Završeni projekti


Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi - SEE-MHEWS-A

Web stranica projekta https://public.wmo.int/en/projects/see-mhews-a
Naziv projekta Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi - SEE-MHEWS-A
South-East European Multi-Hazard Early Warning Advisory System - SEE-MHEWS-A
Kratki opis projekta Projekt SEE-MHEWS-A podupire nacionalne hidrometeorološke službe u jugoistočnoj Europi u ispunjavanju njihove osnovne misije: pružanju pravovremenih i točnih upozorenja na opasne vremenske i hidrološke pojave s ciljem očuvanja ljudskih života i dobara, infrastrukture i industrije.
Opći ciljevi projekta su:
 • Jačanje regionalnu suradnju harmoniziranjem nacionalnih, regionalnih i globalnih kapaciteta za razvoj hidrometeoroloških prognoza, savjetovanja i upozorenja koji doprinose očuvanju ljudskih života i dobara
 • Jačanje nacionalnih MHEWS sustava uspostavom regionalnih i područnih mjernih i prognostičkih sustava i podataka dostupnih sudjelujućim zemljama i drugim korisnicima
 • Uspostavljeni kapaciteti za prognoziranje i upozoravanje temeljenih na rizicima i učinku za potporu donošenju odluka u nacionalnim vladama, tijelima za upravljanje katastrofama, humanitarnim agencijama i nevladinim organizacijama
 • Harmonizacija prognoza i upozorenja među hidrometeorološkim nacionalnim službama u graničnim područjima regije
 • Povećanje operativnih kapaciteta stručnjaka hidrometeoroloških službi.
Cilj tekuće druge faze projekta (2019-2020) je uspostava pilot hidrološkog modelskog sustava združenog sa sustavom za numeričku prognozu vremena, kao osnove za cjelovit operativni regionalni savjetodavni sustav ranog upozoravanja.
Četiri glavne komponente projekta su:
 • Komponenta 1: Mjerenja i baze podataka: Ocjena raspoloživosti i obrada hidroloških i meteoroloških mjerenja za testno operativno meteorološko i hidrološko modeliranje
 • Komponenta 2: Priprema podataka numeričke prognoze vremena i neposrednog razvoja vremena: Uspostava testnog operativnog meteorološkog prognostičkog sustava u ansambl konfiguraciji i izlaganje podataka za neposredni razvoj vremena na odabranim riječnim slivovima
 • Komponenta 3: Hidrološko modeliranje: Uspostava testnog operativnog hidrološkog modela za odabrane riječne slivove
 • Komponenta 4: Upravljanje projektom i tehnička podrška
Abstract SEE-MHEWS-A project provides support the National Meteorological and Hydrological Services in Southeast Europe in fulfilling their core function: providing timely and accurate warnings of hazardous weather and hydrological events in order to reduce loss of lives and other impacts on people, infrastructure and industry.
The overall objectives of the project are:
 • Strengthened regional cooperation through leveraging of national, regional and global capacities to develop improved hydrometeorological forecasts, advisories and warnings, which will contribute to saving lives and reducing economic losses and damage
 • Strengthened national MHEWS systems by making regional and sub-regional observing, monitoring and forecasting tools and data available to the participating countries and other beneficiaries
 • Implemented impact-based forecasts and risk-based warning capacities that contribute to better informed decision-making by national governments, disaster management authorities, humanitarian agencies, and NGOs
 • Harmonized forecasts and warnings among the NMHS's especially in trans-boundary areas of the region
 • Increased operational forecasting capabilities of NMHS's staff.
Second current phase of this project (2019-2020) focuses on implementing a pilot hydrological modelling system embedded in a numerical weather prediction system, forming the basis of the comprehensive operational regional advisory system.
Four key working components of the project are:
 • Component 1: Observations and databases: Assessing the availability and processing of hydrological and meteorological observational data for quasi-operational meteorological and hydrological modelling
 • Component 2: Provision of meteorological numerical weather prediction and nowcasting data: Setting up of the quasi-operational meteorological forecasting in ensemble configuration, and delivery of nowcasting data for selected river catchments
 • Component 3: Hydrological modeling: Setting up the quasi-operational hydrological modelling system for the selected river catchments
 • Component 4: Project coordination and technical support
Ključne riječi numerička prognoza vremena, verifikacija, baza mjernih podataka, hidrološko modeliranje, verifikacija modela, jugoistočna Europa
numerical weather prediction, verification, observational database, hydrological modelling, model verification, southeast Europe
Odgovorna osoba i suradnici dr. sc. Branka Ivančan-Picek, DHMZ
dr. sc. Krešo Pandžić, DHMZ
dr. sc. Kristian Horvath, DHMZ
Kristina Kozić, mag. math., DHMZ
Iris Odak Plenković, mag. phys.–geophys., DHMZ
Endi Keresturi, mag. phys.–geophys., DHMZ
Ines Srzić, dipl. ing., DHMZ
dr. sc. Tatjana Vujnović, DHMZ
Lidija Fuštar, dipl. ing., DHMZ
Suzana Panežić, mag. phys.–geophys., DHMZ
Trajanje 16. srpnja 2019. – 31. prosinca 2020.
Suradne institucije Svjetska meteorološka organizacija (WMO), državni hidrometeorološki zavodi Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Cipra, Grčke, Mađarske, Izraela, Jordana, Libanona, Sjeverne Makedonije, Moldove, Crne Gore, Rumunjske, Slovenije, Srbije, Turske i Ukrajine.
Uloga DHMZ-a na projektu DHMZ je na projektu aktivan u četiri radne grupe (Task Teams): radna grupa za numeričku prognozu vremena, radna grupa za hidrologiju, radna grupa za mjerenja i radna grupa za prognozu i nowcasting, sa sljedećim glavnim aktivnostima:
 • Priprema izvješća o metodologiji verifikacije prognoze prizemnih meteoroloških elemenata
 • Primjena i razvoj verifikacijskih alata za primjenu potrebnih verifikacijskih metoda
 • Primjena metodologije verifikacije na odabrane riječne slivove
 • Izrada verifikacijskih izvješća za više numeričkih prognostičkih modela (ECMWF, ALADIN, ICON, COSMO, WRF) za svaku od 18 zemalja SEE-MHEWS-A projekta
 • Provedba drugih zadataka u radnim grupama u kojima sudjeluje DHMZ
Prikaz komponenti projekta