micrometeorological data will be also made with intention to estimate drougt duration and intensity. By advanced statictical analysis of meteorological and biological data an identification of genotypes of maze and soybean will be made which are the most immune as well as the methods for the best distinction of such genotypes what will improve a production and selection process on these properties at current plant breeding programmes. A detailed analysis of experimental and historical climatological data from regular observations will improve estimation of econmic damages in agriculture of Croatia, as a base for policy development in future.
Cilj projekta Cilj projekta je u dvije uzastopne godine ispitati genetsku adaptabilnost najvažnijih sorata kukuruza i soje u pogledu tolerantnosti na sušu radi identifikacije superiorne germplazme i optimalnih metoda selekcije za potrebe oplemenjivanja i uzgoja. Konzorcij od 33 istraživača iz 9 istraživačkih organizacija provest će poljske pokuse na 19 lokacija širom Hrvatske (kontinentalno i priobalno područje) s namjerom procjene i učinaka suše u različitim scenarijima klimatskih promjena. Na svim pokusnim lokacijama će biti prikupljani i analizirani mikrometeorološki podaci potrebni za procjenu pojave, intenziteta i trajanja suše. Usporedno će biti provedena i laboratorijska fiziološka i molekularno-genetička ispitivanja radi "brze detekcije tolerantnih genotipova".
Ključne riječi suša, klimatske promjene, genetska adaptabilnost, soja, kukuruz, Hrvatska
drought, climate changes, genetic adaptability, soybean, maze, Croatia
Odgovorna osoba i suradnici Prof. dr. sc. Ivan Pejić, voditelj projekta, Agronomski fakultet - Zagreb
dr.sc. Krešo Pandžić, koordinator RP 4 - klimatske promjene, DHMZ
Davor Tomšić, dipl. ing, prikupljanje in situ meteoroloških podataka, DHMZ
dr.sc. Nataša Strelec Mahović, analiza satelitskih podataka, DHMZ
dr.sc. Tanja Likso i dr.sc. Krešo Pandžić, analiza in situ meteoroloških podataka, DHMZ
Trajanje 1. travnja 2017. - 31. ožujka 2019.
Suradne institucije - Poljoprivredni institut Osijek
- Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer Osijek
- HCPHS Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo Osijek
- Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb
- Bc Institut Zagreb
- Visoko gospodarsko učilište Križevci
- Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč
- Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
Podaci o financiranju Hrvatska zaklada za znanost