Završeni projekti


SEE-MHEWS-A (Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi) – Faza 2.5

Web stranica projekta https://public.wmo.int/en/projects/see-mhews-a
Naziv projekta SEE-MHEWS-A (Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi) – Faza 2.5
SEE-MHEWS-A (South-East European Multi-Hazard Early Warning Advisory System) – Phase 2.5
Kratki opis projekta Projekt SEE-MHEWS-A podupire nacionalne hidrometeorološke službe u jugoistočnoj Europi u ispunjavanju njihove osnovne misije: pružanju pravovremenih i točnih upozorenja na opasne vremenske i hidrološke pojave s ciljem očuvanja ljudskih života i dobara, infrastrukture i industrije.
Opći ciljevi projekta su:
 • Jačanje regionalnu suradnju harmoniziranjem nacionalnih, regionalnih i globalnih kapaciteta za razvoj hidrometeoroloških prognoza, savjetovanja i upozorenja koji doprinose očuvanju ljudskih života i dobara
 • Jačanje nacionalnih MHEWS sustava uspostavom regionalnih i područnih mjernih i prognostičkih sustava i podataka dostupnih sudjelujućim zemljama i drugim korisnicima
 • Uspostavljeni kapaciteti za prognoziranje i upozoravanje temeljenih na rizicima i učinku za potporu donošenju odluka u nacionalnim vladama, tijelima za upravljanje katastrofama, humanitarnim agencijama i nevladinim organizacijama
 • Harmonizacija prognoza i upozorenja među hidrometeorološkim nacionalnim službama u graničnim područjima regije
 • Povećanje operativnih kapaciteta stručnjaka hidrometeoroloških službi.
Kroz projekt SEE-MHEWS-A uspostavljen je okvir za primjenu 5 prognostičkih sustava na područje jugoistočne Europe, uključujući ECMWF, ALADIN, ICON, COSMO i NMM-B modele, s produktima prilagođenima za potrebu prognoziranja te dostupnima kroz platformu CIP (eng. Common Information Platform). Faza 2.5 (2021-2022) nastavak je druge faze projekta (2019-2020). Operativan sustav verifikacije biti će implementiran u CIP a verifikacija sa strukturiranom procjenom prednosti i nedostataka prognostičkih sustava razviti će se kao nužna komponenta uspostave procesa za sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi. Tijekom ove faze je fokus na jednom od najkišnijih europskih područja, gdje obilna oborina i poplave učestalo utječu na živote te ugrožavaju imovinu, što uključuje područje Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije te Srbije.
Kroz CIP će biti moguće usporediti prognoze s mjerenjima za ključne meteorološke elemente u ciljanom području, uzimajući u obzir GTS podatke, ali i dodatna mjerenja za ciljano područje koja nisu u sustavu GTS-a. Ovakav produkt će omogućiti prognostičarima da lakše procijene koliko je prognoza za sljedeće dane pouzdana, ovisno o performansama modela u prethodnih nekoliko dana. Nadalje, konvencionalna i kategorička statistička verifikacija, dopunjena verifikacijom koja koristi susjedne točke modela biti će provedena kako bi se ocijenile prednosti i nedostaci SEE-MHEWS-A prognostičkog sustava za oborinu u pet pilot zemalja.
Abstract SEE-MHEWS-A project provides support the National Meteorological and Hydrological Services in Southeast Europe in fulfilling their core function: providing timely and accurate warnings of hazardous weather and hydrological events in order to reduce loss of lives and other impacts on people, infrastructure and industry.
The overall objectives of the project are:
 • Strengthened regional cooperation through leveraging of national, regional and global capacities to develop improved hydrometeorological forecasts, advisories and warnings, which will contribute to saving lives and reducing economic losses and damage
 • Strengthened national MHEWS systems by making regional and sub-regional observing, monitoring and forecasting tools and data available to the participating countries and other beneficiaries
 • Implemented impact-based forecasts and risk-based warning capacities that contribute to better informed decision-making by national governments, disaster management authorities, humanitarian agencies, and NGOs
 • Harmonized forecasts and warnings among the NMHS's especially in trans-boundary areas of the region
 • Increased operational forecasting capabilities of NMHS's staff.
The SEE-MHEWS-A project established a framework for the application of five numerical weather prediction systems in the southeast Europe region, including the ECMWF, ALADIN, ICON, COSMO, and NMM-B models, being adapted to forecasters’ needs and available through SEE-MHEWS-A Common Information Platform (CIP). The phase 2.5 (2021-2022) is a continuation of second phase of this project (2019-2020). The online verification through CIP and offline verification with a structured and region-wide assessment of modelling systems' strengths and weaknesses will be developed and implemented as a necessary component of the process to establish a multi-hazard early warning advisory system in South-East Europe. The target region is one of the rainiest areas of Europe, where heavy precipitation and floods frequently affect lives and damage goods and property, and it includes Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, North Macedonia, and Serbia.
Through CIP it will be possible to compare forecasts and observations for key meteorological parameters at measurement locations in the target area, utilizing both GTS and non-GTS observations. This type of product will allow forecasters to associate a level of confidence with a model's ability to forecast weather in the next few days, based on how the model performed in forecasting the weather evolution in the past few days. Furthermore, offline moment-based and categorical statistical verification, complemented with neighbourhood verification approaches, will assess strengths and weaknesses of the SEE-MHEWS-A modelling systems in forecasting precipitation for five target countries.
Ključne riječi numerička prognoza vremena, verifikacija, baza mjernih podataka, hidrološko modeliranje, verifikacija modela, jugoistočna Europa
numerical weather prediction, verification, observational database, hydrological modelling, model verification, southeast Europe
Odgovorna osoba i suradnici dr. sc. Branka Ivančan-Picek, DHMZ
dr. sc. Kristian Horvath, DHMZ
dr. sc. Iris Odak Plenković, DHMZ
dr. sc. Endi Keresturi, DHMZ
Ines Srzić, dipl. ing., DHMZ
dr. sc. Tatjana Vujnović, DHMZ
Lidija Fuštar, dipl. ing., DHMZ
Suzana Panežić, mag. phys.–geophys., DHMZ
Trajanje 8. rujna 2021. – 31. prosinca 2022.
Suradne institucije Svjetska meteorološka organizacija (WMO), državni hidrometeorološki zavodi Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Cipra, Grčke, Mađarske, Izraela, Jordana, Libanona, Sjeverne Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Rumunjske, Slovenije, Srbije, Turske i Ukrajine.
Uloga DHMZ-a na projektu DHMZ je na projektu aktivan u četiri radne grupe (Task Teams): radna grupa za numeričku prognozu vremena, radna grupa za hidrologiju, radna grupa za mjerenja i radna grupa za prognozu i neposredni razvoj vremena, sa sljedećim glavnim aktivnostima:
 • Razvoj verifikacijskih alata potrebnih za implementaciju operativne verifikacije u CIP sustavu za nekoliko meteoroloških parametara u odabranom ciljanom području
 • Primjena razvijene metodologije verifikacije za primjenu na vremenskim nizovima za prognozu oborine na odabranom ciljanom području, te izrada pripadnog izvještaja s rezultatima
 • Provedba drugih zadataka u radnim grupama u kojima sudjeluje DHMZ