Nabavka opreme

U sklopu projekta "Uspostava sustava praćenja i upravljanja kakvoćom zraka" nabavljeni su mjerni uređaji za kontinuirao praćenje kakvoće zraka te instrumenti za opremanje kemijskog i umjernog laboratorija DHMZ-a. Ova oprema je potrebna kako bi Hrvatska ispunila uvjete koje propisuje zakonodavstvo EU vezano uz trajno praćenje kakvoće zraka na teritoriju RH. Nabavljena oprema vrijedna je 1 milijun eura i dobivena je iz sredstava predpristupnih fondova EU. Tim sredstvima opremljeno je 12 novih pozadinskih postaja za praćenje kakvoće zraka te su opremljeni kemijski i umjerni laboratorij sa ciljem da se DHMZ osposobi za provođenje programa mjerenja kakvoće zraka na državnom nivou.

Nabavljena oprema koja je instalirana na 12 pozadinskih automatskih mjernih postaja osigurava trajno praćenje kakvoće zraka u Hrvatskoj te osigurava ispunjenje zahtjeva EU. Oprema se koristi za mjerenje najvažnijih komponenata onečišćenja u zraku: ozona, sumpornog dioksida, dušikovog monoksida i dioksida, ugljičnog monoksida, benzena i lebdećih čestica. Proširenjem kemijskog laboratorija omogućena je detaljna analiza sadržaja policikličnih uglikovodika, teških metala i glavnih iona u lebdećim česticama i oborini.

Umjerni laboratorij DHMZ-a
Umjerni laboratorij DHMZ-a
Mjerna postaja Desinić
Uređaji za mjerenje kakvoće zraka na mjernoj postaji Plitvička jezera
Mjerna postaja Kopački rit
Rotacijski isparivač sa vakuum-pumpom u kemijskom laboratoriju DHMZ-a
Ionski kromatografi u kemijskom laboratoriju DHMZ-a