Projekti u tijeku


MAUD – Izranjanje i poniranje u području srednjeg Jadrana

Web stranica projekta https://www.pmf.unizg.hr/geof/znanost/oceanografija/maud
Naziv projekta MAUD – Izranjanje i poniranje u području srednjeg Jadrana
MAUD – Middle Adriatic Upwelling and Downwelling
Kratki opis projekta Projekt MAUD čine empirijska istraživanja i numeričko modeliranje. Prva uključuju kontinuirana mjerenja kod Blitvenice i Jabuke, intenzivna mjerenja tijekom dva krstarenja, numeričke analize podataka kao i laboratorijske analize. Modeliranjem će se provesti realistične simulacije izranjanja i poniranja (I/P) u srednjem Jadranu te kvazirealistične simulacije na području cijelog Jadrana. Na temelju meteoroloških podataka i produkata modela ALADIN odredit će se sinoptičke situacije karakteristične za ovo područje i identificirat će se one koje pogoduju I/P. Analizom satelitskih mjerenja SST-a utvrdit će se područja izranjanja u Jadranu i istražit će se međugodišnja varijabilnost. Na Jabuci i Blitvenici će se provesti dugotrajna mjerenja temperature uzduž vodenog stupca, razine mora i otopljenog kisika (DO) koja će poslužiti da se identificiraju pojave I/P, odrede vremenske skale i intenzitet, pobliže istraži dinamika I/P vezana uz lokalne pomake morske razine te pokuša utvrditi utjecaj I/P na koncentraciju DO. Tijekom dva ljetna krstarenja u akvatoriju Blitvenice i Jabuke te na području između njih, kontinuirano će se mjeriti hidrografska svojstva s velikom prostornom rezolucijom od površine do dubine od 50 metara, morske struje brodskim ADCP-om te meteorološki parametri, a na fiksnim postajama će se vršiti klasična CTD mjerenja da se dokumentiraju dublji slojevi, pri čemu će se sustavno primijeniti adaptivno planiranje. Analiza ovih podataka dat će informaciju o prostornoj strukturi I/P, a usporedbom rezultata s tri krstarenja (preliminarno i dva u okviru projekta) uzet će se u obzir međugodišnja varijabilnost. Zabilježeni procesi I/P reproducirat će se realističnim simulacijama hidrodinamičkim modelom ROMS, koji će se prilagoditi nizu ugniježđenih domena različitih prostornih rezolucija, a najfinija rezolucija će se odabrati uvažavajući kompleksnu batimetriju područja. Atmosfersko djelovanje odredit će se iz prizemnih polja modela ALADIN, a rezultati shematiziranih i realističnih simulacija ROMS-a koristit će se u tumačenju rezultata mjerenja. Numerički model SCHISM će se koristiti na domeni cijelog Jadrana da se ustanove područja I/P izazvanog dominantnim vjetrovima. Kvantificiranjem vegetacije Jabuke i Blitvenice te bliskih okolnih područja, analizom abiotičkih čimbenika te uz pomoć rezultata hidrodinamičkog modela, pokušat će se utvrditi oceanografski procesi koji pogoduju razvoju ovako lokalizirane i vrlo specifične vegetacije, polazeći od hipoteze da se radi o lokaliziranom uzdizanju vode bogate hranjivim solima. Istraživanja planktonskih zajednica uključuju sve trofičke skupine od piko- do mezoplanktonske veličinske frakcije, kako autotrofe tako i heterotrofe, koje su uključene u sve biogeokemijske procese u morskom okolišu.
Abstract The MAUD project covers empirical research and numerical modelling. The former comprises continuous measurements at Blitvenica and Jabuka Islands, intensive measurements during two cruises, and numerical and laboratory data analysis. Modelling will be used to perform realistic simulations of upwelling and downwelling (U/D) in the Middle Adriatic and quasi-realistic simulations for the entire Adriatic. Synoptic situations typical for this area will be assessed from meteorological data and ALADIN model outputs and those favourable for U/D will be identified. Analysis of satellite SST measurements will determine regions of upwelling in the Adriatic and investigate interannual variability. Long-term measurements of temperature in a water column, sea level and dissolved oxygen (DO) will be undertaken at Jabuka and Blitvenica Islands and they will serve to identify U/D, define time scales and intensity, allow a more detailed study into the dynamics of U/D in connection to local sea level changes, and attempt to determine the effect of U/D on DO concentration. During the two spring cruises in the Blitvenica and Jabuka waters as well as in the connecting region, continuous measurements of hydrographic properties with a high spatial resolution from the surface to a 50 m depth, sea currents with a vessel-mounted ADCP and meteorological parameters will be performed. Classical CTD measurements will be carried out at stations determined by adaptive planning in order to document the deeper layers. Analysis of these data will provide information on the spatial structure of U/D and scrutiny of the results from the three cruises (one preliminary and two within the framework of this project) will allow for interannual variability. Recorded U/D will be reproduced by realistic simulations with the ROMS model with an array of nested domains of differing spatial resolutions, the highest of which will be chosen so as to allow for the complex bathymetry of the area. Atmospheric forcing will be taken from the ALADIN model and the results of schematic and realistic ROMS simulations will be used to interpret the data. The SCHISM model will be used to determine U/D regions in the Adriatic influenced by prevailing winds. Quantification of the vegetation of Jabuka and Blitvenica, analysis of abiotic factors and model outputs will be used to assess oceanographic processes favouring the development of localised and very specific vegetation, starting with the hypothesis that localised upwelling of nutrient-rich water occurs. Investigation of plankton groups includes all trophic groups from pico- to mesoplankton sizes, both autotrophic and heterotrophic, that are included in all biogeochemical processes in the marine environment.
Cilj projekta Krajnji cilj projekta MAUD je stvoriti cjelovitu sliku procesa izranjanja i poniranja (I/P) vodenih masa u području srednjeg Jadrana, pobliže u širem akvatoriju otočića Jabuke i Blitvenice te na prostoru koji ih povezuje.
Ključne riječi Srednji Jadran; izranjanje; poniranje; numeričko modeliranje;ROMS; ALADIN-HR
Middle Adriatic; upwelling; downwelling; numerical modeling; ROMS; ALADIN-HR
Odgovorna osoba i suradnici prof. dr. sc. Mirko Orlić - voditelj projekta,
dr. sc. Boris Antolić, dr. sc. Alica Bajić, dr. sc. Gordana Beg Paklar, dr. sc. Maja Bubalo, dr. sc. Tomislav Džoić, dr. sc. Branka Grbec, dr. sc. Žarko Kovač, Petra Lučić, dipl. ing, dr. sc. Frano Matić, dr. sc. Iva Međugorac, dr. sc. Hrvoje Mihanović, Stipe Muslim, dipl. ing., dr. sc. Živana Ninčević Gladan, dr. sc. Mira Pasarić, prof. dr. sc. Zoran Pasarić, dr. sc. Antonio Stanešić, dr. sc. Jadranka Šepić, dr. sc. Stefanija Šestanović, dr. sc. Mladen Šolić, dr. sc. Martina Tudor, dr. sc. Jere Veža, dr. sc. Olja Vidjak, dr. sc. Ivica Vilibić, dr. sc. Ante Žuljević
Trajanje 1. studenoga 2018. – 30. travnja 2023.
Suradne institucije Geofizički odsjek PMF, Sveučilište u Zagrebu;
Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split;
Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb
Podaci o financiranju Hrvatska zaklada za znanost (HrZZ-9849)