Projekti u tijeku


Prognostički alati za ublažavanje združenih posljedica suše, toplinskih valova i požara na području središnje Europe - Clim4Cast

Web stranica projekta www.interreg-central.eu/projects/clim4cast

Naziv projekta Prognostički alati za ublažavanje združenih posljedica suše, toplinskih valova i požara na području središnje Europe - Clim4Cast
Central European Toolbox for Mitigating Combined Consequences of Drought, Heatwave, and Fire Weather through Regionally-Tuned Forecasting - Clim4Cast
Kratki opis projekta Očekuje se da će se, uslijed klimatskih promjena, na području središnje Europe povećati učestalost, trajanje i jačina suša, toplinskih valova i vremenskih uvjeta pogodnih za nastanak požara (DHF, od engl. drought, heatwaves, and fire weather) Nestašica vode i suša predstavljaju izazove koji su uključeni u većinu nacionalnih pravnih okvira zemalja središnje Europe, posebno nakon niza suša tijekom razdoblja 2015. - 2021. Međutim, toplinski valovi i požarna ugroženost nisu dovoljno zastupljeni u zakonskim dokumentima niti implementirani u strategije i napore koji imaju za cilj povećati otpornost na te prijetnje. Zbog toga odgovorne institucije ili javnost nisu svjesni njihovih združenih učinaka, a cijeloj regiji nedostaje sustav ranog upozoravanja na visokoj rezoluciji koji je prilagođen potrebama regije. Nijedna od zemalja središnje Europe koje su partneri u projektu ne upravlja najsuvremenijim sustavima ranog upozoravanja i prognoziranja za ova tri ekstremna događaja, a u najboljem slučaju provode se odvojeno. Na nacionalnoj i lokalnoj razini, postojećem praćenju suše uglavnom nedostaje prognostička komponenta, a niti jedna zemlja ne koristi mjesečnu ili sezonsku prognozu za unapređenje ranog upozoravanja, a time i ublažavanje takvih događaja.
U konačnici, središnja Europa treba sveobuhvatnu mogućnost ranog upozoravanja i praktične smjernice o tome kako bi javni i privatni dionici te prognoze mogli i trebali koristiti na nacionalnoj i regionalnoj razini. Nedostatak djelovanja djelomično je uzrokovan nedostatkom postojećih alata koji bi pratili, predviđali i posebno širili svijest o navedenim ekstremima na operativnoj osnovi, a sve skupa dovodi do opće nespremnosti na te događaje na regionalnoj, nacionalnoj i prekograničnoj razini. Projekt Clim4Cast zajednički će razviti i uspostaviti u svakoj od sedam zemalja prognozu na više vremenskih skala koja će biti integrirana u postojeće nacionalne okvire. Projektom Clim4Cast također će biti procijenjen utjecaj klimatskih promjena na pojavu suša, toplinskih valova i požara. Ti će rezultati tada biti dio strategije za povećanje svijesti o klimatskim promjenama u vezi ta tri ekstremna događaja o kojima se često nedovoljno izvještava, a posebno za uspostavljanje odgovarajućih mehanizama odgovora. Rezultati ovog projekta poslužit će kao sustav ranog upozoravanja koji mogu koristiti različiti dionici i koji se može implementirati u odgovarajuće nacionalne zakonodavne okvire.
Abstract The frequency, duration, and severity of drought, heatwaves, and fire weather (DHF) in the Central European (CE) region is expected to increase as a result of ongoing climate change. Water scarcity and drought represent challenges that are currently being incorporated in most national legal frameworks of the CE countries especially after 2015-2021 series of droughts. However, heatwaves and fire weather are not properly addressed in legislation documents and are not implemented into strategies and efforts that aim to increase resilience. As a result, responsible institutions or the public are not aware of their compound impacts, and the whole region lacks a higher resolution early warning system tailored for the region's needs. None of the CE countries partnered in the project operates state-of-the-art early warning and forecasting systems for these three extreme events and these are at best run separately. At national and local scales, existing drought monitoring is mostly lacking a forecasting component and no country is using an extended range or seasonal forecast product to enhance the early warning and thus mitigation of those events.
This then logically precipitates into a lack of regular heatwave and fire weather forecast, events that occur frequently hand in hand with droughts. Ultimately the CE region needs comprehensive early warning ability and best practice guidance on how these forecasts could and should be utilised on national and regional levels both by public and private stakeholders. Lack of action has been partially due to a lack of existing tools that would monitor, predict, and particularly spread awareness of these extremes on an operational basis. This leads to a general unpreparedness to these events on regional, national, and cross-border levels. The Clim4Cast project will jointly develop and establish in each of 7 countries address multi-temporal forecast that will be integrated into existing national monitoring efforts. The Clim4Cast project will also estimate the effect of climate change on the occurrence of the aforementioned extreme events. These results will be then part of the strategy to increase climate change awareness related to these three frequently underreported extreme events and in particularly to setting up proper response mechanisms. The output of this research will serve as an early warning system that can be utilised by diverse stakeholders and can be implemented into respective national legislative frameworks.
Cilj projekta Glavni cilj projekta je povećati otpornost središnje Europe na učinke suše, toplinskih valova i požara te njihovog združenog djelovanja. U tu svrhu, u okviru projekta bit će razvijeni alati za prognoziranje navedene tri prijetnje te će biti razvijene strategije njihove implementacije u nacionalne okvire upravljanja katastrofama u državama projektnih partnera. Time će se omogućiti pristup najsuvremenijim alatima za prognoziranje suše, toplinskih valova i požarne ugroženosti, a posebno njihovih združenh učinaka. Također će se identificirati nedostaci procesa donošenja odluka te pružiti smjernice kroz poticanje prekogranične suradnje kao odgovora na navedene tri prijetnje. Provedba odgovarajuće proaktivne strategije i pravnih mehanizama je moguća jedino kad su dostupne prognoze prirodnih prijetnji. Očekivanim rezultatima projekta poboljšat će se postojeći nacionalni sustavi za praćenje suše, toplinskih valova i ugroženosti od požara te proširiti na regionalnu razinu.
Ključne riječi suša, toplinski valovi, požari, ublažavanje, prognoza, središnja Europa, strategije
drought, heatwave, fire weather, mitigation, forecast, Central Europe, strategies
Odgovorna osoba i suradnici Ksenija Cindrić Kalin - voditeljica projektnih aktivnosti
Anita Tolić- voditeljica financijskih aktivnosti
Kornelija Špoler Čanić - voditeljica komunikacijskih aktivnosti
Suradnici: Mislav Anić, Lovro Kalin, Tomislav Kozarić, Ivan Lončar-Petrinjak, Antonio Stanešić
Trajanje 1. ožujka 2023. - 28. veljače 2026.
Suradne institucije Vodeći partner:
Global Change Research Institute (CzechGlobe), Češka
Odgovorna osoba: dr. sc. Mirek Trnka
Partneri:
Slovak Hydrometeorological Institute (SHMI), Slovačka
National Meteorological Service of Slovenia (ARSO), Slovenija
Technical University Wien (TUW), Austrija
Masaryk University (MUNI), Češka
Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute (IUNG-PIB), Poljska
Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF), Njemačka
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), Hrvatska
Pridruženi partneri DHMZ-u:
Ministarstvo unutarnjih poslova (Ravnateljstvo Civilne zaštite)
Ministarstvo poljoprivrede
Podaci o financiranju Program transnacionalne suradnje Interreg Central Europe 2021. – 2027.
Ukupno za projekt: 1.913.954 €, planirana sredstva za DHMZ: 151.778 €