Završeni projekti


VitaClim - Vitalitet obične bukve (Fagus sylvatica L.) u izmijenjenim klimatskim uvjetima

Naziv projekta VitaClim - Vitalitet obične bukve (Fagus sylvatica L.) u izmijenjenim klimatskim uvjetima
VitaClim - Vitality of common beech (Fagus sylvatica L.) in changing climate conditions
Kratki opis projekta Vitalitet ili stanje stabla možemo definirati kao sposobnost stabla da asimilira, preživi stres i reagira na promjenu okolišnih uvjeta. Promijenjeni klimatski uvjeti smatraju se kritičnim za stanje stabala, jer određuju dostupnost vode u smislu njezine apsorpcije i transporta u drveću, a nedostatak vode uzrokuje nedostatnu ishranu biljaka i posljedični gubitak vitaliteta. Osnovni cilj ovog projekta je istražiti utjecaj promijenjenih klimatskih uvjeta na različite indikatore vitaliteta drveća, kao i njihove moguće međuovisnosti. Koristit ćemo nacionalne i europske podatke o osutosti obične bukve iz baze podataka ICP Forests programa i upotpuniti ih uzorkovanjem lišća, tla i izvrtaka stabala bukve na ICP Forests plohama razine I u Hrvatskoj. Povijesni klimatski podaci i projekcije klime biti će korišteni za daljnje analize. Modelirati ćemo promjene osutosti kroz vrijeme i prostor i odrediti utjecaj klimatskih uvjeta na osutost bukve ujedno ispitujući prikladnost pojedinih statističkih metoda. Istražit ćemo utjecaj klimatskih uvjeta na ishranu bukve biogenim makroelementima i odrediti da li se njihove koncentracije razlikuju u odnosu na osutost stabala. Naš je cilj također utvrditi postoje li povezanosti osutosti i debljinskog prirasta, uključujući mogući efekt kašnjenja. Konačno, fiziologija stresa obične bukve biti će istražena u kontroliranim uvjetima analizirajući fotosintezu, rast i ishranu sadnica u uvjetima sušnog stresa i za vrijeme oporavka od suše, upotpunjujući naša planirana istraživanja u bukovim sastojinama. Rezultati ovog projekta osigurati će podlogu za različite procese odlučivanja vezane uz gospodarenje šumama, usluge šumskih ekosustava, izvješćivanje o stanju šuma kao i planiranje u svrhu smanjenja posljedica klimatskih promjena.
Abstract Tree vitality or condition can be defined as the ability of a tree to assimilate, to survive stress and to react to changing conditions. Despite numerous research efforts into various parameters of forest ecosystem condition, the reasons for changes in vitality of certain tree species are not entirely clear. Changing climate properties can be critical for the condition of trees, as they can bring about the disturbed water absorption and transport, and water deficits may cause inadequate nutrition of trees with a subsequent loss of tree vitality. The main goal of this project is to explore the impact of changing climate conditions on various indicators of tree vitality (crown defoliation, mineral nutrition, photosynthesis, radial growth), as well as their possible interrelations. We will use national and Europe-wide data of common beech defoliation from The International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests (ICP Forests) and complete this data by sampling foliage, soil and increment cores of common beech trees on Croatian ICP Forests Level I plots. Past climate data and climate projections will be used in the subsequent analysis. One of our objectives is to investigate the influence of climate conditions on common beech defoliation. We aim to model temporal and spatial change of defoliation and determine the influence of climate conditions on common beech defoliation, thereby also testing the suitability of various statistical methods. Furthermore, our objectives are to investigate the influence of climate conditions on foliar mineral nutrition of common beech and determine whether foliar element concentrations differ according to defoliation. Since the relationships of tree growth and climate is relatively well known, our objective is to establish the relationships between defoliation and radial growth as well as investigate whether defoliation has a lagged effect on radial growth. Finally, the stress physiology of beech will be investigated in a controlled environment by analyzing photosynthesis, growth and nutrition of potted plants under drought stress and during post-drought recovery, complementing the results of the mentioned exploratory research. We expect the results of this project to provide basis for various decision-making processes related to forest management, forest ecosystem services, forest status reporting and climate mitigation planning. They also have the potential to help interpret defoliation, increment and foliar chemistry data from various large-scale forest monitoring networks, to improve the integration of data from intensive and national monitoring programmes in terms of causes and effects, as well as improve the concept of the so-called “supersites” for forest monitoring.
Cilj projekta Modelirati sadašnje i buduće klimatske podatke. Istražiti utjecaj klimatskih uvjeta na osutost obične bukve. Istražiti utjecaj klimatskih uvjeta na ishranu obične bukve. Utvrditi odnos osutosti i debljinskog prirasta obične bukve. Utvrditi razlikuju li se koncentracije biogenih elemenata u lišću u odnosu na osutost obične bukve. Istražiti fiziološki odziv bukve na sušni stres i oporavak bukve nakon suše.
Ključne riječi Defolijacija, prirast, ishrana bilja, fotosinteza, modeliranje, rasadnički pokus
Defoliation, increment, foliar nutrition, photosynthesis, modelling, nursery trial
Odgovorna osoba Nenad Potočić, voditelj projekta, HŠI
mr.sc. Melita Perčec Tadić, odgovorna osoba DHMZ, +385 1 45 65 638, e-mail: melita.percec.tadic(at)cirus.dhz.hr
Trajanje 1. 11. 2018. - 31. 10. 2022.
Suradne institucije Hrvatski šumarski institut, HŠI (nositelj projekta)
Državni hidrometeorološki zavod, DHMZ
Podaci o financiranju Hrvatska zaklada za znanost,
IP-2018-01-5222, 993.662,82 kn
web stranica http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=7294&rok=2018-01
Uloga DHMZ-a na projektu Priprema klimatoloških podataka i stručna analiza, korekcija pristranosti u klimatskim modelima i priprema podataka projekcija.